Szkolne konkursy językowe

W dniu 21 maja 2014r. Odbędzie się:
Szkolny Konkurs Języka Angielskiego - na pierwszej godzinie lekcyjnej w sali 203.
Szkolny Konkurs Języka Rosyjskiego dla klas trzecich - na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali 204.

Regulamin szkolnego konkursu z języków obcych

 

Cele: 

 1. Rozbudzanie zainteresowania językami obcymi

 2. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

 3. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.

 4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z uczniami innych klas.

 5. Rozwijanie uzdolnień uczniów.

 6. Podniesienie samooceny uczniów.

Warunki konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języków obcych w Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

 2. Uczestnikiem Konkursu z języka angielskiego może być każdy uczeń Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

 3. Uczestnikiem Konkursu z języka rosyjskiego może być każdy uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczycieli języków obcych minie co najmniej dwóch dni przed wyznaczoną datą Konkursu.

 5. Nie ustala się limitu uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe.

 6. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie uczeń Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

Forma i zakres konkursu:

 1. Test konkursowy składa się z następujących części – słuchanie, praca z tekstem, znajomość funkcji językowych oraz znajomość struktur leksykalno – gramatycznych.

 2. Zakres materiału dostępny jest u nauczycieli języków obcych.

Ogłoszenie wyników konkursu:

 1. Listy z wynikami wszystkich uczestników Konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.

 2. Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie dodatkowo na stronie internetowej Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu.

 2. Konkurs trwa 60 minut.

 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

 4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa.

Nagrody:

 1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody:

 1. dyplom

 2. nagroda książkowa lub

 3. inna nagroda

 4. za pierwsze miejsce w przypadku uzyskania co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów - celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego lub rosyjskiego

 5. za pierwsze miejsce w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego lub rosyjskiego

 6. za drugie i trzecie miejsce bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego lub rosyjskiego

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

 2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

 4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

 5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.