Język polski


{mosimage}

Nauczyciele:

 

 


Szczegółowy przedmiotowy system oceniania do podręcznika Myśli i słowa klasa 2.


Plan wynikowy, klasa 2.


 

 

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego kl. I – II gimnazjum

 

 

1. Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz programem MEN „Między nami”. A. Łuczak, E. Prylińska ( zgodnie z podstawą programową z 23 grudnia 2008)

2. W każdym semestrze kontroli i ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:

-sprawdziany(praca klasowa, sprawdzian ) z literatury , nauki o języku

- testy z literatury , nauki o języku

-sprawdzian ze znajomości lektur

-pisemne prace domowe ( także dla chętnych)

- redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, opis sytuacji, sprawozdanie,

charakterystyka, list prywatny i oficjalny, zaproszenie, ogłoszenie, wywiad notatka( w formie planu, tabeli, wykresu), streszczenie, przemówienie, rozprawka,

 

-redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie,reklama,

zaproszenie, ogłoszenie, telegram, podanie, CV, list motywacyjny

 

- odpowiedź ustna

 

-dyktanda

-czytanie ze zrozumieniem (technika poprawnego czytania)

-recytacja utworów poetyckich lub prozy

 

3. Wszystkie oceny są jawne.

4. Ocenami decydującymi o wynikach semestralnych czy rocznych są stopnie z prac klasowych , sprawdzianów, testów, odpowiedzi ucznia, prac domowych.

5. Prace klasowe są obowiązkowe. Nauczyciel ma obowiązek poinformować o ich terminie na tydzień przed sprawdzianem. Uczeń nieobecnyw dniu pracy klasowej ma obowiązek napisania pracy na następnej lekcji. Uczeń nieobecny na pracy klasowejz powodu choroby ma obowiązek napisania pracy w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły

6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace klasowe w terminie 2 tygodni.

7.Uczeń może(decyzja należy do nauczyciela) poprawić jedną pracę klasową

8. Wszystkie prace klasowe uczniów gromadzone są i przechowywane przez nauczyciela. Wgląd do nich mają uczniowie oraz rodzice.

9.Ocenianie prac klasowych

100% poprawnych odpowiedzi - celujący

99 – 90 % - bardzo dobry

89 – 75% - dobry

74 – 51 % - dostateczny

50 - 34 % - dopuszczający

poniżej 34 % - niedostateczny

10. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.

11. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń(decyzja nauczyciela) oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Wymagane jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania.

12. Sukcesy w konkursach dotyczących wiadomości i umiejętności polonistycznych traktowane jest jako wykazanie się zakresem wiadomości i umiejętności wykraczającychpoza program.

 

13.Kryteria oceny pracy pisemnej

• Cechy formy wypowiedzi pisanej

• Temat pracy

• Spójność pracy

• Logiczne uporządkowanie pracy

• Poprawność językowa

 


 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

NAUKA O JĘZYKU

Ocena dopuszczająca

1.Uczeń odczytuje teksty podręcznikowe i lektury programowe na poziomie dosłownym, rozpoznaje sens przenośny utworów.

2.W stopniu zadowalającym pracuje z książką: zaznacza fragmenty, rozumie je, wyciąga z nich proste wnioski;

3.Zna elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze.

4.Wygłasza z pamięci fragment tekstu poetyckiego lub prozatorskiego.

5. Buduje wypowiedź zgodną z tematem.

6. Opisuje postaci, przedmioty, krajobraz, podejmuje próbę opisu sytuacji; pisze opowiadanie twórcze; redaguje kartkę z dziennika, pamiętnika; streszcza tekst literacki.

7. Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowników.

8  Określa najważniejsze cechy powieści: akcję, wątki, bohaterów, temat;

9.Potrafi 2-3 zdaniami ocenić bohatera;

10 Samodzielnie pisze plan ramowy i szczegółowy, charakterystykę bohatera, opowiadanie, list, streszczenie.

11 Próbuje redagować rozprawkę, korzystając z planu i słownictwa charakterystycznego dla tej formy wypowiedzi;

12 Popełniane w wypowiedziach pisemnych błędy językowe, stylistyczne, logiczne nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie;

1. Zna zasady poprawnej wymowy i mechanizmy powstawania upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń wyrazowych.

