ROZDZIAŁ I

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

 

1.      Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

2.      Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Mickiewicza 23a w Węgrowie.

3.      Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Liw.

4.      Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.

5.      Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

6.      Na pieczęciach używana jest nazwa: Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

7.      Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz niniejszego statutu.

8.      Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.      Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

 

1.      Szkoła realizując cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie:

a)      jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,

b)      umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,

c)      prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,

d)     podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

2.      Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

a)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

b)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

c)      dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

d)     rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych , przestrzennych itp.),

e)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f)       traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

g)      poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

i)        dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

j)        warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.

3.      Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:

a)      planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

b)      skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c)      efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d)     rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

f)       odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

g)      rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h)      przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

4.     Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, by uczniowie:

a)      znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

b)      rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

c)      mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

d)     stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,

e)      poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

f)       uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

g)      przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

h)      kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

§ 3 

 

1.         Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki pobytu.

2.         Opiekę medyczną nad uczniami przebywającymi w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna .

3.         W szkole realizowane są programy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

4.         Szkoła stwarza uczniom możliwość uczestnictwa w wycieczkach i zawodach sportowych Załącznik Nr 9.

5.         Nauczyciele, pedagog szkolny i rodzice współpracują w zakresie promocji zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia ucznia.

 

§ 4

 

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

1. Rzetelną realizację szkolnego zestawu programów nauczania:

a)      w procesie nauczania stosowanie nowoczesnych metod i form pracy lekcyjnej,

b)      wspieranie rozwoju ucznia kształcąc jego samodzielność intelektualną, i umożliwiając dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień, możliwości i osiągnięć.

2. Prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, dodatkowych zajęć sportowych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

3. Organizowanie zajęć dodatkowych (zajęć indywidualnych) dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

4. Pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Węgrowie (lub innej poradni specjalistycznej), współpracą z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Sądem Rodzinnym.

5. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów:

a)      podczas przerw poprzez dyżury nauczycieli,

b)      w czasie lekcji oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych,

c)      na wycieczkach szkolnych,

d)     w czasie pobytu w świetlicy szkolnej.

6. Szkoła ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Załącznik Nr 3.

7. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Załączniki Nr 1 i Nr 2.

 

§ 5

 

1.      Szkoła stwarza (w miarę możliwości finansowych , lokalowych i kadrowych) warunki wspierające wszechstronny rozwój ucznia poprzez :

a)      wykwalifikowaną, ciągle doskonalącą się kadrę,

b)      stały rozwój bazy dydaktycznej,

c)      zapewnienie szerokiego wachlarza zajęć dla ucznia,

d)     umożliwienie korzystania z dorobku kultury,

e)      współpracę z rodziną i społecznością lokalną,

f)       diagnozowanie i indywidualizację nauczania,

g)      zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych i materialnych uczniów,

h)      tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku,

i)        rozwijanie samorządności uczniów,

j)        pielęgnowanie tradycji szkoły,

k)      tworzenie wspólnoty szkolnej.

 

§ 6 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

a)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

b)      dodatkowe zajęcia edukacyjne,

c)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

d)      nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. W szkole działa świetlica szkolna i biblioteka.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 7

 

1.    Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum Gminy Liw, opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

3.    W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

4.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych”.

 

§ 8 

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.    Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Gimnazjum Gminy Liw.

3.    Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 15, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia z organem prowadzącym w powyższej sprawie.

4.    Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

5.    Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

a)      języków obcych, jeśli liczy powyżej 24 uczniów,

b)      informatyki, jeżeli liczy powyżej 26 uczniów,

c)      zajęć wychowania fizycznego - zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 9

 

1.         Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez kształcenie w ramach przedmiotów obowiązujących w klasach gimnazjum.

2.         Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne.

3.         Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż 3 podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

 

§ 10 

 

1.    Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest na podstawie orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nauczanie indywidualne.

2.    Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodziców(opiekunów), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 11 

 

1.    Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i zasad higieny pracy ucznia i nauczyciela.

2.    Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

3.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania.

