Geografia

Nauczyciel:

 • Marzenna Leszczyńska

 

GEOGRAFIA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

II KLASA GIMNAZJUM

 

Uczeń :

Otrzymuje ocenę niedostateczną jeśli nie spełnia wymagań programowych przewidzianych na ocenę dopuszczającą.

 

A - Ocena dopuszczająca:

POLSKA – POŁOŻENIE I TERYTORIUM

 • Wskazuje położenie Polski na świecie,
 • Wskazuje położenie geograficzne skrajnych punktów terytorium Polski,
 • Wymienia sąsiadów,
 • Wskazuje na mapie swój region,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: terytorium państwa, granica, godło,

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

 • Wskazuje surowce mineralne tworzące się w paleozoiku,
 • Podaje nazwy zlodowaceń,
 • Dokonuje podziału genetycznego skał,
 • Podaje nazwy najniższego i najwyższego punktu powierzchni Polski,
 • Podaje nazwy pasów rzeźby,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: jezioro morenowe, pradolina, pasowość rzeźby terenu,
 • Wymienia nazwy elementów klimatu Polski,
 • Omawia zróżnicowanie trwania okresu wegetacyjnego,
 • Wymienia elementy sieci wodnej kraju,
 • Wskazuje największe obszary erozji gleb,
 • Wymienia typy polskich lasów,
 • Wskazuje główne obszary występowania kwaśnych deszczy,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: klimat przejściowy, okres wegetacyjny, jeziorność, bór, grąd,

LUDNOŚĆ POLSKI

 • Podaje aktualną liczbę ludności Polski,
 • Na podstawie wykresu liniowego omawia zmiany urodzeń,
 • Odczytuje z piramidy wieku i płci żądane informacje,
 • Dzieli społeczeństwo na grupy wiekowe,
 • Przedstawia zróżnicowanie bezrobocia na terytorium Polski,
 • Omawia migracje wewnętrzne Polaków,
 • Opisuje tworzenie się aglomeracji monocentrycznej,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost naturalny, współczynnik feminizacji, przeciętna długość życia,

GEOGRAFIA GOSPODARCZA POLSKI

 • Wymienia przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa,
 • Wskazuje obszary korzystne dla rozwoju rolnictwa,
 • Wymienia formy użytkowania ziemi,
 • Przedstawia rozmieszczenie upraw pszenicy, ziemniaków i warzyw,
 • Omawia zróżnicowanie chowu bydła i świń,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: rolnictwo, czynniki rozwoju rolnictwa, grunty orne, hodowla,
 • Wydziela grupy surowców mineralnych,
 • Wymienia obszary występowania wybranych surowców mineralnych w Polsce,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: przemysł, kopalnia głębinowa i odkrywkowa, elektrownia geotermalna,
 • Wymienia części składowe usług,
 • Wymienia prawne formy ochrony przyrody podając ich przykłady,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: usługi, import, eksport, transport, łączność, turystyka, walory krajobrazu, park narodowy, rezerwat przyrody,

REGIONY GEOGRAFICZNE POLSKI

 • Lokalizuje regiony na mapie fizycznej,
 • Wskazuje turystyczne walory przyrodnicze regionu geograficznego,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: płaszczowiny, góry zrębowe, wąwóz, bród, kępa klif,

B - Ocena dostateczna (A + B)

POLSKA – POŁOŻENIE I TERYTORIUM

 • Omawia położenie Polski na świecie,
 • Odczytuje położenie geograficzne skrajnych punktów terytorium Polski,
 • Wskazuje granice z sąsiadami,
 • Wskazuje na mapie swoje województwo i region,
 • Wyjaśnia znaczenia terminów: tranzyt, republika, parlament,

