Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

GIMNAZJUM GMINY LIW

im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W WĘGROWIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w gimnazjum.

2. Warunki przeprowadzania egzaminów oraz ich formy dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 3

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

§ 4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4) załączniku do statutu – Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

§ 5

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 6

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

§ 7.

1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 8

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. i pisemnego wniosku rodziców.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii i pisemnego wniosku rodziców.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony", "zwolniona".

§ 9.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

§ 10.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1) Semestr pierwszy trwa od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym, do ostatniego dnia poprzedzającego termin ferii zimowych ustalonych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

2) Semestr drugi trwa od pierwszego dnia nauki po feriach zimowych do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym.

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o przewidywanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku uczniów z ocenami niedostatecznymi także w wersji papierowej.

§ 11.

1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

3. Wyższą niż przewidywana roczną (semestralną) ocenę z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może otrzymać uczeń, który:

1) w ciągu trzech dni od powiadomienia o przewidywanej ocenie rocznej lub semestralnej zgłosi chęć poprawy oceny.

2) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, ze poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

3) nauczyciel wyznacza uczniowi termin poprawy oraz zakres wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej lub semestralnej.

4) uczeń może poprawić ocenę roczną lub semestralną tylko o jeden stopień.

 

Skala ocen.

§ 12.

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

2. Ocenianie bieżące ustala się w stopniach, także z plusem lub minusem. W ocenianiu prac pisemnych stosuje się system procentowy.

1) stopień celujący – 100%;

2) stopień bardzo dobry – 90-99%;

3) stopień dobry – 75-89%;

4) stopień dostateczny – 51-74%;

5) stopień dopuszczający – 34-50%;

6) stopień niedostateczny – 33-0%.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

Ocenianie bieżące i jego formy.

§ 13.

1. Uczniowie klas pierwszych nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego.

2. Zaleca się stosowanie różnych form oceniania bieżącego np. praca klasowa, sprawdzian (z 2-3 ostatnich lekcji, czas trwania ok. 15 min), odpowiedź ustna, aktywność, praca domowa, praca długoterminowa, działalność praktyczna .

3. Uczeń może (decyzja należy do nauczyciela) poprawić jedną pracę klasową .

4. W ciągu semestru przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo danego przedmiotu obowiązuje przynajmniej jedna praca klasowa, przy 2-3 godz. przynajmniej dwie prace klasowe w semestrze, przy czterech i więcej przynajmniej trzy prace klasowe, ilość sprawdzianów zależy od decyzji nauczyciela danego przedmiotu.

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu choroby ma obowiązek napisania pracy w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły. Uczeń nieobecny w dniu pracy klasowej ma obowiązek napisania pracy na następnej lekcji.

6. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy prace klasowe (jedna praca klasowa dziennie).

7. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanej pracy klasowej najpóźniej tydzień przed jej terminem. Planowana praca klasowa powinna być odnotowana w dzienniku.

8. Jeżeli podczas nieobecności ucznia w szkole zostały przeprowadzone inne niż praca klasowa formy sprawdzenia wiedzy, uczeń musi w terminie ustalonym przez nauczyciela je uzupełnić.

9. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie i daje do wglądu w terminie dwóch tygodni od przeprowadzenia pracy klasowej. (w przypadku prac pisemnych z języka polskiego w terminie trzech tygodni)

10. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach dziecka podczas rozmów indywidualnych, na zebraniach klasowych, podczas dni otwartych.

11. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji w wymiarze i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu

12. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy, a fakt spisywania podczas pracy pisemnej może być podstawą ustalenia oceny niedostatecznej.

13. Brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego jest podstawą do wystawienia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

14. Dłuższe pisemne prace domowe ( referat, wypracowanie ) nie mogą być zadawane z dnia na dzień i nie częściej niż raz w tygodniu.

 

Ocena zachowania

§ 15.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

Wewnątrzszkolne kryteria oceny zachowania uczniów

Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

2. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza szkołą;

- okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocena z zachowania nie ma wpływu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.(z zastrzeżeniem ptk. 4 i 5 ).