4.    Czas trwania przerw międzysekcyjnych: 5 minut, dwie przerwy 20 minut i jedna 10 minut. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania i inny układ przerw międzylekcyjnych.

5.    W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami szkoły.

6.    Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady i ilość zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

7.    Liczba członków kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu nie może być niższa niż 12 uczniów, liczba uczęszczających na zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjna nie może przekraczać 12 uczniów.

 

§ 12 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a daną placówką.

ROZDZIAŁ IV

FORMY OPIEKI I POMOCY DLA UCZNIÓW

§ 13 

 

1.      Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

a)      szczególną troską otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

b)      świadczy pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje prowadzące poradnictwo specjalistyczne,

c)      prowadzi zajęcia dotyczące promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, przemocy,

d)     zapewnia dożywianie /bezpłatne obiady lub inne formy dożywiania, stypendia socjalne i dopłaty do strojów szkolnych poprzez środki finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgrowie,

e)      organizuje pomoc materialną i rzeczową w ramach akcji charytatywnych organizowanych przez Samorząd Szkolny,

f)       organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Załącznik nr 23.

g)      organizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe. Załącznik nr 24.

2. Szkoła zapewnia opiekę uczniom odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości, w szczególności poprzez:

a)      sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,

b)      pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem dyżurów;

c)      przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza szkołą, dowożenia i odwożenia uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

d)     systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych zagrożeń,

e)      zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 14 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

a)      kształcąco-wychowawczą poprzez:

        rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

        przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

        kształcenie kultury czytelniczej,

        wdrażanie do poszanowania książki,

        udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

 b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

        współdziałanie z nauczycielami,

        wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

        otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

        pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

 c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:

        uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

3. Do zadań bibliotekarza należy:

a)      gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecznej,

b)      opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej,

c)      dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych,

d)     realizacja treści ścieżek przedmiotowych, szczególnie „Edukacji czytelniczej i medialnej” zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania,

e)      organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz różnych form wizualnej informacji i propagowania książek,

f)       organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczna,

g)      tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,

h)      prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów,

i)        przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.

4. Biblioteka może prowadzić działalność zarobkową (loterie, kiermasze) w celu pozyskania funduszy na wewnętrzną działalność własną (nagrody, zakup elementów dekoracyjnych itp.)

5. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela-bibliotekarza określają odrębne przepisy oraz przydział czynności.

ŚWIETLICA SZKOLNA

 § 15 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do szkoły, organizuje się świetlicę szkolną. Dla realizacji celów statutowych do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie gimnazjum spełniający wyżej wymieniony warunek.

2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów dojeżdżających w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez kierownika świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

4. Specyficzną formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:

a)      obiady, z których korzystają uczniowie zgodnie z listą ustaloną w porozumieniu z GOPS oraz inni chętni uczniowie,

b)      opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa,

c)      opieka nad uczniem w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ze względu na brak opieki domowej uczeń musi przyjść do szkoły wcześniej lub pozostać w niej dłużej,

d)     opieka dydaktyczna polegająca na pomocy w nauce i pomocy koleżeńskiej.

5.     Uczeń nie może opuścić wcześniej zajęć świetlicowych, bez pisemnej prośby rodziców lub ustnej wychowawcy klasy.

6.     Świetlica funkcjonuje zgodnie z regulaminem. Załącznik Nr 8.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 16

 

1. Szkoła szanuje prawo rodziców /prawnych opiekunów/ do, rzetelnej informacji o postępach, wynikach nauczania i zachowania. Kalendarz szkolny szczegółowo określa terminy zebrań klasowych, spotkań z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów.

2. Rodzice i prawni opiekunowie mają prawo do kontaktów indywidualnych z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów w innych terminach, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

3. Szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego w dniach i godzinach określonych przez pedagoga.

5. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo zgłaszać swoje postulaty i uwagi dotyczące nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez klasowe rady rodziców do dyrektora gimnazjum w formie ustnej i pisemnej.