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

 • Wymienia we właściwej kolejności nazwy er geologicznych,
 • Lokalizuje w tabeli stratygraficznej orogenezy i zlodowacenia,
 • Zna genezę węgla kamiennego,
 • Wyjaśnia genezę wydm śródlądowych, jezior rynnowych i wzgórz moreny czołowej,
 • Charakteryzujei lokalizuje na mapie rzeźbę młodoglacjalną,
 • Ilustruje podział genetyczny przykładami skał,
 • Wskazuje na mapie najniższy i najwyższy punkt Polski,
 • Wskazuje na mapie pasy rzeźby,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: transgresja i regresja morza, orogeneza, skała, minerał, rzeźba młodoglacjalna i staroglacjalna,
 • Wymienia genetyczne typy jezior,
 • Wymienia meteorologiczne i niemeteorologiczne czynniki klimatotwórcze Polski,
 • Stosując rysunek wyjaśnia genezę bryzy,
 • Wymienia główne cechy klimatu naszego kraju,
 • Lokalizuje Polskę w zlewiskach mórz europejskich,
 • Wymienia wody mineralne w Polsce,
 • Dzieli gleby na strefowe i astrefowe,
 • Wskazuje największe obszary erozji gleb,
 • Podaje typowe dla polskich lasów gatunki drzew,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: cień opadowy, reżim rzeki, endemit, relikt, łąka i pastwisko.

LUDNOŚĆ POLSKI

 • Podaje aktualną liczbę ludności swojego województwa,
 • Przedstawia rozmieszczenie ludności na terytorium kraju,
 • Oblicza saldo migracji i wskaźnik urbanizacji Polski,
 • Na podstawie wykresu liniowego omawia zmiany urodzeń i zgonów,
 • Odczytuje wskaźnik feminizmu,
 • Przedstawia zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski,
 • Wymienia metody walki z bezrobociem,
 • Daje przykłady tworzenia się aglomeracji monocentrycznej,
 • Wyjaśnia znaczenia terminów: piramida wieku i płci, współczynnik maskulinizacji,

GEOGRAFIA GOSPODARCZA POLSKI

 • Wymienia pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa,
 • Omawia strukturę użytkowania ziemi w Polsce,
 • Przedstawia rozmieszczenie upraw buraków cukrowych i owoców,
 • Omawia zróżnicowanie chowu owiec i koni,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka towarowa i naturalna, użytki rolne, pogłowie,
 • Wskazuje obszary występowania surowców mineralnych w Polsce,
 • Omawia produkcję energii z surowców odnawialnych i nieodnawialnych,
 • Charakteryzuje rozwój przemysłu elektromaszynowego w Polsce,
 • Wskazuje zmiany zachodzące współcześnie w polskim przemyśle,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: odnawialne i nieodnawialne źródła energii, przemysł wysokich technologii, park technologiczny,
 • Omawia rolę usług w gospodarce narodowej,
 • Charakteryzuje transport wodny, śródlądowy i lotniczy,
 • Wskazuje najważniejsze regiony turystyczne Polski,
 • Wskazuje w swoim województwie obiekt z listy światowego dziedzictwa,
 • Wyjaśnia degradację poszczególnych elementów środowiska przez wskazane gałęzie gospodarki narodowej,
 • Wskazuje obszary chronione we własnym województwie,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: PKB, komunikacja, infrastruktura turystyczna, lista światowego dziedzictwa UNESCO, park krajobrazowy i pomnik przyrody,

REGIONY GEOGRAFICZNE POLSKI

 • Lokalizuje regiony na mapie administracyjnej Polski,
 • Wskazuje dominujące cechy gospodarki wskazanego regionu geograficznego,
 • Charakteryzuje wybrane walory przyrodnicze regionu geograficznego,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: połoniny, gołoborze, szum, wcios, stepowienie, arboretum, wydma ruchoma, kuesta, monoklina,

 

 

C - Ocena dobra (A + B + C)

POLSKA – POŁOŻENIE I TERYTORIUM

 • Wskazuje położenie Polski w Europie,
 • Oblicza w stopniach rozciągłość południkową,
 • Podaje długość granic z sąsiadami,
 • Omawia możliwości tranzytowe Polski,
 • Wskazuje na mapie sąsiednie powiaty i województwa,

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

 • Poszczególne ery geologiczne dzieli na okresy,
 • Omawia transgresję i regresję wód morskich,
 • Na mapie jednostek tektonicznych Europy lokalizuje Polskę, wskazuje surowce mineralne które powstały w kenozoiku,
 • Wskazuje zasięgi zlodowaceń,
 • Wyjaśnia genezę ozów i jezior morenowych,
 • Charakteryzuje rzeźbę staroglacjalną,
 • Rozpoznaje okazy skał występujących we własnym regionie,
 • Omawia zastosowanie wskazanych skał,
 • Oblicza wysokość względną terytorium Polski,
 • Krótko charakteryzuje wskazane pasy rzeźby,
 • Wykazuje wpływ czynników meteorologicznych na klimat Polski,
 • Wyjaśnia genezę wiatru halnego,
 • Przedstawia zróżnicowanie na terytorium Polski wskazanych elementów klimatu,
 • Charakteryzuje cechy klimatu Polski,
 • Wskazuje na mapie przykłady typów jezior,
 • Przedstawia rozmieszczenie polskich glebstrefowych,
 • Wskazuje największe obszary dewastacji gleb,
 • Krótko charakteryzuje typy lasów,

