Historia

1.  Obowiązujące podręczniki i zeszyty ćwiczeń -"Bliżej historii" i  „Śladami przeszłości” to kompletny i zgodny z nową podstawą programową zestaw materiałów do nauczania historii w gimnazjum.

Podręcznik „Bliżej historii ” dla klasy 1 ukazuje historię od czasów najdawniejszych do końca XV w. .

Podręcznik „Śladami przeszłości” dla klasy 2 ukazuje historię od wypraw krzyżowych do końca XVII w.

Podręcznik „Śladami przeszłości” dla klasy 3 ukazuje wydarzenia historyczne od czasów oświecenia do końca I wojny światowej.     

 

2. Nauczycielki historii:

Lp.

Imię i nazwisko

Dodatkowe funkcje

1.

Grażyna Dragan

wicedyrektor

2.

Sylwia Rybak

nauczycielka WOS, opiekun  „Gimradia”

  

3. Kryteria ocen:

Wiadomości i umiejętności

6

cel

5

bdb

4

db

3

dst

2

dop

1.Znajomość faktów historycznych.

+

+

+

+

+

2.Znajomość ich dat i chronologii.

+

+

+

+*

+**

3.Znajomość przyczyn i skutków wydarzeń (faktów).

+

+

+

+*

-

4.Umiejętność wyjaśniania pojęć.

+

+

+

+*

+*

5.Znajomość epok.

+

+

+

+

-

6. Umiejętność scharakteryzowania epok.

+

+

+

-

-

7. Umiejętność zaznaczania wydarzeń na osi czasu.

+

+

+

+

+

8. Umiejętność zinterpretowania tekstów źródłowych.

+

+

+

+

-

9. Umiejętność posługiwania się mapą i atlasem historycznym.

+

+

+

+

+

10. Umiejętność przedstawiania wydarzeń jako procesu historycznego.

+

+

-

-

-

11.Wyjaśnianie i analizowanie różnych interpretacji wydarzeń, umiejętność samodzielnej oceny w szerokim kontekście historycznym.

+

-

-

-

-

  

12.Wiedza wykracza poza treści obowiązkowe.

+

-

-

-

-

          *najważniejsze wydarzenia, daty                        ** znajomość stulecia

 

4. Uczniu/uczennico pamiętaj, że:

a)      Obowiązkiem Twoim jest mieć na lekcji podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

b)      Obowiązkiem Twoim jest systematyczne odrabianie prac domowych i przygotowanie się do odpowiedzi ustnej.

c)       Praca klasowa obejmująca materiał z całego działu zapowiadana jest tydzień wcześniej i omówiona podczas lekcji powtórzeniowej.

d)      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej należy zaliczyć ją w ciągu 2 tygodni w ustalonym z nauczycielem terminie.

e)      Masz możliwość  poprawienia oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

f)       Możesz wziąć udział  w szkolnym konkursie historycznym:

 

Lp.

Konkurs

1.

Polska Piastów.

2.

Polska Jagiellonów.

3.

Polska królów elekcyjnych.

Systematyczność i sumienność znacznie ułatwi ci przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego.

Powodzenia! 

Grażyna Dragan 
Sylwia Rybak