Język polski, plan wynikowy, klasa 2

Plan wynikowy, klasa 2.

Plan wynikowy został opracowany do rozkładu materiału z podręcznika, podobnie jak w rozkładzie,
treści z zakresu nauki o języku z rozdziału IV zostały podzielone i umieszczone funkcjonalnie wśród treści literacko-kulturowych z rozdziałów I–III.

Materiał rzeczowy

Liczba

godzin

Zagadnienia

Wymagania wobec ucznia

Odniesienia do podstawy programowej

podstawowe

ponadpodstawowe

Rozdział I. Światło ludzkiego rozumu

Ignacy Krasicki Bajki, podręcznik, s. 10–13

2

antropomorfizacja

morał

bajka

bajka epigramatyczna

bajka narracyjna

bajka a baśń

opowiadanie

zaproszenie

– wie, na czym polega antropomorfizacja

– wskazuje morał tekstu

– rozpoznaje bajkę wśród innych gatunków literackich

– wie, że istnieją różne rodzaje bajek

– wie, że bajka i baśń to różne gatunki literackie

– pisze proste opowiadanie

– tworzy proste zaproszenie

– wyjaśnia funkcję antropomorfizacji w tekście

– omawia morał tekstu

– wymienia cechy bajki

– odróżnia bajkę epigramatyczną od narracyjnej

– wyjaśnia, czym różnią się bajka i baśń

– pisze rozwinięte opowiadanie

– tworzy zaproszenie, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

I 1.1 1.2 1.3 1.7 3.2

II 1.1 1.2 2.5 2.7 3.1 3.3 4.1 4.3

III 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.10 2.11

 

Sławomir Mrożek Artysta, podręcznik, s. 14–16

1

postawa życiowa

paradoks

przesłanie tekstu

ogłoszenie

 