 

§ 17 

 

1. Nauczyciele szkoły wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku , partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:

a)      znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły,

b)      znajomość przepisów prawa szkolnego,

c)      uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,

d)     porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.

4. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:

a)      spotkania klasowe rodziców,

b)      spotkania Rady Klasowej z wychowawcą klasy,

c)      spotkania Rad Klasowych z dyrekcją szkoły,

d)     „Dzień otwartej szkoły” - spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko,

e)      indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,

f)       konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym,

g)      przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły i wicedyrektora,

h)      kontakty telefoniczne,

i)        zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznych, przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci lub udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez  nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

6. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe, Radę Rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:

a)      dyrekcji szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,

b)      organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

 

§ 18

1. Rodzice maja prawo do:

a)      dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci,

b)      rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,

c)      wsparcia w razie problemów wychowawczych.

2. Rodzice maja obowiązek:

a)      wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

b)      poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

c)      dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania w terminie 7 dni w formie pisemnej lub ustnej,

d)     informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,

e)      ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone przez dziecko mienie szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 19 

 

1. Organami gimnazjum są:

a) Dyrektor Gimnazjum,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców,

d) Samorząd Uczniowski.

2. W szkole powoływane są Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

4. W Gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora gimnazjum.

 

DYREKTOR SZKOŁY

§ 20 

 

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego, powołuje wicedyrektora gimnazjum oraz ustala zakres jego obowiązków.

3. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

4. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Związkami Zawodowymi.

5. Dyrektor Szkoły realizuje zadania związane z BHP.

6. Dyrektor Szkoły wykonuje inne zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty i przepisów szczegółowych.

7. Kompetencje dyrektora:

1.      Kieruje placówka oświatową:

a)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, realizuje uchwały rady pedagogicznej,

b)    w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

c)     współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

d)    wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty,

e)     może w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach,

f)     podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

g)    opracowuje i przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców propozycje wskazujące formy realizacji dwóch lub jednej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Przygotowaną propozycję przedstawia uczniom celem wyboru przez uczniów formy tych zajęć,

h)    organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2.      Przewodniczy Radzie Pedagogicznej:

a)      przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej,

b)      wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty.

3.      Jest organem administracji oświatowej:

a)      może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą,

b)      zezwala na indywidualny program lub tok nauki,

c)      zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach oraz z nauki drugiego języka obcego ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie stosownego orzeczenia PPP,

d)     organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia,

e)      decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi oraz zajęciami specjalistycznymi,

f)       nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej.

4.      Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły:

a)      dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego ,po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

b)      podaje do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

c)      na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania,

d)     ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych,

e)      tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe i powołuje przewodniczących tych zespołów.

5.      Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli:

a)      zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

b)      zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,

c)      ocenia dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu,

d)     opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6.      Sprawuje nadzór pedagogiczny:

a)      opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,

b)      diagnozuje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

c)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

d)     ocenia pracę nauczycieli,

e)      przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru.

7.      Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy:

a)      powierza funkcję wicedyrektora szkoły,

b)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

c)      organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy,

d)     opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły,

e)      opracowuje projekt planu finansowego szkoły,

f)       ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,

g)      tworzy i zatwierdza roczny plan środków specjalnych,

h)      właściwie gospodaruje mieniem szkoły,

i)        stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole.

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 21 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej Gimnazjum  Gminy Liw. Załącznik Nr 5.

3. Organizacja i działania Rady Pedagogicznej.

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a)      dyrektor szkoły jako przewodniczący (w uzasadnionych przypadkach funkcję przewodniczącego pełni wicedyrektor gimnazjum),

b)      nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

2.       W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:

a)      osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

b)      pielęgniarka szkolna ,

c)      przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

3. Zebrania Rady są organizowane:

a)      przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b)      na koniec każdego semestru,

c)      po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

d)     w miarę bieżących potrzeb,

e)      na wniosek przewodniczącego Rady, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego lub co najmniej 1/3 członków Rady.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący wg harmonogramu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także z inicjatywy organu prowadzącego.