LUDNOŚĆ POLSKI

 • Omawia zmiany liczby ludności po 1939 roku,
 • Interpretuje wahania przyrostu naturalnego,
 • Oblicza wskaźnik przyrostu naturalnego Polski,
 • Interpretuje piramidę wieku i płci,
 • Uzasadnia zmiany struktury wiekowej społeczeństwa,
 • Uzasadnia różnice rozmieszczenia ludności na terytorium kraju,
 • Uzasadnia zróżnicowanie bezrobocia na terytorium Polski,
 • Oblicza przyrost rzeczywisty liczby ludności Polski,
 • Omawia migracje zewnętrzne Polaków,
 • Opisuje tworzenie się aglomeracji policentrycznej,
 • Przedstawia problemy związane z urbanizacja,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: gęstość zaludnienia, migracja, repatriacja, aglomeracja monocentryczna i policentryczna,

GEOGRAFIA GOSPODARCZA POLSKI

 • Interpretuje wskazane przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa,
 • Wskazuje krainy geograficzne o najlepszych warunkach rozwoju rolnictwa,
 • Omawia strukturę wielkości gospodarstw rolnych,
 • Wyjaśnia wpływ członkowstwa w UE na rolnictwo,
 • Uzasadnia zróżnicowanie produkcji na terytorium Polski pszenicy i ziemniaków,
 • Uzasadnia zróżnicowanie pogłowia bydła, świń,
 • Przypisuje surowce mineralne do grup,
 • Wymienia miejsca wydobycia surowców mineralnych w Polsce,
 • Ilustruje przykładami lokalizacje typów elektrowni,
 • Przedstawia rozwój przemysłu polskiego w XIX w,
 • Charakteryzuje ogólnie handel, oświatę, służbę zdrowia,
 • Omawia zróżnicowanie jakości sieci transportu lądowego,
 • Omawia walory przyrodnicze terenu turystycznego,
 • Charakteryzuje wybrane obiekty z listy światowego dziedzictwa,
 • Wykazuje wpływ działalności człowieka na środowisko,
 • Wskazuje i podaje nazwy parków narodowych,

REGIONY GEOGRAFICZNE POLSKI

 • Charakteryzuje we wskazanych regionach geograficznych określone elementy środowiska,
 • Charakteryzuje działalność gospodarczą człowieka we wskazanym regionie geograficznym,
 • Wskazuje kulturowe walory turystyczne regionu geograficznego,

D - Ocena bardzo dobra (A + B + C + D)

POLSKA – POŁOŻENIE I TERYTORIUM

 • Omawia położenie Polski w Europie,
 • Oblicza w stopniach rozciągłość równoleżnikową terytorium Polski,
 • Wykonuje diagram obrazujący długość granic Polski,
 • Podaje nazwy sąsiednich powiatów i województw,

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

 • Zna obydwa podziały kenozoiku,
 • Omawia transgresję i regresję wód morskich na tle tabeli stratygraficznej,
 • Wskazuje surowce mineralne, które powstały w mezozoiku,
 • Wyjaśnia genezę kemów i lessów,
 • Lokalizuje rzeźbę staroglacjalną na mapie,
 • Oblicza wysokość bezwzględną terytorium Polski,
 • Dzieli pasy rzeźby na krainy geograficzne,
 • Wykazuje wpływ czynników niemeteorologicznych na klimat Polski,
 • Stosując rysunek wyjaśnia genezę wiatru halnego,
 • Uzasadnia przejściowość klimatu Polski,
 • Wyjaśnia asymetrię dorzeczy polskich rzek,
 • Omawia rozmieszczenie wód termalnych w Polsce,
 • Przedstawia rozmieszczenie polskich gleb astrefowych,
 • Charakteryzuje poszczególne typy lasów i określa ich lokalizację,
 • Uzasadnia wrażliwość na szkodniki lasów monogatunkowych,