2.Zna rodzaje formantów; rozpoznaje podstawę słowotwórczą w wyrazach złożonych; dobiera pary antonimów; stosuje związki frazeologiczne.

 3.Zna pojęcia temat i końcówka; wskazuje bezokoliczniki, formy zakończone na –no, -to; wie, jak się tworzy imiesłów.

 4. Wskazuje zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdań, zdania złoż. podrzędnie i współrzędnie, mowę zależną i niezależną.

5.Rozpoznaje antonimy, synonimy, wyrazy zapożyczone

6. Zna podstawowe zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Ocena dostateczna

1. Odczytuje teksty na poziomie dosłownym, podejmuje próby odczytywania ich sensu przenośnego i symbolicznego. 2. Przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu. Opowiada fabułę, rozumie motywy postępowania bohaterów;

3. Rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze.

4. Buduje wypowiedź zgodną z tematem, starając się zachować poprawność kompozycyjną i językową.

5. Redaguje dedykację, regulamin, tekst reklamowy, informacyjny lub o ch. instrukcji; charakteryzuje postać; przedstawia logiczne argumenty w rozprawce nt. lektury; pisze wypowiedź nt. książki, filmu, przedstawienia.

6. Korzysta z Internetu i encyklopedii multimedialnej oraz ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika frazeologicznego.

7. Wskazuje i nazywa środki wyrazu artystycznego w tekście literackim.

8. Stara się stosować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

9 Wyraża swoją opinię w czasie dyskusji;

10 Operuje pojęciami: dramat, komedia, epopeja, powieść, nowela, anegdota, legenda, poprawne posługiwanie się nimi w wypowiedziach;

1. Odwołuje się do elementarnej wiedzy z zakresu fonetyki oraz zasad poprawnej wymowy.

2. Zna funkcję formantów i wyrazów zdrobniałych, zgrubiałych, nacechowanych emocjonalnie; używa we własnym tekście antonimów i związków frazeologicznych; odróżnia wyrazy abstrakcyjne od konkretnych.

3. Oddziela temat od końcówki; wskazuje nieosobowe formy czasownika; rozpoznaje i tworzy imiesłowy.

4. Rozpoznaje zdanie złożone podrz. podmiotowe i orzecznikowe; klasyfikuje zdania pojedyncze i złożone oraz równoważniki zdań; zna funkcję składniową różnych części mowy.

5. Dostrzega przydatność wyrazów zapożyczonych oraz neologizmów w tekście.

Ocena dobra

1. Odczytuje teksty na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym.

 2. Dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, rozpoznaje typy narracji.

3. Dokonuje analizy utworu lirycznego określa tematykę, rodzaj liryki, środki poetyckie

3. Tworzy logiczną i spójną wypowiedź zgodną z tematem, poprawną pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

4. Sprawnie wyszukuje informacje podczas pobieżnego czytania.

5. Wykorzystuje różne źródła tekstowe w celu zdobycia informacji.

6. Wyszukuje informacje zawarte w słowniku poprawnej polszczyzny i słowniku frazeologicznym.

7.Charakteryzuje postać literacką, stosuje opis jej przeżyć wewn. i wyjaśnia motywy postępowania bohatera; stosując odpowiednie słownictwo, redaguje rozprawkę na tematy związ. z lekturą, autocharakterystykę, list oficjalny, kartkę z pamiętnika(dziennika), sprawozdanie, streszczenie, opowiadanie twórcze; opisuje dzieło plastyczne; omawia pisemnie książkę, film, przedstawienie.

8.Rozpoznaje wypowiedzi o różnym charakterze - perswazyjne, argumentacyjne, emocjonalne;

9 Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie

10 Potrafi zgromadzić argumenty do wskazanej tezy, uporządkować je, sformułować wnioski. Redaguje rozprawkę.

1. Wykorzystuje wiedzę z zakresu fonetyki.

2. Określa funkcje formantów; omawia budowę wyrazów złożonych; wzbogaca wypowiedzi o wyrazy abstrakcyjne i konkretne.

3. Wskazuje oboczności i tematy oboczne; rozpoznaje funkcję składniową różnych części mowy.

4. Przekształca wypowiedzenia- zawierające podmiot na wypowiedzenia bezpodmiotowe i odwrotnie, zdania pojedyncze na równoważnik, pojedyncze na złożone, mowę zależną na niezależną.