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy trzeciej nie kończy gimnazjum.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchylenia jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym i/lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

NAUCZYCIELE

1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2 .Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wpisywania informacji o zachowaniu uczniów w dzienniku lekcyjnym w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Wychowawca na bieżąco informuje rodziców/prawnych opiekunów o ocenach zachowania ucznia.

4. Roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca, który zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii:

-nauczyciel i uczących w danej klasie,

-nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze,

-pedagoga szkolnego,

-nauczycieli opiekunów organizacji szkolnych i kół zainteresowań,

-nauczycieli świetlicy i biblioteki,

-uczniów swojej klasy,

-ucznia, któremu wystawia się ocenę semestralną (roczną).

5. Wychowawca ustalając ocenę bierze szczególnie pod uwagę czy uczeń:

-przyjmuje informacje dotyczące zastrzeżeń wobec jego funkcjonowania na terenie klasy i szkoły,

-planuje sposoby zmiany własnego postępowania,

-wykazuje się rzeczywistą zmianą postawy.

 

UCZNIOWIE

1. Uczeń, który przynosi na teren szkoły telefon komórkowy, odtwarzacz mp3, itp., ponosi za dany sprzęt odpowiedzialność. Szkoła nie odpowiada za ewentualne skutki związane z kradzieżą lub zagubieniem.

2. W czasie zajęć lekcyjnych nie wolno korzystać z telefonu komórkowego. Przed zajęciami uczeń zobowiązany jest wyłączyć telefon, aby nie zakłócać toku lekcji.

3. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego na przerwach lekcyjnych oraz podczas zajęć świetlicowych. Nie wolno mu jednak nagrywać filmów i wykonywać zdjęć na terenie szkoły.

4. Nauczyciel ma prawo zatrzymać telefon ucznia, odtwarzacz mp3 lub inne urządzenie, które przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i zwrócić go wyłącznie rodzicom ucznia.

5. Informacja o wykonywaniu zdjęć lub nagrywaniu filmów na terenie szkoły bez zgody osoby fotografowanej, filmowanej, zostanie przekazana do wiadomości dyrektora, rodziców ucznia i policji.

6. Uczeń, który fotografuje, filmuje, nagrywa, przetwarza, rozpowszechnia zdjęcia, filmy lub wszelkie inne możliwe nagrania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów bez ich zgody otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

7. Obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych narzędzi na teren szkoły. O tym fakcie zostanie poinformowany dyrektor, rodzice oraz policja.

8. Uczeń, który otrzyma ocenę naganną i nieodpowiednią nie może reprezentować szkoły na zawodach sportowych, uczestniczyć w wyjazdach szkolnych, dyskotekach, balu dla klas trzecich organizowanych na terenie szkoły.

9. Za stwierdzony przypadek nieuczciwego zachowania (np. ściąganie, oszustwo), lekceważenia zasad bezpieczeństwa lub palenie papierosów (w szkole i poza nią) uczeń otrzymuje karę regulaminową wynikającą ze Statutu.

10. Za każdy przypadek spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających (w szkole lub podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę) obniża się uczniowi ocenę z zachowania do nagannej.

11. Ocenę z zachowania obniża się do nagannej, bez względu na dotychczasowe osiągnięcia za jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenie życia lub inny czyn będący w kolizji z prawem karnym (szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie, celowe zniszczenie mienia).

12. Uzyskanie przez ucznia w jakiejkolwiek kategorii 1 punktu wyklucza otrzymanie przez niego oceny wzorowej i bardzo dobrej.