– odtwarza swoimi słowami treść utworu

– omawia postawę życiową bohatera

– wie, co to jest paradoks

– wie, że pod postaciami zwierząt ukrywają się ludzie

– pisze ogłoszenie

– odczytuje przenośne znaczenia utworu

– ocenia postawę życiową bohatera

– wyjaśnia, na czym polega paradoks w utworze

– wyjaśnia przesłanie utworu

– pisze ogłoszenie, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

I 1.1 1.2 1.3 1.7

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.10 2.11

Katarzyna Kozyra

Piramida zwierząt (instalacja plastyczna), podręcznik, s. 16–18

1

instalacja plastyczna

dosłowne i przenośne znaczenia słów

opis zwierząt

formułowanie pytań

– rozpoznaje instalacje plastyczne wśród innych tekstów kultury

– wymienia składniki instalacji

– wyjaśnia dosłowne znaczenie wyrazów

– formułuje proste pytania związane z instalacją plastyczną

– wyjaśnia, czym cechuje się instalacja plastyczna jako tekst kultury

– omawia składniki instalacji

– wskazuje przenośne znaczenia wyrazów

– formułuje pytania dotyczące znaczeń instalacji plastycznej

I 1.1 2.1 2.2 3.2

II 1.1 1.2 2.10 2.11 3.1 4.14.2

III 1.1 1.2 1.5 2.3 2.11

Wirtualny spacer – uczniowskie animacje bajek Krasickiego

1

animacja

– korzysta ze wskazanego programu komputerowego

– tworzy prostą animację bajki

– twórczo korzysta ze wskazanego programu komputerowego

– tworzy ciekawą animację bajki

I 2.1

III 1.8

Przypomnienie i powtórzenie wiadomości o częściach mowy

2

odmienne i nieodmienne części mowy

odmiana przez odpowiednie formy gramatyczne

użycie różnych części mowy w wypowiedzi

– wymienia nazwy odmiennych i nieodmiennych części mowy

– rozpoznaje formy gramatyczne odmiennych części mowy

– odmienia części mowy przez odpowiednie formy gramatyczne

– stosuje wszystkie części mowy w swoich wypowiedziach

– wymienia nazwy wszystkich odmiennych i nieodmiennych części mowy

– rozpoznaje wszystkie formy gramatyczne odmiennych części mowy

– bezbłędnie odmienia części mowy przez odpowiednie formy gramatyczne

– świadomie i funkcjonalnie stosuje wszystkie części mowy w swoich wypowiedziach

III. 2.7 2.8 2.9 2.10

Ignacy Krasicki Człowiek i zwierz (fragment), podręcznik, s. 19–21

1

satyra

ironia

pytania retoryczne

przesłanie utworu

– czyta tekst ze zrozumieniem

– rozpoznaje tekst jako dialog

– wskazuje pytania retoryczne

– rozpoznaje porównanie ludzi i zwierząt

– odtwarza argumenty autora

– rozpoznaje ironię w tekście

– wie, że utwór jest satyrą

– odczytuje przesłanie moralne utworu

– określa problematykę utworu

– formułuje temat dialogu

– określa funkcję pytań retorycznych

– określa cel porównania ludzi i zwierząt

– ustosunkowuje się do argumentów autora

– określa cel ironii

– wskazuje cechy tekstu jako satyry

– formułuje przesłanie moralne tekstu

I 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7

II 1.1 1.2 2.1 2.4 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.5

Czesław Miłosz Zaklęcie, podręcznik, s. 21– 22

1

metafora

filozofia

znaczenia przenośne utworu

teza

osoba mówiąca

– odczytuje dosłowne znaczenia utworu

– rozpoznaje tezę w utworze

– rozpoznaje argumenty w tekście

– rozpoznaje osobę mówiącą

– wie, czym zajmuje się filozofia

– wskazuje metafory

– odczytuje przenośne znaczenia utworu

– komentuje tezę utworu

– omawia argumenty występujące w tekście

– charakteryzuje osobę mówiącą

– wymienia podstawowe działy filozofii

– wyjaśnia znaczenia wynikające z metafor

I 1.1 1.2 1.9

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2

III 1.1 1.5 2.3 2.4

Agatha Christie Hydra lernejska, podręcznik, s. 22–38

2

powieść detektywistyczna

dedukcja

indukcja

charakterystyka bohatera

motywy działania

nawiązania mitologiczne

– zna mit o dwunastu pracach Heraklesa

– wydobywa informacje z tekstu

– cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

– wstępnie charakteryzuje bohatera

– odtwarza tok myślenia detektywa

– opowiada o wybranym śledztwie detektywa

– klasyfikuje utwory jako opowiadania kryminalne

– omawia nawiązania do mitu o pracach Heraklesa

– selekcjonuje informacje z tekstu

– omawia przywołane cytaty

– charakteryzuje bohaterów

– omawia i ocenia tok myślenia detektywa

– formułuje tematykę opowiadań o Poirocie

– wyjaśnia, na jakiej podstawie klasyfikuje utwory jako opowiadania kryminalne

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.11.3 2.5 2.8 2.10 3.1

III 1.1 1.5 2.3

Auguste Rodin Myśliciel (rzeźba), podręcznik, s. 39–40

1

rzeźba figuratywna

faktura rzeźby

przesłanie dzieła plastycznego

symbol

monolog wewnętrzny

– wie, czym cechuje się rzeźba jako dziedzina sztuki

– omawia wygląd postaci przedstawianej przez rzeźbę

– przedstawia swoje odczucia wywoływane przez dzieło

– układa monolog wewnętrzny postaci przedstawianej przez rzeźbę

– odróżnia sztukę figuratywną od abstrakcyjnej

– wyjaśnia znaczenia wynikające ze sposobu przedstawienia postaci przez rzeźbę

– ocenia dzieło

– układa rozwinięty monolog wewnętrzny postaci przedstawianej przez rzeźbę

I 1.1

II 1.1 2.10 2.11 3.1

III 1.1 2.10

Wirtualny spacer – uczniowskie prezentacje

1

awatar

projektowanie postaci

– korzysta ze wskazanego programu internetowego

– tworzy postać

– korzystając z programu internetowego, przeprowadza fragment lekcji na temat potęgi ludzkiego rozumu

I 2.1

III 1.8

Przypomnienie i powtórzenie wiadomości o częściach zdania

2

podmiot i jego rodzaje

orzeczenie i jego rodzaje

przydawka

dopełnienie

okolicznik

sposoby wyrażania części zdania

związki w zdaniu

– rozpoznaje wszystkie części zdania

– zna różne rodzaje wszystkich części zdania

– wskazuje, jakimi częściami mowy są wyrażane poszczególne części zdania

– rozpoznaje związki wyrazowe w zdaniu

– wykorzystuje funkcjonalnie w tworzonych wypowiedziach wszystkie części zdania

– stosuje różne rodzaje wszystkich części zdania

– określa części mowy, jakimi są wyrażane części zdania

– tworzy poprawne związki wyrazowe

I 3.5

III 2.10

Adam Naruszewicz Balon, podręcznik, s. 41–43

1

oda

motyw ikaryjski

peryfraza

temat utworu

symbolika przestrzeni

dokonania cywilizacyjne

– przypomina mit o Dedalu i Ikarze

– wydobywa i porządkuje informacje z tekstu

– wskazuje w tekście peryfrazę

– omawia sposób obrazowania przestrzeni

– wskazuje fragmenty o charakterze refleksyjnym

– rozpoznaje styl podniosły

– wymienia dokonania cywilizacyjne współczesności

– wyjaśnia znaczenia wynikające z wykorzystania w utworze motywu ikaryjskiego

– omawia własnymi słowami temat utworu

– wyjaśnia funkcje peryfrazy

– omawia symbolikę przestrzeni

– omawia znaczenia fragmentów o charakterze refleksyjnym

– wyjaśnia, jakimi środkami językowymi osiągnięto podniosłość stylu

– przedstawia i komentuje dokonania cywilizacyjne współczesności

I 1.1 1.2

II 1.1 1.2 2.2 2.4 3.1 4.2

 

Aldous Huxley Nowy wspaniały świat (fragmenty), podręcznik, s. 44–46

1

fantastyka naukowa

antyutopia

styl naukowy

wizja literacka

opowiadanie

– omawia elementy świata przedstawionego w utworze

– przedstawia społeczeństwo opisane w utworze

– wskazuje cechy stylu naukowego

– wie, że utwór reprezentuje antyutopię

– ocenia świat przedstawiony w utworze

– wyjaśnia i ocenia cel działań opisanych w utworze

– wyjaśnia funkcję wykorzystanego w tekście stylu naukowego

– wyjaśnia, co to jest antyutopia

I 1.1 1.2 1.3 1.7 3.1 3.3

II 1.1 1.2 2.1 2.8 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.3

Zdanie złożone, podręcznik, s. 260–262

Kultura języka, netykieta, podręcznik, s. 262

1

zdanie złożone

wypowiedzenia składowe

zasady kultury języka

zasady porozumiewania się w sieci

– odróżnia zdania pojedyncze od złożonych

– rozpoznaje części składowe zdania złożonego

– zna zasady kultury języka

– zna zasady porozumiewania się w sieci

– wyjaśnia, czym cechuje się zdanie złożone

– nazywa części zdania złożonego

– stosuje w praktyce zasady kultury języka

– stosuje zasady netykiety

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

III 1.6 1.7 1.8

Max Ehrmann, Piotr Walewski, zespół Piwnicy pod Baranami Dezyderata, podręcznik, s. 47–48

1

życiowe rady

wartości

nastrój utworu

dedykacja

– rozpoznaje formy trybu rozkazującego w tekście

– cytuje fragmenty zawierające życiowe rady

– rozpoznaje wartości, o których mowa w tekście

– porównuje tekst z jego muzyczną wersją

– pisze tekst dedykacji

– wyjaśnia funkcję form trybu rozkazującego użytego w tekście

– przekazuje zawarte w tekście życiowe rady własnymi słowami

– nazywa i porządkuje wartości, o których mowa w tekście

– ocenia muzyczną wersję utworu

– tworzy tekst ciekawej dedykacji

I 1.1 1.2 1.6

II 1.1 1.2 2.2 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2

Zdanie złożone współrzędnie, podręcznik, s. 263–267

 

Synonimy, podręcznik, s. 268

1

zdania składowe

zdanie złożone

związek współrzędności

zdania łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe

stosowanie synonimów

– wie, na czym polega związek współrzędności

– rozpoznaje rożne rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– wie, co to są synonimy

– rozpoznaje związek współrzędności pomiędzy wypowiedzeniami składowymi

– stosuje w wypowiedziach wszystkie rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– stosuje w wypowiedziach synonimy

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

 

 

III 2.3

Wirtualny spacer – uczniowskie maile

1

e-mail

etykieta językowa

– pisze krótki e-mail na wskazany temat

– stosuje podstawowe zasady etykiety językowej

– pisze e-mail zwierający przestrogi i rady

– stosuje zasady etykiety językowej

III 1.4 1.6 1.7

 

Ignacy Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (fragmenty), podręcznik, s. 49–50

1

powieść

elementy świata przedstawionego

narracja pierwszoosobowa

subiektywizm

utopia

opis

kartka z pamiętnika

wpis na blogu

– porządkuje elementy świata przedstawionego

– rozpoznaje narrację pierwszoosobową

– krótko charakteryzuje bohatera

– wie, co to jest utopia

– opisuje wygląd wyspy Nipu

– pisze kartkę z pamiętnika

– omawia elementy świata przedstawionego

– omawia funkcję narracji pierwszoosobowej

– przedstawia i charakteryzuje bohatera

– wyjaśnia, dlaczego świat Nipu to utopia

– tworzy rozwinięty opis wyspy i jej mieszkańców

– tworzy wpis na blogu

I 1.1 1.2 1.3 1.7

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.6 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5

