Religia

Katecheci:

 


Podręcznik do religii:

{mosimage} 

 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

opracowała: Monika Kałauska

Przedmiotowy system oceniania
z religii oraz program nauczania w klasach I- III gimnazjum
według programu AZ-3-02/9

  1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.
  2. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi oceny cząstkowe zaplanowane na dany semestr zgodnie z kartą „Co będzie oceniane?”.
  3. Promuje się systematyczne poprawianie ocen w ciągu semestrów; w wyjątkowych sytuacjach poprawianie podczas wystawiania oceny semestralnej lub końcoworocznej. Poprawianie może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie.
  4. Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.

Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne stawia się według skali:

  • – celujący (6),
  • – bardzo dobry (5),
  • – dobry (4),
  • – dostateczny (3),
  • – dopuszczający (2),
  • – niedostateczny (l).

Do tych ocen mogą być dołączone znak „ +” bądź „ –”, gdzie „+” to podwyższenie oceny, które oznacza, że uczeń przekroczył wymagania z określonego poziomu, ale nie osiągnął poziomu wyższego oraz „–”, który oznacza niewielkie braki w osiągnięciu danego poziomu.
Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenie na oceny:
100% - celujący
99% - 90% – bardzo dobry
89% - 75% – dobry
74% - 51% – dostateczny
50% - 34% – dopuszczający
33% - 0% – niedostateczny


Wartości górne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o „+” zaś dolna granica, to obniżenie oceny przez dostawienie „–”.

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ


Podstawą do wystawienia oceny kończącej określony etap nauki są oceny cząstkowe skupione w następujących grupach:
I. Prace pisemne, odpowiedzi ustne (wiadomości bieżące, cytaty, pojęcia);
II. Pacierz, katechizm;
III. Sprawdziany i testy;
IV. Zeszyt przedmiotowy;
V. Modlitwy, pieśni, psalmy;
VI. Praca w grupach, aktywność, inne.

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się również pod uwagę ocenę z półrocza.

Wszystkie oceny są jawne, obiektywne, wskazujące na pojawiające się braki i motywujące do poprawy
i dalszej pracy. W ciągu roku szkolnego pojawią się różne formy i rodzaje kontroli. Na początku kontrola wstępna, aby zorientować się jaką wiedzę i umiejętności uczeń posiada, w ciągu roku bieżące sprawdzanie wyników, wreszcie kontrola końcowa, by ocenić osiągnięcia i ewentualne porażki. Nie każda kontrola musi kończyć się wstawieniem oceny do dziennika.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności,
c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

 


 

 

 

PRZEDMIOT

OCENY

OCENA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

 

1. Cytaty z Pisma św.,

modlitwy, pieśni

 

·dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św. Mateusza)

·dokładna znajomość cytatów z lekcji

·przytoczenie sensu cytatu własnymi słowami

·niezbyt dokładna znajomość sensu cytatu

·skojarzenia z treścią cytatu

·brak jakiejkolwiek znajomości cytatów

 

2. Zeszyt przedmiotowy

·wszystkie tematy

·zapisy

·prace domowe

·staranne pismo

·własne materiały

·ilustracje itp.

 

·starannie prowadzony

·wszystkie tematy i notatki

·prace domowe

·zeszyt staranny

·luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

·zeszyt czytelny

·braki notatek, prac domowych (do 40% tematów)

·pismo niestaranne

·liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

·brak zeszytu

 

3. Prace domowe

·staranne wykonanie

·treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

·dużo własnej inwencji

·twórcze

·merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

·staranne

·czytelne

·rzeczowe

 

·wskazują na zrozumienie tematu

·niezbyt twórcze

·powiązane z tematem

·niestaranne

·widać próby wykonania pracy

·na temat

·praca nie na temat

·brak rzeczowości w pracy

·brak pracy

 

4. Testy i sprawdziany

·wszystkie polecenia wykonane poprawnie

·rozwiązane też zadanie dodatkowe

·90% spełnionych wymagań podstawowych (łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne)

 

·75% zadań podstawowych

 

·51% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych (bardzo łatwe i łatwe, niezbędne w dalszej edukacji)

 

·34% wiedzy  z zakresu wymagań podstawowych

· poniżej 33% odpowiedzi dotyczących wiedzy podstawowej

 

PRZEDMIOT

OCENY

OCENA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

 

5. Odpowiedzi ustne

 

·wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu

·wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

·używanie pojęć

·wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

·odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

·wyuczone na pamięć wiadomości

·uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

·potrzebna pomoc nauczyciela

·wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

·odpowiedź niestaranna

·częste pytania naprowadzające

·słabe wiązanie faktów i wiadomości

·chaos myślowy i słowny

·odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

·dużo pytań pomocniczych

 

·brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

 

6. Aktywność

·uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

·korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

 

·uczeń zawsze przygotowany do lekcji

·często zgłasza się do odpowiedzi

·wypowiada się rzeczowo

·stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

·mało aktywny na lekcjach

·niechętny udział w lekcji

·lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

 

7. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

·wiele razy pomaga w różnych pracach

·pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

·aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

·reprezentuje szkołę (parafię) w konkursie przedmiotowym (olimpiadzie)

 

·starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

·przejawia postawę apostolską

 

·niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

·uczestniczy w rekolekcjach szkolnych