13. Otrzymanie przez ucznia upomnienia Dyrektora Szkoły powoduje, że otrzymuje on ocenę nie wyższą niż nieodpowiednią na semestr. Dalsza ocena z zachowania zależy od aktualnej postawy ucznia

14. Otrzymanie przez ucznia nagany Dyrektora Szkoły powoduje, że otrzymuje on ocenę naganną na semestr. Dalsza ocena z zachowania zależy od aktualnej postawy ucznia

15. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

16. Zastrzeżenia do rocznej (semestralnej) oceny z zachowania ustalonej niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłaszać do dyrektora szkoły od dnia ustalenia oceny nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

17. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

18. W skład w/w komisji wchodzą:

- Dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,

- Wychowawca klasy,

- Wybrany przez Radę Pedagogiczną przedstawiciel nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- Pedagog,

- Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- Przedstawiciel Rady Rodziców.

19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Uzgodniona przez komisję ocena jest ostateczna.

20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji

- termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

21. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Podstawowy strój szkolny i wizerunek ucznia:

- buty na zmianę - na płaskiej podeszwie, halówki, tenisówki, trampki, adidasy

- strój skromny, bez obraźliwych, demoralizujących treści

- spódniczki i spodenki nie krótsze niż do połowy uda

- brak elementów subkulturowych.

- fryzura - naturalne kolory włosów;

- makijaż- delikatny ( krem matujący i korektor w ramach redukowania niedoskonałości skóry twarzy, tusz do rzęs i bezbarwny lakier do paznokci)

- biżuteria skromna, kolczyki tylko w uszach.

Strój galowy:

- biała bluzka (dziewczęta);

- biała koszula (chłopcy);

- ciemne spodnie;

- ciemna spódniczka ( nie mini), spodnie ciemne;

 

 

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZACHOWANIA

Ad.1) Kultura osobista

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

Okazywanie szacunku innym osobom;

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

stanowi wzór godny naśladowania przez inne osoby;

nie posiada żadnej negatywnej uwagi;

posiada wysoką kulturę osobistą w stosunku do kolegów w szkole, pracowników szkolnych, nauczycieli i innych osób; (np. umie przeprosić, poprosić, podziękować, mówi dzień dobry);

zwraca się z szacunkiem do innych ludzi;

wszędzie przestrzega zasad związanych z kulturalnym zachowaniem (na terenie szkoły i poza nią);

dba o bezpieczeństwo własne i innych ludzi poprzez reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji i wandalizmu w swoim otoczeniu; zawsze ma strój galowy podczas uroczystości zgodnie z kalendarzem szkolnym;

dba o higienę osobistą (jest czysto i skromnie ubrany do szkoły);

dba o zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków).

6

daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników szkoły, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa;

okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi; zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas

uroczystości szkolnych;

wykazuje się tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości,

wyznań i poglądów;

dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób;

zawsze przestrzega norm związanych z kulturalnym zachowaniem;

5

jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami dorosłymi;

nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa;

wykazuje się szacunkiem i tolerancją w stosunku do innych;

jest koleżeński, chętnie pomaga innym;

zwykle ma strój galowy podczas uroczystości zgodnie z kalendarzem szkolnym;

przestrzega norm związanych z kulturalnym zachowaniem;

4

zdarza mu się niestosownie odzywać do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;

sporadycznie uczestniczy w konfliktach między uczniami;

w przypadku nieumyślnego zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę;

czasami nie ma stroju galowego podczas uroczystości zgodnie z kalendarzem szkolnym;

sporadycznie nie przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i ogólnie przyjętych norm współżycia w zbiorowości szkolnej, ale wykazuje chęć poprawy i podejmuje wysiłek w celu zmiany postępowania;

zdarzające się uchybienia w jego zachowaniu nie mają charakteru stałego i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia.

3

wykazuje brak kultury, jest wulgarny –bywa arogancki;

ulega nałogom (pali papierosy);

bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

zachowuje się nieodpowiednio do okoliczności (miejsca i czasu, osób);

często nie ma stroju galowego podczas uroczystości zgodnie z kalendarzem szkolnym;

łamie zasady kulturalnego zachowania.