Platon Atlantyda (fragmenty), podręcznik, s. 51–52

1

idealna kraina

symbol

motyw arkadyjski

– wie, czym jest motyw arkadyjski

– przedstawia podstawowe informacje o Atlantydzie

– cytuje odpowiednie fragmenty

– wie, że Atlantyda jest symbolem idealnej krainy

– wstępnie porównuje Atlantydę i wyspę Nipu

– opowiada o swojej Arkadii

– wyjaśnia, w jaki sposób w tekście Platona funkcjonuje motyw arkadyjski

– przedstawia Atlantydę i życie jej mieszkańców

– wyjaśnia, na czym polegała niezwykłość Atlantydy

– wyjaśnia, dlaczego Atlantyda jest symbolem idealnej krainy

– wskazuje podobieństwa między Atlantydą i wyspą Nipu

– przedstawia rozwiniętą wypowiedź o swojej Arkadii

I 1.1 1.2 1.3 1.7

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.6 3.1 4.1 4.2 4.3

Wisława Szymborska Atlantyda, podręcznik, s. 53– 54

1

podmiot liryczny

relatywizm

hipotezy

pytania retoryczne

– określa temat wiersza

– wskazuje pytania retoryczne

– odtwarza wątpliwości wyrażane przez osobę mówiącą

– formułuje hipotezy na podstawie utworu

– wie, na czym polega relatywizm

– wstępnie określa, czego dotyczą refleksje zawarte w wierszu

– wyjaśnia, jak wiersz nawiązuje do tekstu Platona

– wyjaśnia, jaką funkcję pełnią w wierszu pytania retoryczne

– wskazuje, jakimi środkami językowymi są wyrażane wątpliwości

– omawia konsekwencje wynikające z hipotez postawionych w związku z tekstem wiersza

– wyjaśnia, z czego wynika i czego dotyczy relatywizm w utworze

– omawia refleksje zawarte w utworze

I 1.1 1.2 1.7 1.9

II 1.1 1. 2 2.2 2.4 2.6 3.1 4.1 4.2 4.3

III 2.4

Lucas Cranach Złoty wiek (reprodukcja obrazu), podręcznik, s. 54–56

1

malarska metafora

plany obrazu

elementy symboliczne

opis obrazu

– zna podstawowe informacje na temat czterech wieków ludzkości

– wymienia elementy przedstawione na obrazie

– wymienia plany obrazu

– wskazuje elementy symboliczne

– wskazuje elementy o charakterze metafory

– tworzy opis obrazu

– odtwarza opowieść o czterech wiekach ludzkości

– omawia elementy przedstawione na obrazie

– omawia zawartość poszczególnych planów obrazu

– wyjaśnia znaczenia elementów symbolicznych

– objaśnia znaczenia malarskiej metafory

– tworzy rozwinięty opis obrazu

I 1.1

II 1.1 2.11 3.1

III 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Wirtualny spacer – sprawozdanie z przebiegu i wyników sondy

1

sondaż

graficzne opracowanie wyników sondażu

– układa pytania do sondażu

– wśród znajomych przeprowadza sondaż

– w prosty sposób przedstawia wyniki sondażu

– formułuje podstawowe wnioski na podstawie przeprowadzonego sondażu

– układa i zestawia według przyjętej przez siebie zasady pytania do sondażu

– przeprowadza sondaż / sondę uliczną

– przedstawia w ciekawy graficzny sposób wyniki sondażu

– omawia wszystkie wnioski wynikające z przeprowadzonych badań

I 2.1

III 1.7

Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny, podręcznik, s. 57

1

hymn

ojczyzna

tożsamość narodowa

patriotyzm

– korzystając z przypisów, wyjaśnia znaczenia nieznanych wyrazów

– wyjaśnia, czym cechuje się hymn jako gatunek literacki

– wskazuje apostrofę w utworze

– odtwarza poglądy osoby mówiącej w utworze

– wyjaśnia, na czym polega postawa patriotyczna

– omawia tematykę utworu

– wyjaśnia, dlaczego utwór reprezentuje hymn jako gatunek literacki

– przedstawia funkcje apostrofy

– odtwarza światopogląd i świat wartości osoby mówiącej w utworze

– omawia różne przejawy postawy patriotycznej

I 1.1 1.2 1.3 1.7 1.11

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.6 2.7 3.1 3.3 4.1 4.2 4.3

Maria Dąbrowska Marcin Kozera (fragmenty), podręcznik, s. 58–61

1

świat przedstawiony

narrator

emigracja

tożsamość narodowa

patriotyzm

– porządkuje elementy świata przedstawionego

– dostrzega obecność narratora

– przedstawia i charakteryzuje tytułowego bohatera

– szereguje wydarzenia pokazujące dojrzewanie bohatera

– dostrzega sensy ukryte opowieści o Marcinie Kozerze

– rozumie pojęcie tożsamości narodowej

– opowiada o elementach świata przedstawionego

– określa narratora

– omawia zmiany w świadomości tytułowego bohatera

– opowiada, jak bohater zyskał poczucie przynależności narodowej

– odczytuje intencje tekstu

– wypowiada się na temat poczucia tożsamości narodowej

I. 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

Zdania podrzędnie złożone, podręcznik, s. 269–271

 

Antonimy, podręcznik, s. 272

1

zdanie złożone

zdania składowe

zdanie podrzędne

zdanie nadrzędne

zdanie określane i określające

stosunek podrzędności

stosowanie antonimów

– rozpoznaje wśród wypowiedzeń zdania podrzędnie złożone

– rozróżnia wypowiedzenie nadrzędne i podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie

– rozpoznaje stosunek podrzędności

– wie, jakie wyrazy nazywamy antonimami

– stosuje celowo w swoich wypowiedziach zdania złożone podrzędnie

– wyjaśnia, kiedy wypowiedzenie składowe jest podrzędne, a kiedy nadrzędne

– wyjaśnia, na czym polega stosunek podrzędności

– stosuje świadomie i celowo antonimy

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6 2.7

 

 

 

III 2.3

Ewa Winnicka Angole (fragmenty), podręcznik, s. 62–68

1

emigracja

styl życia

tożsamość narodowa

asymilacja

– wydobywa podstawowe informacje z tekstu

– opowiada o życiu w opisanych szkołach

– opowiada o relacjach bohaterów z rówieśnikami

– wyjaśnia pojęcie emigracji

– przedstawia w wypowiedzi argumenty

– porządkuje informacje z tekstu

– ocenia sposób życia w opisanych szkołach

– charakteryzuje i ocenia relacje bohaterów z rówieśnikami

– przedstawia przyczyny i rodzaje emigracji

– przedstawia w swojej wypowiedzi rozbudowane argumenty

I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.10

II 1.1 1.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3

Wirtualny spacer – uczniowskie kalendarze

1

kalendarz

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze wskazanych źródeł

– we wskazanym programie internetowym tworzy prosty kalendarz historyczny

– samodzielnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy

– w odpowiednim programie internetowym tworzy kalendarz historyczny, zamieszcza w nim ciekawą grafikę

