Język polski


{mosimage}

Nauczyciele:

 

 


Szczegółowy przedmiotowy system oceniania do podręcznika Myśli i słowa klasa II


 

Szczegółowy przedmiotowy system oceniania do podręcznika Myśli i słowa,  klasa III


 

 

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego kl. II-III gimnazjum

 

 

1. Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz programem MEN „Między nami”. A. Łuczak, E. Prylińska ( zgodnie z podstawą programową z 23 grudnia 2008)

2. W każdym semestrze kontroli i ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:

-sprawdziany(praca klasowa, sprawdzian ) z literatury , nauki o języku

- testy z literatury , nauki o języku

-sprawdzian ze znajomości lektur

-pisemne prace domowe ( także dla chętnych)

- redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, opis sytuacji, sprawozdanie,

charakterystyka, list prywatny i oficjalny, zaproszenie, ogłoszenie, wywiad notatka( w formie planu, tabeli, wykresu), streszczenie, przemówienie, rozprawka,

 

-redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie,reklama,

zaproszenie, ogłoszenie, telegram, podanie, CV, list motywacyjny

 

- odpowiedź ustna

 

-dyktanda

-czytanie ze zrozumieniem (technika poprawnego czytania)

-recytacja utworów poetyckich lub prozy

 

3. Wszystkie oceny są jawne.

4. Ocenami decydującymi o wynikach semestralnych czy rocznych są stopnie z prac klasowych , sprawdzianów, testów, odpowiedzi ucznia, prac domowych.

5. Prace klasowe są obowiązkowe. Nauczyciel ma obowiązek poinformować o ich terminie na tydzień przed sprawdzianem. Uczeń nieobecnyw dniu pracy klasowej ma obowiązek napisania pracy na następnej lekcji. Uczeń nieobecny na pracy klasowejz powodu choroby ma obowiązek napisania pracy w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły

6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace klasowe w terminie 2 tygodni.

7.Uczeń może(decyzja należy do nauczyciela) poprawić jedną pracę klasową

8. Wszystkie prace klasowe uczniów gromadzone są i przechowywane przez nauczyciela. Wgląd do nich mają uczniowie oraz rodzice.

9.Ocenianie prac klasowych

100% poprawnych odpowiedzi - celujący

99 – 90 % - bardzo dobry

89 – 75% - dobry

74 – 51 % - dostateczny

50 - 34 % - dopuszczający

poniżej 34 % - niedostateczny

10. Wszystkie prace klasowe uczeń może poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.

11. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń(decyzja nauczyciela) oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Wymagane jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania.

12. Sukcesy w konkursach dotyczących wiadomości i umiejętności polonistycznych traktowane jest jako wykazanie się zakresem wiadomości i umiejętności wykraczającychpoza program.

 

13.Kryteria oceny pracy pisemnej

• Cechy formy wypowiedzi pisanej

• Temat pracy

• Spójność pracy

• Logiczne uporządkowanie pracy

• Poprawność językowa