2

wykazuje brak kultury –jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczyciela, personelu i kolegów, innych osób;

znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszanie, brał udział w kradzieżach;

prowokuje bójki, brał udział w pobiciu;

ulega nałogom: pali papierosy, pije alkohol, ma kontakt ze środkami odurzającymi;

rozmyślnie dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego;

zachowuje się nieodpowiednio do okoliczności (miejsca, czasu i osób).

Notorycznie nie ma stroju galowego podczas uroczystości zgodnie z kalendarzem szkolnym;

1

 

Ad.2) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

a)    Pilność i dyscyplina.

Charakterystyka ucznia

Liczba punktów

ma na bieżąco usprawiedliwione wszystkie spóźnienia i nieobecności (7 dni);

nieobecności uczeń usprawiedliwia na podstawie zwolnień lekarskich, usprawiedliwień od rodzica/opiekuna prawnego, natomiast spóźnienia uczeń usprawiedliwia osobiście w rozmowie z wychowawcą;

osiąga wyniki w nauce na miarę własnych możliwości i warunków;

jest aktywny, samodzielny i systematyczny w nauce szkolnej;

uczciwie wykonuje swoje obowiązki: np. dyżury w klasie, rola w samorządzie, itd.;

rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestniczenie w wybranych przez siebie kółkach zainteresowań na terenie szkoły bądź poza nią.

6

usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły;

ma co najwyżej jedną uwagę negatywną;

wywiązuje się z większości obowiązków ucznia, zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innych pracowników szkoły;

dotrzymuje zobowiązań podjętych wobec nauczyciela;

przestrzega obowiązujących go regulaminów szkolnych.

5

sporadycznie spóźnia się i jest zazwyczaj zdyscyplinowany;

wywiązuje się z większości obowiązków ucznia; ma 2-3 uwagi negatywne;

dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkołę.

4

nieregularnie usprawiedliwia nieobecności;

otrzymuje nie więcej niż 5 pisemnych uwag negatywnych;

nie pracuje na miarę swoich możliwości;

otrzymał upomnienie wychowawcy

3

często celowo spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia;

wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma

lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, samowolnie opuszczając teren szkoły lub oddalając się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły;

odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń nauczyciela;

otrzymał upomnienie Dyrektora

2

wielokrotnie spóźnia się na lekcje;

otrzymał naganę od dyrektora;

ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych;

wchodzi w konflikt z prawem;

działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze.

1

b) Frekwencja

NIEUSPRAWIEDLIWIONE GODZINY

Liczba punktów

Uczeń ma 0 godzin nieusprawiedliwionych i 0 spóźnień.

6

Uczeń ma 1 godzinę nieusprawiedliwioną i od 1-3 spóźnień..

5

Uczeń ma od 2-5 godzin nieusprawiedliwionych.

4

Uczeń ma od 6-10 godzin nieusprawiedliwionych.

3

Uczeń ma od 11-15 godzin nieusprawiedliwionych.

2

Uczeń ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych

1

Za nagminne spóźnianie się uczeń otrzymuje punkty ujemne.

SPÓŹNIENIA

Liczba punktów

Uczeń ma od 4 – 8 spóźnień.

-1

Uczeń ma od 9 – 14 spóźnień.

-2

Uczeń ma od 15 i więcej.

- 3

 

Od 6 do 10 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy.

Od 10 do 15 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje naganę wychowawcy.

Od 16 do 20 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje upomnienie dyrektora.

21i więcej godzin nieusprawiedliwionych w ciągu miesiąca pedagog kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego

Punkty ujemne uzyskane za frekwencję odejmujemy od sumy punktów uzyskanych w poprzednich kategoriach

 W przypadku ucznia, który ma powyżej 15 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych z poprzedniego miesiąca wychowawca musi podjąć interwencję (rozmowa z uczniem, kontakt z rodzicem) i zgłosić problem pedagogowi szkolnemu.

 

Ad.3) Aktywność społeczna.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

Dbałość o honor i tradycje szkoły

jest aktywny społecznie, pracuje na rzecz klasy, szkoły, społeczności lokalnej, angażuje się w działania charytatywne, pomoc słabszym, np. pomoc koleżeńska w nauce;

godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, itd.