I 2.1 2.2

II 4.1 4.2 4.3

Zebranie i powtórzenie wiadomości

1

wszystkie teksty, pojęcia i formy wypowiedzi z rozdziału

– zna wszystkie teksty zamieszczone w rozdziale

– rozpoznaje gatunki reprezentowane przez teksty z rozdziału

– zna terminy występujące w związku z tekstami z rozdziału

– tworzy wypowiedzi pisemne w formach: opowiadanie, opis obrazu, opis, monolog wewnętrzny, kartka z pamiętnika, zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja

– zestawia ze sobą teksty z rozdziału, porządkuje je ze względu na problematykę

– podaje cechy gatunków reprezentowanych przez teksty z rozdziału

– wyjaśnia terminy występujące w związku z tekstami z rozdziału

– tworzy ciekawe i rozbudowane wypowiedzi pisemne realizujące wszystkie wymogi form: opowiadanie, opis obrazu, opis, monolog wewnętrzny, wpis na blogu, zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja

wszystkie dotychczas realizowane punkty podstawy

 

Test sprawdzający, podręcznik, s. 70–72

1

czytanie ze zrozumieniem

analiza i interpretacja tekstu

znaczenia metaforyczne

synonimy

argumenty

zaproszenie

mowa obrończa

– czyta tekst ze zrozumieniem, wydobywa z niego informacje

– wyjaśnia proste metafory

– wskazuje środki językowe

– podaje synonimy

– rozpoznaje części zdania

– formułuje proste argumenty

– wydobywa, ocenia i selekcjonuje informacje z tekstu

– wyjaśnia znaczenia metaforyczne

– określa funkcje środków językowych

– stosuje funkcjonalnie synonimy

– rozpoznaje, nazywa i stosuje wszystkie części zdania

– formułuje argumenty, przedstawia je w mowie obrończej

test sprawdzający

 

II. Widzieć sercem

Adam Mickiewicz [Nad wodą wielką i czystą], podręcznik, s. 74–76

1

podmiot liryczny

obraz poetycki

paralelizm

epitety

refleksja

psychizacja krajobrazu

– rozpoznaje w tekście podmiot liryczny

– wyróżnia obrazy poetyckie

– dostrzega elementy styczne i dynamiczne

– dostrzega i nazywa ważne środki
poetyckie

– dostrzega wewnętrzny podział kompozycyjny

– wyodrębnia części refleksyjne

– łączy opisywany krajobraz z przeżyciami osoby mówiącej

– wyjaśnia, kim jest i jaki jest podmiot liryczny

– omawia obrazy poetyckie

– porządkuje elementy statyczne i dynamiczne

– określa funkcję środków poetyckich

– wyodrębnia części kompozycyjne

– omawia refleksje zawarte w tekście

– wyjaśnia, na czym polega psychizacja krajobrazu

I 1.1 1.2 1.6 3.1

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.6 3.1

III 1.1 2.3

 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer Melodia mgieł nocnych, podręcznik, s. 76–77

1

sytuacja liryczna

impresja

synestezja

rytmizacja wypowiedzi

– wymienia elementy pejzażu opisanego w utworze

– rozpoznaje sytuację liryczną

– wskazuje nadawcę poetyckiej wypowiedzi

– określa wrażenia zmysłowe i łączy je z pojęciem synestezji

– wskazuje elementy dynamiczne

– wskazuje elementy rytmizujące wypowiedź

– omawia nastrój utworu

– opisuje własnymi słowami pejzaż przedstawiony w utworze

– omawia sytuację liryczną

– charakteryzuje nadawcę

– wyjaśnia, na czym polega synestezja i omawia jej funkcję w utworze

– omawia ruch zobrazowany w utworze

– omawia sposoby i cel rytmizacji wypowiedzi

– określa, z czego wynika i jaki jest nastrój utworu

I 1.1 1.2 1.6 3.1

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.6 3.1

III 1.1 2.3

 

Caspar David Friedrich Wędrowiec nad morzem mgły (reprodukcja obrazu), podręcznik, s. 78–79

1

obrazowanie przestrzeni

bohater obrazu

motyw wędrówki

kompozycja obrazu

perspektywa

monolog wewnętrzny

– nazywa elementy przedstawione na obrazie

– wydobywa znaczenia dosłowne dzieła

– rozpoznaje motyw wędrówki

– nazywa rodzaje przestrzeni pokazane na obrazie

– omawia postać przedstawioną na obrazie

– wyjaśnia, na czym polega perspektywa

– układa monolog wewnętrzny bohatera obrazu

– omawia elementy przedstawione na obrazie

– wydobywa znaczenia przenośne dzieła

– omawia znaczenia związane z motywem wędrówki

– omawia przestrzeń pokazaną na obrazie i wydobywa znaczenia z nią związane

– omawia znaczenia związane z postacią przedstawioną na obrazie

– omawia perspektywę obrazu i jej rolę w kreowaniu znaczeń

– tworzy rozbudowany monolog wewnętrzny związany ze znaczeniami obrazu

I 1.1

II 1.1 2.11 3.1

III 1.1 1.2 2.3 2.5

Wirtualny spacer – projekt strony internetowej

1

motyw gór

porządkowanie informacji

graficzne obrazowanie treści

– korzysta ze wskazanego programu internetowego

– projektuje prostą stronę internetową

– korzysta z samodzielnie wybranego odpowiedniego programu internetowego

– projektuje ciekawą stronę internetową zawierającą tekst i fotografie

I 2.1 2.2

Adam Mickiewicz Świtezianka, podręcznik, s. 80–86

2

ballada

synkretyzm rodzajowy

elementy świata przedstawionego

problem winy i kary

nastrój

realizm i fantastyka

streszczenie

opis krajobrazu

– wymienia cechy ballady

– porządkuje wydarzenia

– wymienia elementy świata przedstawionego

– pisze krótkie streszczenie utworu

– dzieli elementy na realistyczne i fantastyczne

– przedstawia i charakteryzuje bohaterów

– wypowiada się na temat winy i kary w utworze

– wie, na czym polega synkretyzm rodzajowy

– określa nastrój utworu

– opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie

– wyjaśnia, czym cechuje się ballada jako gatunek literacki

– opowiada własnymi słowami przebieg wydarzeń

– omawia elementy świata przedstawionego

– pisze streszczenie, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– omawia konwencję przedstawiania świata w balladzie

