Zajęcia artystyczne - taniec.

 

 

 

Kryteria oceniania.

Ocena celująca (6)- uczeń: • Wykazuje bardzo wysoki stopień opanowania poszczególnych elementów tanecznych, wykorzystując je równocześnie np. podczas różnych form ruchu a także prezentacji ( plakat, prezentacja multimedialna)  • Posiada znaczną umiejętność diagnozowania własnego rozwoju fizycznego, wydolności fizycznej za pomocą dowolnie wybranego testu i we właściwy sposób potrafi zinterpretować uzyskane wyniki • Potrafi poprzez autodedukcyjną aktywność i systematyczną pracę wyrównać własne niedobory sprawności fizycznej • Stale poszerza wiadomości z zakresu tańca, które wybiegają znacznie poza program

Ocena bardzo dobra (5)– uczeń: • Wykazuje znaczny poziom z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach • Podczas lekcji wykazał się wysokim poziomem opanowania umiejętności wykonywania poszczególnych elementów technicznych, które potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu • Wykazał się wysokim poziomem opanowania wiadomości

Ocena dobra (4)- uczeń: • Wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach  • Podczas zajęć wykazał się średnim opanowania elementów technicznych, które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu • Wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości

Ocena dostateczna (3)- uczeń: • Wykazał się przeciętnym poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach  • Wykazał się przeciętnym poziomem opanowania umiejętności technicznych, które w minimalnym stopniu potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu • W miarę poprawnie potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny • Wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z tańca

Ocena dopuszczająca (2)- uczeń: • Wykazał się miernym poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach  • Wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać w działaniu • Z pomocą nauczyciela potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny • Wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu tańca

Ocena niedostateczna (1)- uczeń: • Nie wykazał się żadnym postępem oraz umiejętnościami z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w zajęciach • Nie wykazał chęci poprawy posiadanych umiejętności • Przychodził na zajęcia notorycznie nieprzygotowany • Nie potrafi zdiagnozować własnego rozwoju fizycznego • Nie wykazał minimum opanowania wiadomości z zakresu tańca • Nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej Ocena niedostateczna jest ostatecznością, gdy zawiodą wszelkie próby komunikacji interpersonalnej z uczniem.

 

O podwyższeniu lub obniżeniu oceny będzie decydować ocena za zaangażowanie i uczestnictwo w zajęciach.