5. Rada powołuje stałe lub doraźne komisje:

a)      działalność komisji dotyczy wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły,

b)      pracą komisji kieruje przewodniczący komisji powołany przez Radę lub na wniosek przewodniczącego Rady,

c)      komisje informują Radę o wynikach swoich prac, formułując wnioski do

 zatwierdzania przez Radę.

6. Z zebrania Rady sporządza się:

a)      protokół oraz listę obecności,

b)      protokół podpisują przewodniczący, uczestnicy zebrania oraz protokolant,

c)      zgłaszanie ewentualnych poprawek do protokołu odbywa się na następnym zebraniu,

d)     protokoły są pisane w książce protokołów, która jest podstawowym dokumentem Rady,

e)      załącznikami do protokołu mogą być sprawozdania w formie wydruku komputerowego,

f)       przesznurowaną i opieczętowaną, podpisaną przez dyrektora szkoły książkę zaopatruje się w informację: „Księga zawiera … stron, obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia …. do dnia…”

g)      książkę protokołów należy udostępniać wyłącznie na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. Informacje uzyskane z księgi protokołów, a także przebieg Rady objęte są ścisłą tajemnicą.

 

§ 22 

 

Zadania Rady Pedagogicznej:

a)      przygotowanie projektu statutu szkoły oraz jego uaktualnień,

b)      opracowanie regulaminu swojej działalności i jego zmian,

c)      planowanie i analizowanie procesu pracy dydaktycznej ,wychowawczej i opiekuńczej,

d)     okresowe i roczne analizowanie jakości pracy szkoły,

e)      analizowanie organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,

f)       kształtowanie właściwej atmosfery pracy opartej na koleżeństwie życzliwości, wzajemnej pomocy i właściwej współpracy, organizowanie różnych form samokształcenia i rozpowszechniania nowatorstwa pedagogicznego, współpraca z rodzicami i opiekunami ucznia,

g)      działania na rzecz promowania szkoły w środowisku.

 

 § 23

 

Obowiązki przewodniczącego Rady:

a)      realizacja uchwał Rady,

b)      analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady,

c)      zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i formy ich realizacji,

d)     dbanie o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli,

e)      oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 § 24 

 

Obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

a)      zgodna współpraca w podnoszeniu poziomu jakości pracy szkoły,

b)      przestrzeganie postanowień prawa oświatowego, szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

c)      uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisjach, do których został powołany,

d)     realizacja uchwał Rady,

e)      przestrzeganie tajemnicy obrad Rady,

f)       przestrzeganie zasad dobrego wychowania i taktu pedagogicznego w stosunkach międzyludzkich.

 

§ 25

 

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

1.      Rada Pedagogiczna zatwierdza:

a)      plan pracy szkoły na dany rok szkolny, program wychowawczy oraz profilaktyki szkolnej, po uchwaleniu przez Radę Rodziców,

b)      regulaminy organów szkoły oraz wewnętrzne dokumenty szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

c)      organizację i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

2.      Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.

3.      Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szkoły,

c)      propozycje dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo pła­tnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d)     wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

e)      propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,

f)       projekt planu finansowego szkoły,

g)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

h)      sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów biorąc pod uwagę wymienione przez dyrektora CKE możliwe sposoby dostosowania przeprowadzania egzaminu.

4.       Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:

a)      wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)      zatwierdzania planów pracy,

c)      innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)     przyjęcia dokumentacji ważnej dla właściwej organizacji pracy szkoły,

e)      przeniesienia ucznia do innej szkoły,

f)       skreślenia z listy uczniów(nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym-art.39 ust.2a ustawy o systemie oświaty),

g)      ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

h)      form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

i)        zezwolenia na indywidualny tok nauki,

j)        dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego.