– ocenia postępowanie bohaterów

– przedstawia swoją opinię na temat kary dla bohatera

– uzasadnia swoją opinię

– uzasadnia, że tekst ma charakter synkretyczny

– wskazuje środki budowania nastroju

– opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie i uzasadnia, czy byłby odpowiednia scenerią dla utworu Mickiewicza

1.1 1.2 1.3 1.9

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.10

 

Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym, podręcznik, s. 273–275

Homonimy, podręcznik, s. 276

1

zdanie nadrzędne

zdanie podrzędne podmiotowe

zdanie składowe określane i określające

rozpoznawanie homonimów

– rozpoznaje zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

– wie, co to są homonimy

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym podmiotowym

– wskazuje zależności zdań składowych

– wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homonimami

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

 

I 3.2

Ursula le Guin Czarnoksiężnik z Archipelagu, podręcznik, s. 87–91

4

powieść fantasy

elementy świata przedstawionego

charakterystyka bohatera

symbolika

walka dobra ze złem

– wydobywa informacje z tekstu

– wymienia elementy świata przedstawionego

– odtwarza dzieje bohatera

– krótko charakteryzuje bohatera

– wskazuje elementy fantastyczne

– opowiada, jak Cień zmienił życie bohatera

– rozpoznaje motyw walki dobra ze złem

– zalicza utwór do gatunku fantasy

– porządkuje informacje wydobyte z tekstu

– omawia elementy świata przedstawionego

– opowiada o dziejach bohatera i komentuje ich przebieg

– dokonuje charakterystyki i oceny postaci

– omawia rolę elementów fantastycznych w utworze

– wyjaśnia symbolikę Cienia

– wyjaśnia znaczenia związane z motywem walki dobra ze złem

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest zaliczany do gatunku fantasy

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.10 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.5

Karol Konwerski, Mateusz Skutnik Pan Blaki (fragment komiksu), podręcznik, s. 91–96

1

komiks

prawda

kłamstwo

paradoks

warstwa plastyczna komiksu

– rozpoznaje komiks wśród innych tekstów kultury

– odtwarza sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu

– formułuje temat fragmentu komiksu

– odtwarza argumenty bohatera komiksu

– wskazuje elementy humorystyczne

– rozpoznaje paradoks w utworze

– omawia warstwę plastyczną komiksu

– pisze prosty scenariusz na podstawie komiksu

– wskazuje charakterystyczne cechy komiksu jako tekstu kultury

– opowiada swoimi słowami sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu

– omawia problematykę fragmentu komiksu

– przedstawia własne argumenty związane z tematem poruszanym w komiksie

– omawia funkcję elementów humorystycznych

– wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika paradoks w utworze

– ocenia warstwę plastyczną komiksu

– tworzy ciekawy scenariusz na podstawie komiksu

I 1.1 1.2 1.9

II 1.1 1.2 2.10 2.11. 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.5

Adam Mickiewicz Trzech Budrysów, podręcznik, s. 96–98

1

ballada

elementy humoru

muzyczność tekstu

rytm

historyczne postaci i rzeczywiste miejsca

motyw wędrówki

hierarchia wartości

– rozpoznaje tekst jako balladę

– wskazuje elementy historyczne

– określa cel wędrówki bohaterów

– określa rytm utworu

– nazywa wartości

– porównuje tekst ze Świtezianką

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest balladą

– wyjaśnia funkcję elementów historycznych

– przedstawia swoją opinię na temat celów wędrówki bohaterów

– wymienia elementy rytmizujące wypowiedź

– hierarchizuje wartości

– wskazuje podobieństwa i różnice ze Świtezianką

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1

Michel Piquemal Drogocenna perła, podręcznik, s. 98–100

1

elementy świata przedstawionego

przypowieść

znaczenia symboliczne

postawa życiowa

– rozpoznaje w tekście cechy przypowieści

– opowiada swoimi słowami treść utworu

– omawia postawy życiowe bohaterów

– wskazuje elementy o znaczeniu symbolicznym

– uzasadnia, dlaczego tekst można nazwać przypowieścią

– wyjaśnia, jakie przesłanie wynika z treści utworu

– porównuje i ocenia postawy życiowe bohaterów

– wyjaśnia przenośne znaczenia utworu

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 3.14.1 4.2 4.3

III 1.1 1.5

Giuseppe Verdi Aida (fragment: marsz triumfalny), podręcznik, s. 100–102

1

libretto

opera

rytm

nastrój

streszczenie

– rozpoznaje operę wśród innych tekstów kultury

– czyta ze zrozumieniem streszczenie libretta

– przedstawia w punktach przebieg wydarzeń

– przedstawia bohaterów

– określa nastrój fragmentu muzycznego

– wskazuje cechy opery jako tekstu kultury

– opowiada swoimi słowami libretto

– zestawia fragment muzyczny z odpowiednią częścią libretta

– wypowiada się na temat wyborów, jakich musieli dokonywać bohaterowie

– wskazuje środki muzyczne tworzące nastrój

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 2.10 2.11 3.1 4.1

III 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.10

 

Zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym, podręcznik, s. 277–279

Cytat, cytowanie, podręcznik, s. 279–280

1

orzeczenie imienne

orzecznik

zdanie nadrzędne

zdanie podrzędne orzecznikowe

zdanie składowe określane i określające

wprowadzanie cytatów

– rozpoznaje w wypowiedzeniu orzeczenie imienne

– rozpoznaje zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

– poprawnie wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi

– wyjaśnia, jak jest zbudowane orzeczenie imienne

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym orzecznikowym

– wskazuje zależności zdań składowych

– funkcjonalnie wykorzystuje cytaty w swoich wypowiedziach

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

 

 

 

I 1.2

Wirtualny spacer – reklama

1

zachowania prospołeczne

aktywność społeczna

– we wskazanej formie przygotowuje prostą reklamę zachowań prospołecznych

– w wybranej przez siebie formie przygotowuje ciekawą reklamę propagującą aktywność społeczną

I 2.1

II 4.1 4.2 4.3

III 1.6 1.7 1.8

Adam Mickiewicz Dziady cz. II, podręcznik, s. 103–110

4

motto

dramat

obrzęd

elementy realistyczne i fantastyczne

prawdy moralne

sentencje moralne

irracjonalizm

ludowość

opis przeżyć

– rozpoznaje tekst jako dramat

– odtwarza przebieg obrzędu

– opowiada o bohaterach

– opowiada o winie wywołanych postaci i karze, jaką musiały ponieść

– ma świadomość związku tekstu z kulturą ludową

– wskazuje związek motta z tekstem dramatu

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest dramatem

– analizuje wstęp do dramatu, opowiada o dziadach jako obrzędzie ludowym

– ocenia postępowanie postaci

– omawia moralne przesłanie utworu

– omawia nawiązania tekstu do kultury ludowej

– wyjaśnia pojęcie irracjonalizmu i wskazuje związane z nim elementy utworu

I 1.1 1.2 1.3 3.2

II 1.1 1.2 2.1 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.3 2.5 2.6 2.10 2.11