5. Wyjaśnia znaczenie często używanych zapożyczeń; omawia okoliczności zapożyczania wyrazów z innych języków oraz tworzenia neologizmów.

Ocena bardzo dobra

1.Uczestnicząc w sytuacji komunikacyjnej, uważnie słucha wypowiedzi jej uczestników, rozpoznaje intencję nadawcy i funkcję komunikatu.

2.Analizuje sens dosłowny, przenośny i symboliczny utworu.

3.Analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze.

4.Korzystając ze słowników, wzbogaca swoje słownictwo; jest aktywnym uczestnikiem dyskusji.

5.Interpretuje głosowo tekst wygłaszany z pamięci, omawia recytację i wypowiedzi kolegów.

6.Wykazuje szczególną dbałość o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną swoich wypowiedzi.

7.Recenzuje książkę, film, przedstawienie teatralne, stosując odpowiednie słownictwo; redaguje przemówienie na tematy związane z lekturą i dot. sytuacji życiowych; wykorzystuje opis przeżyć wewn. w charakterystyce postaci literackiej; opisując dzieło sztuki, analizuje i interpretuje jego treści symboliczne.

8.Redaguje streszczenie, sprawozdanie, opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych i dzieła sztuki, opowiadanie, sprawozdanie z lektury, filmu, przedstawienia teatralnego, pamiętając o podanych kryteriach pisania wypracowań

9. Redaguje charakterystykę oraz charakterystykę porównawczą postaci, używając słownictwa nazywającego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewnętrzne, w sposób samodzielny

10.Potrafi zgromadzić argumenty do wskazanej tezy, uporządkować je, sformułować wnioski. Redaguje rozprawkę

11.Redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów oraz inne teksty użytkowe(podanie, życiorys);

12. Dokonuje trafnej analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, nazywa typy narracji, określa jej funkcje;

13 Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego;

14. Wyszukuje w tekście środki artystycznego wyrazu i określa ich funkcję;

15 Jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego, porównuje dramat z jego realizacją teatralną, powieść z adaptacją filmową, określa konteksty;

1.Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki, słowotwórstwa , fleksji, składni, leksykologii

2. Dba o poprawną wymowę.

3.Wzbogaca słownictwo o niezbędne zapożyczenia i neologizmy; wyjaśnia okoliczności zapożyczania wyrazów i mechanizmy tworzenia neologizmów; ocenia ich przydatność w języku.

 

 


 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

  1. W zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
  2. Rozszerza własną lekturę o pozycje wykraczające poza program kl. II.
  3. Czyta, samodzielnie analizuje i interpretuje różne teksty literackie oraz inne teksty kultury.
  4. Sprawnie redaguje teksty z zachowaniem cech gatunkowych różnych typów wypowiedzi, dbając o poprawność zapisu, bezbłędność językowa i stylistyczną.
  5. Posługuje się różnymi źródłami informacji i samodzielnie zdobywa potrzebne wiadomości.
  6. Bierze udział w konkursach przedmiotowych.
  7. Podejmuje próby własnej twórczości literackiej.
  8. Aktywnie uczestniczy w dyskusji.
  9. Przejawia szczególną dbałość o kulturę słowa.

 

 


 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE TRZECIEJ

Ocena

Kształcenie literackie

Nauka o języku

 Ocena dopuszczająca

 

Słuchanie

•Uważnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych i rozumie wysłuchane komunikaty

•zna środki językowe typowe dla przemówienia

•wymienia informacje zawarte w wysłuchanym wywiadzie

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury

•czyta tekst poetycki i prozatorski, przestrzegając zasad interpunkcyjnych, poprawnego akcentowania

•wskazuje w tekście treści symboliczne i przenośne

•wymienia cechy liryki bezpośredniej, pośredniej, sonetu, epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej, dramatu antycznego i współczesnego