LUDNOŚĆ POLSKI

 • Omawia zmiany liczby ludności Polski po 1939 r. z uzasadnieniem,
 • Interpretuje na podstawie wykresu wahania przyrostu naturalnego,
 • Oblicza wskaźnik przyrostu naturalnego swojego województwa,
 • Oblicza wskaźnik maskulinizmu,
 • Uzasadnia zmiany struktury zatrudnienia ludności Polski,
 • Wyjaśnia dlaczego zasiłek dla bezrobotnych nie jest formą walki z bezrobociem,
 • Daje przykłady tworzenia się aglomeracji policentrycznej,
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: saldo migracji, polonia, wskaźnik urbanizacji,

 

 

 

GEOGRAFIA GOSPODARCZA POLSKI

 • Interpretuje wskazane pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa,
 • Omawia strukturę własności gospodarstw rolnych,
 • Uzasadnia zróżnicowanie produkcji na terytorium Polski buraków cukrowych warzyw i owoców,
 • Uzasadnia zróżnicowania pogłowia koni i owiec,
 • Wskazuje miejsca wydobycia surowców mineralnych w Polsce,
 • Omawia produkcję energii z surowców nieodnawialnych,
 • Charakteryzuje rozwój wskazanych gałęzi polskiego przemysłu przetwórczego,
 • Uzasadnia współczesne zmiany polskiego przemysłu,
 • Wykazuje wpływ usług na PKB,
 • Charakteryzuje żeglugę morską i transport przemysłowy,
 • Omawia walory antropogeniczne terenu turystycznego,
 • Wskazuje rozmieszczenie wszystkich polskich obiektów z listy światowego dziedzictwa,
 • Wyjaśnia zasadę zrównoważonego rozwoju,
 • Przedstawia rozmieszczenie parków narodowych w pasach krajobrazowych,

REGIONY GEOGRAFICZNE POLSKI

 • Charakteryzuje we wskazanych regionach geograficznych określone elementy środowiska uwzględniając budowę geologiczną,
 • Określa dominantę środowiska wskazanego regionu geograficznego,
 • Określa dominantę gospodarczą wskazanego regionu geograficznego,
 • Charakteryzuje wybrane walory turystyczne regionu geograficznego,
 • Porównuje regiony geograficzne ze sobą.

 

E - Ocena celująca (A + B + C + D + E):

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe oraz wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobywanymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza program nauczania, proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie lub osiąga sukcesy w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych.

 

 

 

GEOGRAFIA – WYMAGANIA PROGRAMOWE

III KLASA GIMNAZJUM

Uczeń:

Otrzymuje ocenę niedostateczną jeśli nie spełnia wymagań programowych przewidzianych na ocenę dopuszczającą.

 

A – Ocena dopuszczająca:

SĄSIEDZI POLSKI

·Wymienia państwa sąsiadujące z Polską;

·Wymienia cechy ukształtowania powierzchni w Niemczech,

·Wymienia cechy środowiska przyrodniczego Czech i Słowacji;

·Wskazuje cechy położenia geograficznego wschodnich sąsiadów Polski;

·Wymienia cechy środowiska przyrodniczego Rosji;

EUROPA

·Charakteryzuje położenie Europy;

·Wskazuje najmniejsze i największe kraje Europy;

·Wymienia cechy środowiska przyrodniczego krajów Europy Północnej;

·Podaje cechy środowiska przyrodniczego Francji;

·Wymienia cechy środowiska przyrodniczego Wielkiej Brytanii;

·Przedstawia położenie Londynu;

·Podaje cechy środowiska przyrodniczego krajów alpejskich;

·Wymienia cechy środowiska przyrodniczego krajów śródziemnomorskich;

AZJA

·Omawia położenie geograficzne Azji;

·Wymienia cechy środowiska przyrodniczego warunkującego rozwój gospodarki Chin;

·Przedstawia atuty japońskiej gospodarki wynikające z cech środowiska przyrodniczego;

AFRYKA

·Omawia położenie geograficzne Afryki;

·Wymienia cechy środowiska przyrodniczego Afryki;

 

AMERYKA

·Charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej i Południowej;