 

Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym, podręcznik, s. 281–283

Mowa niezależna, podręcznik, s. 283–284

1

zdanie nadrzędne

zdanie podrzędne przydawkowe

zdanie składowe określane i określające

mowa niezależna

– rozpoznaje w wypowiedzeniu przydawkę

– rozpoznaje zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

– rozpoznaje mowę niezależną

– wprowadza do tekstów pisanych mowę niezależną

– wyjaśnia, czym cechuje się przydawka jako część zdania

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym przydawkowym

– wskazuje zależności zdań składowych

– wyjaśnia, na czym polega mowa niezależna

– funkcjonalnie stosuje w pisanych tekstach mowę niezależną

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

 

 

 

III 2.7

Jan Twardowski Śpieszmy się, podręcznik, s. 111–112

1

osoba mówiąca

przesłanie utworu

metafora

porównanie

życiowe rady

– odczytuje głośno i poprawnie tekst wiersza

– przedstawia informacje o osobie mówiącej

– wskazuje porównania w tekście

– rozpoznaje motyw przemijania

– wskazuje metafory w utworze

– odczytuje przesłanie utworu

– głosowo interpretuje wiersz

– omawia światopogląd osoby mówiącej

– omawia funkcję porównań w tekście

– omawia motyw przemijania

– formułuje znaczenia wynikające z metafor

– na podstawie tekstu formułuje życiowe rady

I 1.1 1.2

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.6 3.1 4.1 4.2 4.3

 

Konrad Swinarski, inscenizacja Dziadów A. Mickiewicza (spektakl teatralny), podręcznik, s. 112–115

2

teatr telewizji

spektakl teatralny

inscenizacja

rozwiązania inscenizacyjne

tworzywa teatru

sztuka wielotworzywowa

sprawozdanie ze spektaklu teatralnego

– uważnie ogląda spektakl

– wymienia tworzywa teatru

– wstępnie porównuje spektakl z literackim tekstem dramatu

– wskazuje interesujące rozwiązania inscenizacyjne

– wstępnie omawia grę aktorską

– określa nastrój spektaklu

– pisze sprawozdanie z przedstawienia teatralnego

– w czasie oglądania spektaklu zwraca uwagę na jego istotne fragmenty

– wyjaśnia, co to znaczy, że teatr jest sztuką wielotworzywową

– wskazuje różnice między inscenizacją a tekstem literackim dramatu

– omawia rozwiązania inscenizacyjne

– ocenia grę aktorską

– wskazuje środki budujące nastrój

– pisze sprawozdanie z przedstawienia teatralnego, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

I 1.1 1.9

II 1.1 1.2 2.9 2.10 2.11 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.3 2.5 2.6 2.10 2.11

Zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym, podręcznik, s. 285–287

Mowa zależna, podręcznik, s. 287

1

zdanie nadrzędne

zdanie podrzędne dopełnieniowe

zdanie składowe określane i określające

mowa zależna

– rozpoznaje w wypowiedzeniu dopełnienie

– rozpoznaje zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

– rozpoznaje mowę zależną

– wprowadza do tekstów pisanych mowę zależną

– wyjaśnia, czym cechuje się dopełnienie jako część zdania

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym dopełnieniowym

– wskazuje zależności zdań składowych

– wyjaśnia, na czym polega mowa zależna

– przekształca mowę niezależną w mowę zależną

– funkcjonalnie stosuje w pisanych tekstach mowę zależną

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

 

III 2.7

Wirtualny spacer – program wirtualnego muzeum

1

losy

historia postaci literackiej

– we wskazanym programie przygotowuje prezentację losów postaci literackiej

– w samodzielnie wybranym programie internetowym przygotowuje prezentację losów postaci literackiej – wykorzystuje filmy, slajdy, nagrania audio

I 2.1 2.2

III 1.6 1.7 1.8

Juliusz Słowacki Balladyna, podręcznik, s. 116–128

4

dramat

akcja

wątki dramatu

charakterystyka porównawcza

baśniowe i legendarne nawiązania

tragizm

wybór wartości

– wie, że utwór jest dramatem

– porządkuje wydarzenia w wybranym wątku

– charakteryzuje bohaterów

– wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

– wskazuje baśniowe i legendarne nawiązania

– nazywa wartości ważne dla bohaterów

– przypomina, na czym polega tragizm

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest dramatem

– wymienia wątki utworu i wskazuje powiazania między nimi

– dokonuje charakterystyki porównawczej

– omawia konwencję pokazywania świata w dramacie

– omawia rolę baśniowych i legendarnych nawiązań

– wypowiada się na temat sposobów osiągania wartości i celów przez bohaterów

– omawia źródła tragizmu w utworze

I 1.1 1.2 1.3 1.9

II 1.1 1.2 2.1 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.3 2.5 2.6 2.10 2.11

Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym, podręcznik, s. 288–291

Związki frazeologiczne, podręcznik, s. 291–292

1

zdanie nadrzędne

zdanie podrzędne okolicznikowe

zdanie składowe określane i określające

frazeologizmy

– rozpoznaje w wypowiedzeniu okolicznik

– rozpoznaje zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

– rozpoznaje w wypowiedziach frazeologizmy

– wyjaśnia znaczenia frazeologizmów

– wyjaśnia, czym cechuje się okolicznik jako część zdania

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym okolicznikowym

– wskazuje zależności zdań składowych

– wyjaśnia, co to jest frazeologizm

– wyjaśnia, kiedy można stosować w wypowiedziach frazeologizmy

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

 

 

 

 

III 2.4

Ewa Nowak Drzazga (fragmenty), podręcznik, s. 129–132

1

relacje międzyludzkie

konflikt

metaforyka tytułu

życiowe rady

– omawia relacje między bohaterkami

– opowiada o przebiegu konfliktu między siostrami

– wyjaśnia tytułową metaforę

– podaje sposoby rozwiązania konfliktu między bohaterkami

– ocenia relacje między bohaterkami

– omawia źródła i przebieg konfliktu między siostrami

– łączy tytułową metaforę z własnymi doświadczeniami życiowymi

– formułuje rady, których można by udzielić bohaterkom

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 4.1 4.2 4.3

Andrzej Pągowski, plakat do Balladyny J. Słowackiego, podręcznik, s. 133–134

1

elementy graficzne plakatu

symbolika

kompozycja

związek ze spektaklem

– rozpoznaje plakat wśród innych tekstów kultury

– wymienia i omawia znaki plastyczne plakatu

– wymienia postaci i wydarzenia dramatu, z którymi kojarzy się plakat

– wyraża swoją opinię na temat plakatu

– pisze zaproszenie na spektakl

– wskazuje specyficzne cechy plakatu jako tekstu kultury

– omawia symboliczne sensy związane ze znakami plastycznymi plakatu

– omawia związek plakatu z problematyką utworu Słowackiego

– ocenia plakat

– pisze zaproszenie na spektakl, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

