Muzyka

Nauczyciel:  Ludmiła Kalata

Wymagania edukacyjne z muzyki

   Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania ucznia uwzględniają umiejętność posługiwania się posiadaną wiedzą, podejściem do przedmiotu oraz indywidualnymi osiągnięciami artystycznymi, z zachowaniem zasady niedyskryminowania uczniów o mniejszych zdolnościach muzycznych. Przy określaniu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych  w programie nauczanie nauczyciel uwzględnia: indywidualne możliwości ucznia, jego wysiłek wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań, postawę wobec wytworów sztuki i dóbr kultury, podejmowanie dodatkowych zadań‚ aktywności i zaangażowanie podczas zajęć .

   Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie do lekcji, aktywne uczestnictwo w zajęciach, twórcze i samodzielne rozwiązywanie zadań muzycznych.

   Ocenianie bieżące przyjmuje formę: praktycznych ćwiczeń muzycznych, różnorodnych działań muzycznych, motywacji do twórczej pracy, udziału w konkursach muzycznych, wypowiedzi ustnej, zadania domowego ,rozwijania zainteresowań i zdolności przedmiotowych, aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym szkoły.

   Ocena semestralna stanowi syntezę zapisów wynikających z przedmiotowego systemu oceniania. Jest ona odzwierciedleniem aktywności ucznia w tym okresie. Stanowi obiektywny zapis dokonań ucznia.

   Ocena roczna stanowi bilans całorocznych działań ucznia i uwzględnia stopień rozwoju artystycznego oraz nabytą wiedzę.

   Ocena wyników nauczania w przedmiocie Muzyka uwzględnia dwa aspekty: obiektywny — oceniający realne osiągnięcia ucznia w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, instrumentalnych, rozwoju wyobraźni muzycznej, opanowania wiedzy muzycznej oraz subiektywny — oceniający postawę ucznia wobec stawianych zadań i prace wkładaną w ich wykonanie.

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń regularnie uczęszczający na zajęcia chóru i reprezentujący szkołę na przeglądach muzycznych.

Ludmiła Kalata