5.      Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. Może również występować o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. Organ prowadzący albo dyrektor szkoły w odniesieniu do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej:

a)      Rada podejmuje uchwały na zebraniach,

b)      uchwały obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów,

c)      projekt uchwały przygotowuje dyrektor szkoły lub grupa członków Rady,

d)     każdy członek Rady przed podjęciem decyzji o przyjęciu uchwały musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały,

e)      uchwały Rady podejmowane są większością głosów, przy udziale co najmniej połowy jej członków,

f)       tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym,

g)      dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa oświatowego. O wstrzymaniu uchwały powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny celem zajęcia stanowiska.

 

RADA RODZICÓW

§ 26 

 

1.  W gimnazjum działa Rady Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły.

2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców danej szkoły.

3.  W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4.  W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności (załącznik Nr 6), w którym określa:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do Rady Rodziców szkoły.

6.  Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spraw szkoły lub placówki.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1.      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2.      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,

3.      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4.      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

5.      uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły,

6.      opiniowanie pracy nauczyciela do ustaleniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

7.      opiniowanie propozycji wskazującej formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

8.      delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,

9.      nadanie imienia szkoły,

10.  ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczni-wychowawczych.

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 § 27

 

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem. Załącznik Nr 7.

2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)     prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej - Gimzetki,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

f)       prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,

g)      wprowadzenia lub zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

h)      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Samorząd wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie Szkoły.

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów.

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

 § 28 

 

1.  Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

2.  Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.

3.  W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.

4.  Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.

5.  Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodnych z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

6.  Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.

7.  W przypadku nie respektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.

 

 § 29 

 

1.   W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór) - Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć 1 miesiąca od ich powstania.

2.   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenia sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

TRYB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

 § 30 

 

1.   Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.   Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3.   Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.   Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

 § 31 

 

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

a)      wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

b)      dyrektor - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,

2. Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

4. Konflikty pomiędzy nauczycielami:

a)      postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły,

b)      w przypadku nierozstrzygnięci sporu przez Dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,

c)      konflikt pomiędzy Dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

5. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły:

a)      postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły.

b)      w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzące Szkołę.

 

§ 32

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego. Zebrania rodziców, indywidualne rozmowy z wychowawcą, wizyty w domu dziecka mają na celu:

a)      umożliwienie zapoznania się rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi klasy i szkoły,

b)      zaznajomienie rodziców ze zmianami dotyczącymi koncepcji kształcenia dzieci, nowego sposobu nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego i oceniania zewnętrznego,

c)      uzyskania informacji na temat zachowania dziecka, jego aktywności, postępów i trudności, specjalnych uzdolnień, poziomu wiedzy i umiejętności.

2. Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

a)      zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy; Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

b)      dla sprawnego zarządzania szkołą tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

c)      obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.

 

NAUCZYCIELE

§ 34 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, polegającej na harmonij­nej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

2. Obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny.

3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek uroczystości szkolnych. Zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

4. Informuje dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

5. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

6. We wszystkich sprawach dotyczących ucznia współpracuje z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia.

7. Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia.

8. Nauczyciel opracowuje rozkład materiału z prowadzonych zajęć edukacyjnych, z godzin do dyspozycji wychowawcy klasy i z zajęć pozalekcyjnych biorąc pod uwagę podstawę programową, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy w celu osiągnięcia możliwie wysokich efektów kształcenia.

9. Systematycznie realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki szkolnej.

 

 § 35 

 

1. Do obowiązków nauczyciela należy:

a)      przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznawanie się z aktualnym prawem oświatowym,

b)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, stosowanie nowoczesnych metod pracy,

c)      systematyczne kontrolowanie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej,

d)     stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania wewnątrzszkolnego,

e)      na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) uzasadnić ustnie ustaloną ocenę,

f)       podawanie uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania ze swego przedmiotu na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym,

g)      w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowania przestrzegania regulaminów. W salach gimnastycznych i na boisku używanie tylko sprawnego sprzętu,

h)      na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów,

i)        pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z Regulaminem Dyżurów i harmonogramem,

j)        aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych,

k)      służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę,

l)        wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

m)    promowanie zdrowego stylu życia i działania na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi,

n)      realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

o)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 

WYCHOWAWCY

§ 36 

 

1.   Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cykl edukacyjny ( kl. I – III ), chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę decyzji dyrektora w sprawie powierzenia mu wychowawstwa .