I 1.1

II 2.11 3.1

 

Wirtualny spacer – projekt plakatu

1

plakat teatralny

przeżycia wewnętrzne

– korzystając ze wskazanego programu internetowego, projektuje plakat

– korzystając z programu internetowego, projektuje plakat zawierający treści metaforyczne

I 2.1 2.2

III 1.6 1.7 1.8

Aleksander Fredro Zemsta, podręcznik, s. 135–143

4

dramat

komedia

komizm

rodzaje komizmu

komedia charakterów

elementy świata przedstawionego

akcja

dramatu

wątki dramatu

charakterystyka porównawcza

– rozpoznaje utwór jako dramat

– wymienia elementy świata przedstawionego

– porządkuje wydarzenia w wybranym wątku

– charakteryzuje bohaterów

– przypomina części akcji dramatu i przyporządkowuje im odpowiednie wydarzenia z Zemsty

– wskazuje elementy komiczne

– wie, na czym polega komedia charakterów

– proponuje rozwiązania inscenizacyjne wybranych scen utworu

– pięknie odczytuje wybrany monolog dramatu

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest dramatem

– omawia elementy świata przedstawionego

– omawia wszystkie wątki utworu

– dokonuje charakterystyki porównawczej Cześnika i Rejenta

– omawia rozwój akcji dramatu

– wskazuje przykłady komizmu postaci, sytuacji i języka

– wyjaśnia, dlaczego Zemsta jest komedią charakterów

– dopisuje do wybranej sceny didaskalia

– interpretuje głosowo wybrany monolog dramatu

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 3.3 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 1.5 2.3 2.4 2.5 2.6

Imiesłowowy równoważnik zdania, podręcznik, s. 293–295

Tropy, podręcznik, s. 296–297

1

imiesłów

równoważnik zdania

zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem

metafora

metonimia

animizacja

antropomorfizacja

hiperbola

oksymoron

– rozpoznaje w wypowiedzi imiesłów przysłówkowy

– rozpoznaje równoważnik zdania

– rozpoznaje zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

– zna podstawowe tropy i rozpoznaje je w tekstach publicystycznych, popularnonaukowych i retorycznych

– wyjaśnia, czym cechuje się imiesłów przysłówkowy

– wyjaśnia różnice między zdaniem a równoważnikiem zdania

– stosuje w swoich wypowiedziach zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

– omawia funkcję tropów w tekstach publicystycznych, popularnonaukowych i retorycznych

I 3.6

III 2.5 2.10

 

 

 

II 2.4

Beata Ostrowicka Zła dziewczyna (fragmenty), podręcznik, s. 144–147

1

dylematy moralne

relacje rodzinne

konflikt

wartości

– porządkuje i odtwarza informacje z tekstu

– charakteryzuje bohaterkę

– opowiada o konflikcie rodzinnym

– ocenia zachowanie ojca

– opowiada o życiu bohaterki

– ocenia relacje bohaterki z członkami rodziny

– wyjaśnia przyczyny konfliktu w rodzinie bohaterki i opowiada o jego przebiegu

– formułuje rady dla bohaterki

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 4.1 4.2 4.3

Kabaret Dudek Sęk, podręcznik, s. 148–151

1

kabaret

skecz

humor

konstrukcja sytuacji

związki frazeologiczne

absurd

– odróżnia kabaret od innych form widowiskowych

– wypowiada się na temat występów znanych mu kabaretów

– odtwarza treść dialogu kabaretowego

– opowiada o bohaterach biorących udział w dialogu

– wskazuje w tekście związki frazeologiczne

– ustala, dlaczego rozmówcy nie mogą się porozumieć

– omawia kabaret jako formę widowiska

– ocenia występy znanych mu kabaretów

– wyjaśnia, z czego wynika humor w dialogu kabaretowym

– charakteryzuje bohaterów biorących udział w dialogu

– omawia funkcję związków frazeologicznych występujących w tekście

– wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika absurd rozmowy bohaterów

I 1.1 1.2 1.7 3.1

II 1.1 2.10 2.11 3.1

III 2.4

 

Wirtualny spacer – filmik

1

poprawna polszczyzna

– wysłuchuje ze zrozumieniem wykładu internetowego

– zapisuje rady związane z wykorzystywaniem zapożyczeń językowych

– na podstawie wysłuchanego wykładu internetowego nagrywa filmik zachęcający do przestrzegania zasad poprawnej polszczyzny

I 2.1 2.3

III 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2

Adam Mickiewicz Reduta Ordona, podręcznik, s. 152–155

2

legenda literacka

streszczenie wydarzeń

narrator

kontrast

dynamika

intencja wypowiedzi

symbolika

– zapisuje w punktach przebieg bitwy

– wskazuje i nazywa środki językowe, za pomocą których zostały przedstawione walczące strony

– wskazuje nawiązania do historii Polski

– ustala, jak został przedstawiony car

– wskazuje fragmenty o dynamicznym charakterze

– wskazuje elementy symboliczne

– wie, na czym polega legenda literacka

– opowiada przebieg bitwy

– omawia funkcję użytych środków językowych

– wyjaśnia, w jakim celu zostały wykorzystane nawiązania do historii Polski

– rozpoznaje ironię w sposobie przedstawiania cara i określa jej cel

– omawia sposoby dynamizacji wypowiedzi

– omawia znaczenia symboliczne

– wyjaśnia, w jakim celu poeta kreuje literacką legendę

I 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7

II 1.1 1.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3

 

Stefan Żeromski Syzyfowe prace (fragment Lekcja języka polskiego), podręcznik, s. 156–159

1

rusyfikacja

tożsamość narodowa

rola literatury

charakterystyka postaci

motywy działania

– zna pojęcie rusyfikacji

– zbiera i porządkuje informacje o Bernardzie Zygierze

– wskazuje motywy postępowania postaci

– opowiada o reakcjach uczniów i nauczyciela na recytację Reduty Ordona

– wyjaśnia, na czym polegała rusyfikacja

– przedstawia i charakteryzuje Bernarda Zygiera

– omawia i ocenia motywy postępowania postaci

– wyjaśnia, jaką rolę odegrała recytacja Reduty Ordona w budzeniu świadomości narodowej

I 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7

II 1.1 1.2 2.3 2.4 2.6 2.10 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

III 1.5

Banksy, obrazy na murze między Izraelem a Palestyną (street art), podręcznik, s. 160–162

