Zajęcia artystyczne

nauczyciel: Olgierd Każuch

 


 

KRYTERIA OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENY

 

1.       Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym.

2.       Zaangażowanie w pracę twórczą – przygotowanie materiałów dydaktycznych, plastycznych, aktywność na zajęciach, koncentracja i staranne oraz estetyczne wykonywanie zadań.

3.       Chęć i stopień przyswojenia wiedzy z zakresu dziejów sztuki w przestrzeni publicznej

4.       Aktywność i samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów i zadań plastycznych.

5.       Poziom zainteresowania sztuką – aktywne uczestnictwo w lekcji, w dyskusjach, wyrażanie własnych poglądów i formułowanie wniosków.

6.       Wykonywanie obligatoryjnych zadań, ćwiczeń i poleceń.

7.       Organizacja własnego warsztatu pracy, porządkowanie wiedzy.

8.       Dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem i poleceniem nauczyciela.

9.       Oryginalne rozwiązania problemów i zadań plastycznych oraz humanistycznych z zakresu percepcji sztuki.

10.   Zainteresowanie i posiadanie wiedzy z zakresu innych dziedzin sztuki i nauki oraz umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego i kojarzenia faktów.

11.   Umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za własne i grupowe działanie.

12.   Adekwatne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy z zakresu dziejów sztuki i środków wyrazu artystycznego do ekspresji własnej.

13.   Indywidualna dodatkowa twórczość plastyczna lub działalność kulturalna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

 

Ocena niedostateczna

Uczeń:

·         jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje postawy twórczej w działaniu na zajęciach

·         jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych

·         nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o sztuce w przestrzeni publicznej

·         nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń i prac plastycznych

·         nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

·         bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia

·         jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych

·         wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach

·         wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę ze  sztuki w przestrzeni publicznej

·         ćwiczenia, prace plastyczne, zadania, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie

·         wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy

·         nie posiada umiejętności analizy i syntezy

·         często nie odrabia prac domowych

 

Ocena dostateczna

Uczeń:

·         z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji

·         wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów plastycznych i dziejów sztuki – potrafi wymienić część kierunków w sztuce oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła sztuki

·         posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania

·         posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i  odpowiada poprawnie na pytania

·         poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadania lekcyjne

·         odrabia prace domowe, choć nie zawsze poprawnie

·         nie zawsze dba o estetykę wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem

 

Ocena dobra

Uczeń:

·         wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania

·         jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne

·         posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy

·         posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, czasem bierze udział w dyskusji

·         starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne

·         posiada zdolność analizy i syntezy

·         odrabia poprawnie prace domowe

·         nie zawsze poprawnie i zgodnie z tematem wykonuje zadanie lekcyjne

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

·         wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji

·         jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne i plastyczne

·         posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego; z zakresu dziejów sztuki i problematyki plastycznej swobodnie operuje nazwami epok i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła, dokonuje analizy dzieła sztuki

·         celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej

·         posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski

·         starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań problemów plastycznych

·         efekt końcowy pracy jest zawsze zgodny z tematem

 

Ocena celująca

Uczeń:

·         wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcjach

·         jest zawsze przygotowany – posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane, i nadprogramowe

·         dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki

·         formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski

·         czynnie bierze udział w dyskusji

·         jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny

·         prace plastyczne i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a ich rozwiązania są ciekawe i oryginalne

·         celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji plastycznej

·         zawsze odrabia prace domowe i podejmuje się dodatkowych zadań