WOS

Nauczyciel: Sylwia Rybak

Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum Gminy Liw

Seria „Dziś i jutro” wydawnictwo: Nowa Era

Klasa II Klasa III

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

OBSZARY TWOJEJ AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

· praca na lekcjach (aktywność, poprawne wykonywanie ćwiczeń),

· prace pisemne: całogodzinne sprawdziany poprzedzone lekcją powtórzeniową oraz krótkie kartkówki z trzech ostatnich lekcji (zwykle zapowiedziane),

· praca w grupach,

· wypowiedzi ustne,

· zeszyty przedmiotowe, prace domowe,

· prace długoterminowe,

· konkursy,

· aktywność społeczna w szkole i poza nią.

KRYTERIA OCENIANIA

NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ :

· odpowiednio motywowany przez nauczyciela wykonuje proste polecenia,

· potrafi odtworzyć w sposób niepełny podstawowe wiadomości,

· przy pomocy nauczyciela określa podstawowe pojęcia, rozpoznaje zjawiska i procesy,

· wykazuje chęć współdziałania w grupie przy wykonywaniu zadań,

· prowadzi zeszyt przedmiotowy,

· wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w takim zakresie, aby nauczyciel mógł sądzić, że uczeń będzie w stanie opanować elementy treści podstawowej w realizacji następnego etapu nauczania.

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ UCZEŃ:

· prezentuje wiedzę fragmentaryczną, ale przedstawia ją samodzielnie,

· właściwie rozumie polecenia nauczyciela,

· w stopniu podstawowym opanował wymagane umiejętności,

· poprawnie wykonuje proste ćwiczenia,

· wspierany sugestiami nauczyciela potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z praktyką,

· uczestniczy w pracach zespołowych,

· potrafi w stopniu podstawowym selekcjonować wiadomości,

· odróżnia poznane zjawiska i potrafi trafnie zilustrować je przykładami.

NA OCENĘ DOBRĄ UCZEŃ:

· chętnie stosuje się do poleceń nauczyciela,

· prezentuje zagadnienia w sposób logiczny i ciągły,

· wyjaśnia swoimi słowami omawiane zagadnienia,

· systematycznie przygotowuje się do lekcji i sprawdzianów,

· rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, formułuje wnioski,

· często wykazuje aktywność w czasie lekcji,

· w stopniu zadawalającym ocenia wydarzenia i problemy społeczne,

· potrafi przedstawić argumenty uzasadniające własne stanowisko i bronić swoich racji,

· systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,

· wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę,

· konstruktywnie współpracuje z grupą.

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ UCZEŃ:

· prezentuje w sposób pełny materiał przewidziany programem,

· samodzielnie podejmuje trudniejsze zadania,

· interpretuje i omawia wydarzenia z punktu widzenia zasad życia publicznego,

· planuje własną pracę,

· swobodnie korzysta z różnorodnych źródeł,

· swobodnie posługuje się przeznaczonym na danym etapie aparatem pojęciowym,

· twórczo uczestniczy w pracy zespołowej,

· jest kreatywny, chętnie współdziała w grupie,

· wyraża zainteresowanie przedmiotem,

· bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

· wykazuje właściwą postawę wobec innych uczniów, np. chętnie pomaga innym,

· potrafi samodzielnie formułować opinie i oceny oraz prawidłowo je argumentować.

NA OCENĘ CELUJĄCĄ UCZEŃ:

· spełnia wszystkie wymogi przewidziane na ocenę bardzo dobrą,

· wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem,

· prezentuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza program szkolny,

· bierze udział w konkursach,

· czerpie wiedzę z różnych źródeł i potrafi ją twórczo przetwarzać,

· godnie reprezentuje szkołę.