Przedmiotowy system oceniania

Nauczyciel: Arkadiusz Roguski

 

Przedmiotowy system oceniania (PSO)

 

do „Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce – zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektryczno-elektroniczne”

 

Dostosowany do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat „Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne” (numer ewidencyjny w wykazie 196/2/2010).

 

Autor: Waldemar Czyżewski

 

Wymagania przedmiotowe – propozycja kryteriów oceniania

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

·          posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznym w gimnazjum,

·          wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów praktycznych i teoretycznych,

·          interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,

·          jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

·          opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,

·          wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne,

·          przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną,

·          właściwie organizuje stanowisko pracy,

·          prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,

·          pracuje systematycznie i efektywnie,

·          wykazuje się aktywnością na lekcjach,

·          stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach,

·          wyjaśnia parametry techniczne urządzeń,

·          efektywnie współdziała w grupie,

·          zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) w ruchu drogowym.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

·          opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,

·          poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych,

·          przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy,

·          właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia,

·          w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,

·          korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,

·          zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem elektrycznym,

·          jest pracowity i chętny do pracy,

·          jest przygotowany do realizacji tematu.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

·          opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,

·          przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną,

·          pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach,

·          właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu,

·          stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela,

·          rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności,

·          wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

·          ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki,

·          samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności,

·          zadania wykonuje z opóźnieniem,

·          pracuje niesystematycznie,

·          wykazuje bierny stosunek do przedmiotu.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

·          nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w dalszej nauce,

·          nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela,

·          nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi,

·          nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.

 

Ekotorba

1) Film - jak uszyć ekotorbę

 

2) Strona internetowa  

 

 

 

 

 

5 sposobów na dobre zdjęcia z telefonu

Jak zrobić dobre zdjęcie telefonem - 5 trików.

Segregacja śmieci

Strona poświęcona segregacji śmieci.

 

Rysunek techniczny

Strona Pana Lubomir Czajki  poświęcona rysunkowi technicznemu.

Więcej artykułów…

  1. Pismo techniczne