Plastyka

  Plastyka

nauczyciel: Joanna Dobosz

 

Na lekcjach plastyki korzystamy z podręcznika z płytą multimedialną „Sztuka w zasięgu ręki” autorów : Dariusz Stępień i Wojciech Sygut.

 

 

  

 

 

 

Na lekcję  obowiązkowo przynosimy podręcznik, zeszyt 80 kartkowy w kratkę i dużo ciekawych pomysłów na prace plastyczne.

 

Kryteria oceny semestralnej i rocznej.

 

Ocena celująca-

 

 -uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, a poza tym:

-wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania,

-uczestniczył w konkursach przedmiotowych,

-twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,

-czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły.

 

Ocena bardzo dobra-

 

-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dobrą, a poza tym :

-aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,

-uczestniczył w konkursach przedmiotowych,

-prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,

-bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań.

 

Ocena dobra-

 

-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dostateczną, a poza tym:

- dbał o estetykę własna i otoczenia,

-systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,

-wystarczająco opanował   zakres wiedzy i umiejętności,

-dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.

 

Ocena dostateczna-

 

-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dopuszczającą, a poza tym:

-pracował niesystematycznie,

-uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie,

-opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,

-wywiązywał się z powierzonych zadań.

 

Ocena dopuszczająca-

 

- uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu nikłym, a poza tym:

-wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,

-działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,

-nie uczestniczył w dyskusjach,

-miał problemy z przygotowaniem do zajęć.

 

Ocena niedostateczna-

 

-uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania a poza tym:

-lekceważąco odnosił się do przedmiotu,

-nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,

-opuścił bez usprawiedliwienia znaczna ilość lekcji plastyki,

-nie wykazał chęci poprawy.