3.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy a w szczególności :

a)      tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia,

b)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)      rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy jego uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

d)     wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie,

e)      koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,

f)       rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

4.   Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej.

5.   Wychowawca ma prawo w swej pracy korzystać z pomocy merytorycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innych instytucji wspierających działalność wychowawczą szkoły.

 

 § 37 

 

1. Wychowawca w celu realizacji zadań powinien:

a)      otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznając jego środowisko rodzinne, warunki życia i nauki,

b)      planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego klasy, zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,

c)      współdziałać z nauczycielami uczącymi, koordynować realizację ścieżek edukacyjnych oraz działań wychowawczych wobec ogółu uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z trudnościami i niepowodzeniami,

d)     utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły,

e)      systematycznie śledzić postępy edukacyjne swoich wychowanków i informować o nich ich rodziców,

f)       dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (każda nieobecność ucznia w szkole musi być usprawiedliwiona przez rodziców),

g)      powiadamiać rodziców ucznia o przewidzianej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i zachowania na miesiąc przed zakończeniem semestru roku,

h)      najpóźniej dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadamiać ucznia o przewidywanych dla niego ocenach rocznych,

i)        współpracować z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów oraz realizacji programu profilaktyki szkolnej,

j)        organizować spotkania z rodzicami.

2. Wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

 § 38 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest :

a)      ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału,

b)      korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych,

c)      ustalanie indywidualnego programu nauczania,

d)     wnioskowanie o kierowanie ucznia do poradni psychologiczno -pedagogicznej,

e)      omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń,

f)       opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

g)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 

PEDAGOG SZKOLNY

 § 39

 

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

a)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych,

b)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d)     podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

e)      wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,

f)       działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

g)      współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły

h)      badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,

i)        dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu rady pedagogicznej,

j)        badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania im,

k)      współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

l)        współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

m)    przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich,

n)      organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

o)      współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

p)      współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

q)      współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich,

r)       prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego:

·         roczny plan pracy,

·         dziennik pracy,

·         ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

·         inną dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej,

·         przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z upośledzeniem umysłowym, kalectwem i przewlekłą chorobą,

3. Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 40

 

1.      Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania.

2.      Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z opracowanym regulaminem. Załącznik nr 21.

3.      Uczeń realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w trakcie nauki w gimnazjum.

4.      Temat projektu wpisywany jest na świadectwie ukończenia szkoły.

5.      Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. Załącznik nr 3.

6.      Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły

7.      Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

8.      Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

9.      Koordynatorem projektów edukacyjnych jest wicedyrektor gimnazjum.

10.  Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadaniem jest:

·         omówienie scenariusza projektu z uczniami;

·         przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej wypełniania,

·         czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

·         organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

·         pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

·         motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

·         pomoc w prezentacji projektu;

·         ocena projektu;

·         komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

·         koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

11.  Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

·         poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

·         prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

·         komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

·         prowadzenia w dzienniku klasowym ewidencji udziału uczniów danej klasy w projektach edukacyjnych uwzględniając w niej temat projektu, nazwisko opiekuna projektu, ocenę udziału w projekcie oraz prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego ( arkusze ocen, świadectwa).

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 41

 

1. Uczeń ma prawo do:

a)      opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem,

b)      znajomości swoich praw,

c)      ochrony sfery życia prywatnego, rodzinnego, ochrony korespondencji,

d)     właściwie zorganizowanego procesukształcenia,

e)      zapoznania się z programami nauczania, ich treścią i stawianymi wymaganiami,

f)       posiadania pełnej wiedzy na temat systemu oceniania wewnątrzszkolnego, korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ,

g)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

h)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

i)        swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

j)        pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadkach trudności,

k)      bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

l)        poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,

m)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

n)      reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych,

o)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 

 § 42 

 