·Przedstawia pochodzenie ludności Ameryki

·Wskazuje cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego Brazylii;

·Wskazuje przyczyny szybkiego rozwoju rolnictwa w USA;

AUSTRALIA

·Charakteryzuje położenie geograficzne Australii;

·Wyjaśnia pochodzenie i zróżnicowanie ludności na terytorium Australii;

ANTARKTYDA I ARKTYKA

·Porównuje cechy położenie geograficznego Arktyki i Antarktyki;

·Porównuje cechy klimatu Antarktyki Arktyki;

B – Ocena dostateczna (A + B)

SĄSIEDI POLSKI

·Wskazuje na mapie państwa sąsiadujące z Polska i ich stolice;

·Przedstawia poziom rozwoju rolnictwa niemieckiego;

·przedstawia cechy środowiska przyrodniczego Czech i Słowacji,

·wskazuje główne problemy demograficzne wschodnich sąsiadów Polski;

EUROPA

·Charakteryzuje ukształtowanie pionowe i poziome Europy;

·Charakteryzuje podział polityczny Europy;

·Omawia zróżnicowanie religijne ludności Europy;

·Wymienia cechy gospodarki Kralów Europy Północnej;

·Podaje cechy ukształtowania powierzchni Francji,;

·Wskazuje cechy społeczeństwa Wielkiej Brytanii;

·Omawia rozwój przestrzenny Londynu,

·Objaśnia wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę krajów alpejskich;

·Wymienia cechy dziedzictwa kulturowego krajów śródziemnomorskich;

AZJA

·Wymienia kontrasty dotyczące ukształtowania powierzchni oraz wód powierzchniowych Azji;

·Omawia zróżnicowanie terytorium Chin pod względem ukształtowania powierzchni, klimatu oraz gleb;

·Przedstawia uwarunkowania demograficzne rozwoju gospodarczego Chin;

·Przedstawia zagrożenia japońskiej gospodarki wynikające z cech środowiska przyrodniczego;

·Wskazuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach;

·Przedstawia wpływ cech kulturowych i środowiska na rozwój krajów Bliskiego Wschodu;

AFRYKA

·Przedstawia cechy ukształtowania powierzchni oraz wód powierzchniowych w Afryce;

·Omawia warunki klimatyczno- hydrologiczne Sahelu;

·Wykazuje wpływ cech środowiska przyrodniczego Afryki subsaharyjskiej na życie ludności;

AMERYKA

·Charakteryzuje budowę geologiczna Ameryki;

·Przedstawia zróżnicowanie rasowe ludności Ameryki;

·Omawia rozmieszczenie ludności na terytorium Brazylii;

·Wskazuje przyczyny szybkiego rozwoju rolnictwa w USA;

AUSTRALIA

·Wymienia ogólne cechy środowiska przyrodniczego Australii;

·Wyjaśnia rozmieszczenie ludności na terytorium Australii;

ANTARKTYDA I ARKTYKA

·Porównuje stosunki wodne Arktyki i Antarktydy;

·Porównuje florę oraz faunę Arktyki i Antarktyki;

C - Ocena dobra (A + B + C)

SĄSIEDZI POLSKI

·Przedstawia cechy środowiska przyrodniczego krajów sąsiadujących z Polska;

·Wymienia cechy niemieckiego przemysłu;

·Wskazuje cechy gospodarki Czech i Słowacji;

·Wymienia główne problemy gospodarcze wschodnich sąsiadów Polski;

·Wymienia główne cechy gospodarki Rosji;

EUROPA

·Charakteryzuje strefy klimatyczne Europy;

·Podaje przykłady współpracy krajów europejskich;

·Charakteryzuje ruch naturalny ludności Europy;

·Wykazuje wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarkę krajów Europy północnej;

·Wykazuje, że gospodarka rolna Francji jest wysokotowarowa;

·Przedstawia rozwój przemysłu Wielkiej Brytanii;

·Wykazuje rolę gospodarczą Londynu;

·Wykazuje zależność rozwoju rolnictwa i przemysłu krajów alpejskich od gór;

·Wykazuje znaczenie turystyki w gospodarce krajów śródziemnomorskich;

·Prezentuje trasę wycieczki po części Europy;

AZJA

·Charakteryzuje kontrasty klimatyczne i roślinne w Azji;

·Przedstawia rozmieszczenie ludności na terytorium Chin;