•wyróżnia w utworze wątek główny i poboczny

•odczytuje informacje zawarte w zapisie bibliograficznym

•wskazuje elementy tragiczne   i komiczne w utworze

Mówienie

•nadaje swojej wypowiedzi odpowiedni sens

•gromadzi argumenty na poparcie przyjętego stanowiska

•podejmuje próby charakterystyki postaci literackiej

Pisanie

•redaguje teksty zgodne z tematem

•komponuje opis postaci, opowiadanie, list , pamiętnik, dziennik, wywiad,

•redaguje streszczenie tekstu  tekst popularnonaukowy, podanie, życiorys, c  podanie, życiorys, cv

 

Stosuje wiedzę językową w zakresie:

•fonetyki(zna cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu)

•słowotwórstwa i słownictwa(zna zasady tworzenia i zapisywania skrótów, różne źródła pochodzenia związków frazeologicznych, zastępuje wyrażenia i zwroty dosadne eufemizmami

•fleksji(odróżnia wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej od wypowiedzenia z czasownikiem w stronie biernej, zauważa potrzeby korzystania ze Słownika poprawnej polszczyzny lub Słownika języka polskiego)

•składni(odróżnia orzeczenie czasownikowe od orzeczenia imiennego, zdanie od imiesłowowego równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od zdania złożonego

•języka jako tworu społecznego(zna rodzaje kodu, zna terminy gwara i dialekt, wskazuje w tekście archaizmy, dostrzega różnicę między tekstem stylizowanym a napisanym w języku narodowym

 

 

Ocena dostateczna

 

Słuchanie

słucha wypowiedzi innych osób

•wskazuje środki językowe typowe dla przemówienie

•wybiera informacje z wysłuchanego wywiadu

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury

•określa w tekście treści symboliczne i przenośne

•dostrzega aluzję literacką

•wskazuje cechy liryki  bezpośredniej i pośredniej, sonetu, epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej, dramatu antycznego i współczesnego

•zna cechy reportażu, komiksu,, melodramatu, telenoweli, dramatu psychologicznego

•zna terminy peryfraza, inwokacja

•wyszukuje informacje w Słowniku terminów literackich

Mówienie

porządkuje zebrane argumenty wg ich ważności

•wygłasza przemówienie, uczestniczy w dyskusji, stosując się do zasad kulturalnej rozmowy

•sporządza autocharakterystykę

•wypowiada się na temat wypowiedzi innych osób

Pisanie

redaguje poprawne logiczne teksty o przejrzystej kompozycji, zgodnie z tematem, prawidłowe pod względem stylistycznym, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

•analizuje dzieło sztuki

•przedstawia logiczną argumentację w wypowiedzi poruszającej tematykę związaną z historią, filozofią

•redaguje list oficjalny, streszczenie tekstu, w którym zastosowano inwersję czasową fabuły

•sporządza opis bibliograficzny

 

Stosuje wiedzę językową w zakresie:

•fonetyki( wymienia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu, rozpoznaje zjawisko mazurzenia)

•słowotwórstwa i słownictwa(tworzy i zapisuje skróty, skrótowce, klasyfikuje frazeologizmy wg ich pochodzenia, wyszukuje eufemizmy w tekście)

•fleksji(odróżnia  formy odmiany wyrazów w mowie potocznej od form zalecanych przez słownik poprawnej polszczyzny)

•składni(przekształca zdania z orzeczeniem czasownikowym na zdania z orzeczeniem imiennym, zdania złożone podrzędnie na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania, wydziela wypowiedzenia składowe w wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym)

•języka jako tworu społecznego(podaje różne funkcje języka, wskazuje dialektyzmy w tekście, zna typy archaizmów

 

Ocena dobra

 

Słuchanie

•słucha i sporządza notatki

•krytycznie wypowiada się na temat np. wysłuchanego przemówienia

•przeprowadza wywiad

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury

•określa funkcję środków stylistycznych w tekście

•dostrzega w tekście ironię

•definiuje cechy sonetu, inwokacji, liryki pośredniej i bezpośredniej

•wskazuje peryfrazę w tekście

•porównuje dramat antyczny i współczesny

•korzysta ze Słownika kultury antycznej i Słownika terminów literackich

•posługuje się bibliografią

•wyróżnia w tekście  cechy charakterystyczne komiksu, thrillera, horroru, melodramatu, telenoweli, sitcomu