1.    Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum Gminy Liw oraz Programie Poprawy Efektywności Wychowania (załącznik nr 4) , a zwłaszcza:

a)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych z dokonanym wyborem,

b)       przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia),

c)      zobowiązany jest do noszenia stroju szkolnego, ustalonego według odrębnych przepisów,

d)     systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

e)      w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami , zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,

f)       wyłączenia przed lekcją telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych i bezwzględnego zakazu używania ich w czasie zajęć edukacyjnych,(w wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego, tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia),

g)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

h)      dbałości o mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów,

i)        aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,

j)        przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw,

k)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły,

l)        dbania o piękno mowy ojczystej,

m)    szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka,

n)      reagowania na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią,

o)      przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

p)      odrzucania negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów,

q)      bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości,

r)       dbania o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny, godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 

 § 43 

 

1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.

2. Zabrania się wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby, używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,

3. Uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia za wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Uczniom zabrania się opuszczania szkoły podczas przerw w czasie niepogody.

5. Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia za nieobecność na zajęciach szkolnych w terminie 7 dni od ostatniego dnia nieobecności.

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole.

7. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia:

a)      strój szkolny ustalony przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną,

b)      strój sportowy obowiązujący na lekcjach w-f zgodny z wymogami nauczycieli,

c)      strój galowy:

- dla dziewcząt - biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie,

- dla chłopców - biała koszula i ciemne spodnie

 Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę.

 8.Wymagania dotyczące wyglądu ucznia:

a)      uczennice mogą nosić kolczyki w uszach tzw. „Wkręty”,

b)      uczniowie mogą nosić tylko delikatną biżuterię (np. łańcuszek),

c)      uczniowie nie mogą mieć sztucznych paznokci oraz nie mogą ich malować,

d)     kolor włosów u uczniów powinien być naturalny (zakaz farbowania),

e)      uczniowie nie mogą chodzić z odkrytymi pępkami, plecami, ramionami, nie mogą nosić strojów z głębokimi dekoltami, spódnic krótszych niż do kolan oraz podartych spodni,

f)       uczennice nie mogą stosować makijażu.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      biżuterię oraz przedmioty wartościowe przynoszone przez uczniów, ich zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z ich posiadania lub noszenia,

b)      spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotów. Spory te rozstrzygają zainteresowani rodzice.

 

§ 44

 

1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

3. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

NAGRODY I KARY

§ 45

 

1. Uczeń może dostać nagrody i wyróżnienia za:

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska

b) bardzo dobre wyniki w nauce

c) wzorowe zachowanie

d) wybitne osiągnięcia

e) dzielność i odwagę

2. Nagrodami są:

a) pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

b) pochwała wychowawcy wobec rodziców,

c) pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej,

d) pochwała dyrektora wobec rodziców,

e) nagroda rzeczowa wręczona na apelu,

f) książki,

g) dyplom,

h) wyróżnienie,

 

§ 46

 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Programu Poprawy Efektywności Wychowania wobec ucznia stosuje się następujące środki wychowawcze:

a) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy,

b) upomnienie ucznia z adnotacją w zeszycie uwag lub dzienniku lekcyjnym,

c) upomnienie ucznia przez dyrektora,

d) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

e) rozmowa wychowawcy i dyrektora z rodzicami,

f) nagana dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców wobec społeczności szkolnej,

 g) zawieszenie w prawach reprezentowania gimnazjum na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy),

 h) przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

 i) uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.

2. Wobec ucznia może być zastosowana jedna z powyższych kar w zależności od stopnia (rozmiarów) przewinienia.

3. Informacje o karze lub nagrodzie dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom lub prawnym opiekunom.

4. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień Statutu i Regulaminu działań dyscyplinarnych dodatkowo stosuje się kary:

a) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

b) wnioskowanie do Sądu Rodzinnego w Węgrowie o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego .

5. O przeniesienie lub skreślenie z listy uczniów wnioskuje się gdy uczeń:

a) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów obowiązujących w szkole,

b) otrzymał kary przewidziane statutem szkoły,

c) zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów,

d) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły,

e) ma demoralizujący wpływ na innych.

