Wychowanie fizyczne

Nauczyciele:

  • Sylwia Florowska
  • Andrzej Malewicki
  • Arkadiusz Sitek

 


KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Celująca-6

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną.

Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych.

 

Bardzo dobra-5

Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.

Jest bardzo sprawny fizycznie.

Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym działaniu.

Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu.

Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

 

Dobra-4

Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy.

Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.

Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wskazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.

Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.

Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Dostateczna-3

Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.

Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną.

Ćwiczenia wykonuje niepewnie w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi.

Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym.

W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które ma nie potrafi wykorzystać w praktyce.

Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

 

Dopuszczająca-2

Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki. Jest mało sprawny fizycznie.

Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu.

Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

 

Niedostateczna-1

Uczeń jest daleki od wymagań stawianych przez program.

Posiada bardzo niską sprawność motoryczną.

Wykonuje najprostsze ćwiczenia z rażącymi błędami.

Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.

Ma lekceważący stosunek do zajęć, nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.

Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.