·Przedstawia kierunki rozwoju gospodarki chińskiej;

·Omawia czynniki społeczne warunkujące rozwój gospodarczy Japonii;

·Uzasadnia rozwój nowoczesnych technologii w Indiach;

·Wykazuje wpływ wydobycia ropy naftowej na rozwój gospodarczy krajów Bliskiego Wschodu;

·Charakteryzuje konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie;

AFRYKA

·Wyjaśnia strefowość warunków klimatycznych w Afryce;

·Wykazuje zależność poziomu życia ludności w strefie Sahelu od warunków wodnych;

·Wykazuje wpływ występowania chorób na poziom życia ludności w Afryce subsaharyjskiej;

AMERYKA

·Wykazuje strefowość klimatu i roślinności Ameryki;

·Omawia zmiany liczby ludności Ameryki;

·Charakteryzuje problemy z którymi borykają się mieszkańcy miast brazylijskich;

·Charakteryzuje nowe centra przemysłowe w USA;

AUSTARLIA

·Wykazuje zróżnicowanie klimatyczno-roślinne terytorium Australii;

·Charakteryzuje główne działy gospodarki narodowej Australii;

·Uzasadnia wysoka pozycja Australii w gospodarce światowej;

ANTARKTYDA ARKTYKA

·Omawia działania człowieka w Arktyce i na Antarktydzie;

·Wyjaśnia przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym Arktyki i Antarktydy;

D - Ocena bardzo dobra (A + B + C + D)

SĄSIEDZI POLSKI

·Przedstawia zasady sąsiedzkiej współpracy w Euroregionach;

·Charakteryzuje cechy niemieckiego przemysłu;

·Charakteryzuje cechy gospodarki Czech i Słowacji;

·Charakteryzuje problemy gospodarcze wschodnich sąsiadów Polski;

·Charakteryzuje główne cechy gospodarki Rosji;

EUROPA

·Charakteryzuje strefy roślinne Europy;

·Podaje przykłady integracji krajów europejskich;

·Charakteryzuje konsekwencje ruchu naturalnego ludności Europy;

·Wykazuje wpływ środowiska przyrodniczego na społeczeństwo krajów Europy północnej;

·Wykazuje nowoczesność przemysłu Francji;

·Wykazuje rolę kulturową Londynu;

·Wykazuje zależność usług krajów alpejskich od gór;

·Przedstawia negatywne skutki rozwoju turystyki w krajach śródziemnomorskich;

·Prezentuje trasę wycieczki po całej Europie;

AZJA

·Przedstawia bariery osadnicze na przykładzie Azji;

·Uzasadnia rozmieszczenie ludności na terenie Chin;

·Na przykładzie Chin przedstawia warunki rozwoju starych cywilizacji;

·Omawia rolę Chin w gospodarce światowej;

·Omawia czynniki kulturowe warunkujące rozwój gospodarczy Japonii;

·Wykazuje wpływ „kultury ryżu” na gospodarkę Indii;

AFRYKA

·Wyjaśnia strefowość warunków glebowych i roślinnych w Afryce;

·Przedstawia różne aspekty racjonalnej gospodarki wodą w strefie Sahelu;

·Wykazuje wpływ poziomu wyżywienia na poziom życia ludności w Afryce Subsaharyjskiej;

AMERYKA

·Charakteryzuje wody powierzchniowe Ameryki;

·Uzasadnia zróżnicowanie kulturowe ludności Ameryki;

·Wskazuje pozytywne i negatywne skutki gospodarczego wykorzystania Amazonii;

·Wykazuje pozycje USA jako światowego mocarstwa;

AUSTRALIA

·Uzasadnia różnorodność wysp Oceanii;

ANTARKTYDA I ARKTYKA

·Wyjaśnia cechy zmian w środowisku przyrodniczym Arktyki i Antarktydy;

·Przedstawia prognozę zmian w środowisku przyrodniczym Arktyki i Antarktydy;

E – Ocena celująca (A + B + C + D + E)

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe oraz wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza program nauczania, proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie lub osiąga sukcesy w olimpiadach lub konkursach geograficznych.

 

Opracował zespół:

Marzenna Leszczyńska

Krzysztof Litka


Przedmiotowy system oceniania - klasa II

Przedmiotowy system oceniania - klasa III