6

reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w uroczystościach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, chętnie podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły i chętnie je realizuje, zachęca do działań innych;

5

bierze udział w konkursach szkolnych;

jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie;

samodzielnie lub w zespole zgłasza inicjatywy służące wzbogaceniu życia społeczności klasowej

4

najczęściej wywiązuje się z obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem szkoły i klasy;

w sposób godny uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach w szkole

3

na ogół nie wywiązuje się z obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem klasy i szkoły;

zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać podczas uroczystości szkolnych lub nie brać w nich udziału, a także w innych działaniach podejmowanych przez szkołę.

2

nie wywiązuje się z obowiązków związanych z codziennym

funkcjonowaniem klasy i szkoły;

nie bierze udziału w uroczystościach i innych działaniach podejmowanych przez szkołę.

1

 

 Ad.4) Projekt edukacyjny.*

wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością na wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego,

wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu,

wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

6

był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,

jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

5

współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny,

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4

współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny,

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania

przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

3

mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

2

nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu

edukacyjnego.

1

*tylko w klasie drugiej

Ad6.. Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty (maksymalnie 6) za:

  • pochwałę Dyrektora Szkoły (6pkt)
  • zajęcie pierwszego miejsca w szkolnych konkursach przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych i.in. (2pkt), natomiast 2 i 3 miejsce po 1 pkt
  • zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu (rejonowy) 6pkt
  • wybitne osiągnięcia sportowe: powiatowe (2pkt), rejonowe (3pkt), wojewódzkie (4pkt), Polska (5pkt), Europa (6pkt)

W zależności od liczby uzyskanych punktów w klasie pierwszej i trzeciej uczeń otrzymuje ocenę:

24 punkty i powyżej – zachowanie wzorowe

21-23 punktów – zachowanie bardzo dobre

17-20 punktów – zachowanie dobre

13 – 16 punktów – zachowanie poprawne

7 – 12 punktów – zachowanie nieodpowiednie

6 punktów i poniżej – zachowanie naganne

 

W zależności od liczby uzyskanych punktów w klasie drugiej uczeń otrzymuje ocenę:

30 punktów i powyżej – zachowanie wzorowe

27-29 punktów – zachowanie bardzo dobre

23-26 punktów – zachowanie dobre

16 – 22 punkty – zachowanie poprawne

9 – 15 punktów – zachowanie nieodpowiednie

8 punktów i poniżej – zachowanie naganne

 

Egzamin klasyfikacyjny.

§ 16.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

§ 17.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 i § 20 ust. 1.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 18.

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

§ 18.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 19.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 oraz § 20 ust. 10.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem § 20 ust. 10.

 

Egzamin poprawkowy.

§ 20.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).

9. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy, jeżeli po zsumowaniu wyników obu części ustnej i pisemnej egzaminu otrzymał co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Egzamin gimnazjalny

§ 21

1. Tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum określają przepisy rozdziału 4 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83,poz.562, z późn. zm.)

 

Projekt edukacyjny.

§ 22

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

§ 23

1. Uczeń kończy gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 19 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5;

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Uczeń kończący klasę z wyróżnieniem – średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej ocena bardzo dobra zachowania- otrzymuje nagrodę w formie książkowej.

2. Nagrodę książkową otrzymuje również uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w klasie.

3. Uczniowie aktywnie działający w różnych kołach zainteresowań czy organizacjach, np. kółko teatralne, chór, Gimzetka, Gimradio, Caritas oraz za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymują nagrody na zakończenie gimnazjum.

4. Laureaci szkolnych konkursów przedmiotowych otrzymują dyplomy i cząstkową ocenę celującą.

5. Uczeń kończący szkołę z wyróżnieniem - średnia ocen co najmniej 5,00 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania– otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego rodzicom (prawnym opiekunom) wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

6. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest elementem Statutu Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

 

Aktualizacja: sierpień 2015r.