•wskazuje związki dzieła sztuki z historią i filozofią

Mówienie

•formułuje podsumowanie wyników dyskusji

•ocenia wypowiedzi innych wg przyjętych kryteriów

Pisanie

•stosuje elementy ironii

•analizuje i interpretuje dzieło sztuki

•redaguje charakterystykę porównawczą, rozprawkę

•wzbogaca list , kartkę z dziennika, pamiętnika opisem przeżyć i charakterystyką

•pisze recenzję

•posługuje się stylem urzędowym

 

Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

•fonetyki( omawia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu, objaśnia zjawisko mazurzenia)

•słowotwórstwa i słownictwa(tworzy i zapisuje skróty, skrótowce rozróżnia związki frazeologiczne stałe, luźne i łączliwe, rozumie ich funkcję w tekście)

• fleksji(wyszukuje poprawne formy w Słowniku poprawnej polszczyzny)

•składni(omawia budowę wypowiedzeń wielokrotnie złożonych , stosuje się do zasad interpunkcyjnych

•języka jako tworu społecznego(rozróżnia typy archaizmów, wyjaśnia przyczyny zaniku gwar)

 

Ocena bardzo dobra

 

Słuchanie

•aktywnie słucha wypowiedzi innych, analizuje ich kompozycję, treść, poprawność stylistyczną i językową

•ocenia wysłuchane przemówienie

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury

analizuje utwór na poziomie przenośnym i symbolicznym

tłumaczy aluzję literacką

• posługuje się terminami: sonet, inwokacja, liryka pośrednia i bezpośrednia

•porównuje cechy epiki współczesnej, historycznej, fantastycznej

• korzysta ze Słownika kultury antycznej i Słownika terminów literackich

•analizuje cechy reportażu, felietonu

Mówienie

przekonuje dyskutantów do wygłaszanych racji dzięki odpowiednim argumentom

wprowadza cytaty do przemówienie

ocenia racje dyskutantów pod względem merytorycznym

ocenia wypowiedzi innych wg przyjętych kryteriów

Pisanie

układa teksty o charakterze ironicznym, stosuje ironię

interpretuje treści symboliczne i metaforyczne dzieła sztuki

•pisze reportaż, felieton

•sporządza przypisy do tekstów

•parafrazuje znane utwory

 

Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

fonetyki(stosuje skróty i skrótowce, wzbogaca wypowiedź  frazeologizmami, posługuje się eufemizmami

fleksji(dokonuje autokorekty w zakresie poprawności językowej)

•składni(w zależności od sytuacji komunikacyjnej posługuje się w tekście wypowiedzeniem złożonym, imiesłowowym równoważnikiem zdania, bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji

•języka jako tworu społecznego(stylizuje tekst na archaiczny, analizuje różne funkcje języka, określa funkcję dialektyzacji

Ocena celująca

 otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą, a ponadto przejawia umiejętności pozaprogramowe.

Słuchanie

•ocenia wysłuchany tekst pod względem merytorycznym i poprawnościowym

•prowokuje różne  sytuacje komunikacyjne, podtrzymuje kontakt z rozmówcą

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury

•analizuje i interpretuje różne teksty literackie i inne teksty kultury, uwzględniając ich cechy gatunkowe, znaczenie metaforyczne, symboliczne

•porównuje i klasyfikuje informacje wyszukane w różnych źródłach

•recenzuje przeczytane utworu literackie ,rzeczowo, logicznie i uzasadnia swoje zdanie

Mówienie

•świadomie uczestniczy w różnych sytuacjach komunikacyjnych,

 

posługując się wieloma środkami wyrazu

•krytycznie i rzeczowo ocenia wypowiedzi własne i innych osób, przejawia szczególną dbałość  o kulturę słowa

Pisanie

•prawnie redaguje teksty, zachowując cechy gatunkowe i stylistyczne różnych typów wypowiedzi oraz dbając o poprawność zapisu, bezbłędność językową i stylistyczną

•redaguje teksty krytyczne na temat utworów literackich i innych tekstów kultury

•podejmuje próby własnej twórczości literackiej

 

•świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem nauczania fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni, wiedzy o języku jako tworze społecznym

•samodzielnie poszerza wiedzę językową, badając różne źródła informacji