Język rosyjski

Nauczyciel:

  • Justyna Wielądek

1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany jest według sześciostopniowej skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
3. Ocenie podlega poziom opanowania czterech podstawowych sprawności językowych: mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna.
4. Uczniów obowiązują następujące wymagania oddzielne dla każdego pozytywnego stopnia:


WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

- Uczeń rozumie dłuższe wypowiedzi (na żywo, nagrane na taśmie), zawierające leksykę wykraczającą poza program nauczania, podawane w szybkim tempie
- potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię w dłuższej wypowiedzi monologowej
- rozumie sens nieznanego mu tekstu pisanego, znacznie przekraczającego zakres jego środków językowych
- potrafi sprawnie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym i jednojęzycznym
- jest w stanie zredagować samodzielnie dłuższy tekst
- ustosunkowuje się do sądów wyrażonych w usłyszanym lub przeczytanym tekście
- posiada wiadomości i umiejętności wybiegające poza program nauczania
- posiada wiadomości z zakresu kultury, geografii, sytuacji społeczno – politycznej krajów rosyjskojęzycznych
- uczeń uczestniczy w olimpiadach i konkursach językowych
WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ:

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
- potrafi poprawnie operować skomplikowanymi strukturami gramatycznymi
- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania
- używa poprawnie słownictwa o charakterze złożonym / abstrakcyjnym

SŁUCHANIE I CZYTANIE
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
- potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
- wyodrębnia potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną
- rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego

MÓWIENIE
- bierze swobodny udział w dyskusji
- mówi spójnie bez zawahań
- posługuje się poprawnym językiem
- dysponuje dużym zakresem słownictwa
- wyraża opinie i odczucia w zakresie poznanych funkcji i kategorii gramatycznych

PISANIE
- potrafi napisać tekst odpowiadający sytuacji, zawierający poprawne zdania, struktury i słownictwo (bogactwo językowe)
- w spójny sposób organizuje tekst (forma)
- w zdaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty (treść)
- pisze teksty o odpowiedniej długości
- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa).

• Uczeń powinien znać 100% wprowadzonego słownictwa
• W pracach pisemnych dopuszczalne są tylko nieliczne, drobne błędy w pisowni
• Sprawdziany kartkówki 95%
• Testy 95%
• Tekst powinien być czytany bezbłędnie


WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ:

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
- potrafi poprawnie operować większością struktur gramatycznych
- używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
- używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym

SŁUCHANIE I CZYTANIE
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
- rozumie większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
MÓWIENIE
- potrafi skutecznie zachować się językowo w różnych sytuacjach
- posługuje się poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne błędy
- dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei
- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie

PISANIE
- potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo (bogactwo językowe)
- pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne (forma)
- w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca (treść)
- pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości
- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa)

• Uczeń powinien znać 80% wprowadzonego słownictwa
• W pracach pisemnych dopuszczalne są tylko nieliczne, drobne błędy w pisowni
• Sprawdziany, kartkówki – 85%
• Testy – 85%
• Uczeń powinien przeczytać tekst z nielicznymi błędami


WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
- poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi
- używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania

SŁUCHANIE I CZYTANIE
- rozumie ogólny sens tekstów rozmów
- potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną

MÓWIENIE
- potrafi poprawnie komunikować się w znanych mu sytuacjach
- potrafi mówić spójnie, ale z wahaniem
- posługuje się poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów
- dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie

PISANIE
- potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo (bogactwo językowe)
- pisze tekst na ogół zorganizowane, lecz mało spójne (forma)
- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów (treść)
- zdarza mu się pisać teksty krótsze od wymaganej długości
- używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa)

• znajomość 60% wprowadzonego słownictwa
• w pracach pisemnych możliwe są błędy w pisowni
• sprawdziany, kartkówki – 65%
• testy – 65%
• tekst powinien być czytany poprawnie, dopuszczalne są błędy w wymowie i intonacji.


WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur
- buduje zdania, ale przeważnie niespójne
- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania

SŁUCHANIE I CZYTANIE
- potrafi zrozumieć ogólny sens niektórych tekstów i rozmów
- może zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
- zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi

MÓWIENIE
- potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami
- mówi z wahaniem
- posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów
- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli
i idei
- rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie
- można go zrozumieć, ale z pewną trudnością

PISANIE
- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo ( bogactwo językowe)
- w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty (treść)
- używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji (poprawność językowa)

• znajomość 40% wprowadzonego słownictwa
• sprawdziany, kartkówki - 45%
• testy - 50%