Chór szkolny

Działalność chóru szkolnego ma na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów, a także zapewnienie oprawy muzycznej podczas uroczystości szkolnych. To również reprezen-towanie naszej szkoły na konkursach, takich jak Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany przez SANEPID, Festiwal Piosenki Patriotycznej, której organizatorem jest szkoła w Wy-szkowie, przeglądy muzycznych osiągnięć uczniowskich, organizowane przez Węgrowski Ośrodek Kultury. Pierwszy z wymienionych konkursów dwukrotnie wygraliśmy, dwa razy zajęliśmy drugie miejsce. Podobnie było na Festiwalu Pio-senki Patriotycznej, który w tym roku wygraliśmy.
Uczniowie zaangażowani w pracę chóru mogli też służyć społeczności lokalnej.

Chór zapewnia co roku oprawę muzycz-ną podczas spotkań seniorów naszej gmi-ny, uczestniczył w uroczystości zorgani-zowanej dla par ob-chodzących złote gody, brał udział w choince dla dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy, dwukrotnie występował na festynie rodzinnym zorganizowany w parku przy starowiejskim pałacu.

         Ludmiła Kalata