Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

23 marca, o godzinie 14:00 odbędą się szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Chętne osoby proszę o zgłaszanie się do Pana Arkadiusz Roguskiego do 19 marca.

 Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczestnicy turnieju muszą posiadać:
- kartę rowerową,
- legitymację szkolną
- pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w Turnieju,
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań lekarskich

(zgoda i oświadczenie do pobrania tutaj)

Uczniowie musza wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnościami jazdy na rowerze po torze przeszkód.

Regulamin Turnieju dostępny na stronie organizatora:

Materiały do nauki:  (opis przeszkód w Regulaminie Turnieju)

http://brd.edu.pl/strony/motor.html

http://brd.edu.pl/brd/brd1.htm  

http://www.znaki-drogowe.pl/

Ustawa Prawo o ruchu drogowym