 

§ 47

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się na piśmie od wymierzonej kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego i przewodniczącego samorządu szkolnego postanawia:

a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

b) odwołać karę,

c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

3. Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.

4. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność osobistą.

 

ZASADY REKRUTACJI

 § 48

 

1. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się:

a)      absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły,

b)      na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów uczniów zamieszka­łych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

2. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor Gimnazjum.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych  ustala się na podstawie kryteriów:

a)      kandydat jest dzieckiem pracownika Gimnazjum Gminy Liw,

b)      kandydat posiada wysokie oceny z zajęć edukacyjnych osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych itp.

c)      kandydat uzyskał wysoką ocenę zachowania,

4.   Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.

a)      różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO

 § 49

 

1.    Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.

2.   Opiekę nad uczniami w czasie wycieczek, wyjść do kina, teatru, itp. sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Załącznik Nr 9.

3.   Za zgodą dyrektora szkoły jednym z opiekunów na wycieczce może być rodzic ucznia szkoły,

4.   Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel tej szkoły.

5.   Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie wszystkich zajęć prowadzonych z uczniami oraz w czasie pełnienia dyżurów przed lekcjami i na przerwach. Załącznik 10.

6.   Wszyscy nauczyciele, niezależnie od pełnionych w danym momencie czynności, mają obowiązek reagowania i podejmowania stosownych działań we wszelkich zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów.

7.   Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, pomagają wychowawcom klas, szczególnie w czasie wyjść poza teren szkoły i wycieczek.

8.   W przypadku nieobecności w pracy wychowawcy lub innego nauczyciela spowodowanej chorobą, zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.

9.   Wychowawcy zapoznają uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole.

10.Warunki bezpiecznego dojazdu i odjazdu uczniów Gimnazjum Gminy Liw określa Regulamin dowożenia uczniów. Załącznik Nr 11.

11.Warunki bezpiecznego przebywania uczniów w szatni, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, w świetlicy, bibliotece ,pracowni chemicznej, fizycznej, informatycznej i językowej określają regulaminy tych sal. Załączniki Nr 13,Nr 14,Nr 15,Nr 8,Nr 16,Nr 17,Nr 18,Nr 19, Nr 20.

12.Sposób postępowania po wypadku uczniowskim określa Regulamin postępowania nauczycieli po zaistnieniu wypadku uczniowskiego. Załącznik Nr 12.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

 

1.    Szkoła posiada własny sztandar.

2.    Opis sztandaru

·         AWERS Sztandaru

W centralnym miejscu ciemnozielonego tła umieszczona została podobizna naszego Patrona szkoły – Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego złożone na piersiach dłonie wyrażają postawę trwania w modlitwie, a skupiona twarz i mądry, przenikliwy wzrok, skierowany wprost na nas, pozwalają sądzić ,że kardynał modli się w naszej intencji .Płaszczyznę tła zamyka po brzegach złoty otok. Nad postacią Patrona złoci się duży napis: „Gimnazjum Gminy Liw”, którego litery ułożone są w kształcie półkola, opartego lewym krańcem o Maryjny herb Prymasa Tysiąclecia, prawym zaś – o herb naszej gminy. Kompozycja niejako wspiera się o wyśrodkowane dopełnienie nazwy szkoły: „im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie”.

·         REWERS Sztandaru

Rewers naszego sztandaru ma czerwone pole ,które jest otoczone złotym obramowaniem, zawiera dumne godło naszej Ojczyzny: białego orła w złotej koronie. U stóp godła widnieje motto naszej szkoły: „Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi”. Drzewiec sztandaru zwieńczony jest srebrnym orłem w złotej koronie.

3.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.    Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

5.    W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.

6.    Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzane do Statutu poprawki każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowane przez Radę Rodziców.

7.    Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej.

8.    Statut obowiązuje od daty uchwalenia.

 

 

 

Aktualizacja: 25.08.2011 r.