1

street art – sztuka uliczna

intencja

środki wyrazu

– rozpoznaje wytwory sztuki ulicznej

– wypowiada się na temat obejrzanych dzieł

– nadaje tytuły obrazom

– dostrzega metaforyczny charakter dzieł

– podaje związki frazeologiczne i wyjaśnia ich znaczenia

– omawia cechy sztuki ulicznej i podaje jej przykłady

– ocenia obejrzane dzieła

– wyjaśnia, co łączy obejrzane obrazy

– wyjaśnia metaforyczne znaczenia dzieł

– omawia symbolikę muru

I 1.1 1.7

II 1.1 1.2 2.5 2.11 3.1

III 2.4

Wirtualny spacer – projekt graffiti

1

street art

graffiti

– przygotowuje projekt graffiti

– przygotowuje ciekawy, oryginalny projekt graffiti

I 2.1

III 1.61.7 1.8

III 1.1 1.2

Zdania wielokrotnie złożone, podręcznik, s. 298–301

Oficjalna i nieoficjalna odmiana języka, podręcznik, s. 301–302

1

zdanie wielokrotnie złożone

zdanie nadrzędne

zdania składowe

odmiany języka

 

– rozpoznaje zdania wielokrotnie złożone

– dzieli zdanie na wypowiedzenia składowe, wyodrębnia wypowiedzenia nadrzędne i podrzędne

– zna odmiany polszczyzny i sytuacje ich zastosowania

– wyjaśnia, po czym rozpoznać zdania wielokrotnie złożone

– obrazuje na wykresie relacje między zdaniami składowymi

– wymienia cechy obu odmian polszczyzny

I 3.5 3.6

III 2.5 2.6

III 2.2

Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod (fragment Pieśń wajdeloty), podręcznik, s. 163–164

1

rola literatury

zadania poezji

tożsamość narodowa

poezja tyrtejska

apostrofa

– czyta tekst ze zrozumieniem, wskazuje w nim apostrofy

– odtwarza poglądy na temat zadań poezji zawarte we fragmencie

– zna i stosuje w wypowiedziach termin poezja tyrtejska

– formułuje temat fragmentu

– zestawia ze sobą apostrofy i wyjaśnia ich funkcję

– wypowiada się na temat roli literatury

– wyjaśnia pojęcie poezja tyrtejska, funkcjonalnie wykorzystuje je w swoich wypowiedziach

I 1.1 1.2 1.3 1.7

II 1.1 1.2 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

Stanisław Lem

Kongres futurologiczny (fragmenty), podręcznik, s. 165–167

2

literatura science fiction

elementy świata przedstawionego

neologizmy

kreacja świata

rozprawka

– odtwarza elementy świata przedstawionego

– opowiada, jak wygląda życie w opisanym świecie

– przytacza neologizmy i próbuje je wyjaśniać

– tworzy definicje wyrazów nowego języka

– klasyfikuje utwór jako przynależny do gatunku science fiction

– pisze rozprawkę

– porządkuje elementy świata przedstawionego

– ocenia opisany świat

– omawia mechanizm powstawania nowych słów

– łączy język nowego świata z rzeczywistością, w której funkcjonuje

– wyjaśnia, jak język wpływa na rzeczywistość

– wyjaśnia, dlaczego utwór należy do science fiction

– pisze rozprawkę z wyraźnie sformułowaną tezą i rozwiniętymi, zhierarchizowanymi argumentami

I 1.1 1.2 1.3 1.9 3.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.8 3.1

III 1.1 1.2 1.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.10 2.11

Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości, podręcznik, s. 303–304

1

wszystkie terminy ze składni, które pojawiły się w rozdziale

– rozpoznaje wszystkie części zdania

– rozpoznaje różne typy wypowiedzeń

– odróżnia zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

– analizuje relacje między wypowiedzeniami składowymi

– sporządza wykresy zdań

– celowo i funkcjonalnie stosuje wszystkie części zdania

– stosuje różne typy wypowiedzeń

– zna różne rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych

– omawia relacje miedzy wypowiedzeniami składowymi

– sporządza wykresy zdań wielokrotnie złożonych

I 3.6

Stanisław Dróżdż Bez tytułu [Ja] (reprodukcja obrazu), podręcznik, s. 168–168

1

poezja konkretna

koncept

harmonia

kompozycja graficzna

znaczenie słowa

– przypomina, na czym polega koncept poetycki

– wie, na czym polega poezja konkretna

– omawia kompozycję obrazów

– podaje pary wyrazów akronimicznych

– podaje przykłady wyrazów ważnych w jego życiu

– pisze tekst związany z obrazami

– przypomina znane z klasy 1 utwory wykorzystujące koncept poetycki i je omawia

– wyjaśnia, na czym polega poezja konkretna

– omawia sposoby uzyskania harmonii na obrazach

– wyjaśnia, jak zmienia się znaczenie wyrazów

– pisze utwór na wystawę poezji konkretnej

I 1.1

II 1.1 2.11

Wirtualny spacer – interpretacja e-plakatów

1

plakat

znaczenia słów

wieloznaczność

– przedstawia swoje wrażenia po zapoznaniu się z e-plakatami

– tworzy hasła plakatowe

– omawia znaczenia wynikające z e-plakatów

– tworzy hasła plakatowe związane z problematyką tekstów z rozdziału

I 1.1 2.1

II 1.1 3.1

Zebranie i powtórzenie wiadomości

 

1

wszystkie teksty, pojęcia, formy wypowiedzi z rozdziału

– zna wszystkie teksty zamieszczone w rozdziale

– rozpoznaje gatunki reprezentowane przez teksty z rozdziału

– zna terminy występujące w związku z tekstami z rozdziału

– tworzy wypowiedzi pisemne w formach: rozprawka, monolog wewnętrzny, streszczenie, opis krajobrazu, opis przeżyć wewnętrznych, sprawozdanie z przedstawienia teatralnego, charakterystyka

– zestawia ze sobą teksty z rozdziału, porządkuje je ze względu na problematykę

– podaje cechy gatunków reprezentowanych przez teksty z rozdziału

– wyjaśnia terminy występujące w związku z tekstami z rozdziału

– tworzy ciekawe i rozbudowane wypowiedzi pisemne realizujące wszystkie wymogi form: rozprawka, monolog wewnętrzny, streszczenie, opis krajobrazu, opis przeżyć wewnętrznych, sprawozdanie z przedstawienia teatralnego, charakterystyka porównawcza

wszystkie dotychczas realizowane punkty podstawy

 

Test sprawdzający, podręcznik, s. 171–174

1

czytanie ze zrozumieniem

analiza i interpretacja tekstu

monolog wewnętrzny

ballada

znaczenia metaforyczne

rozprawka

– czyta tekst ze zrozumieniem

– porządkuje informacje

– podaje cechy ballady jako gatunku

– odtwarza poglądy bohaterów

– wyjaśnia proste metafory

– podaje tytuły utworów związane z podanym tekstem

– pisze rozprawkę

– wydobywa, ocenia i selekcjonuje informacje z tekstu

– podaje argumenty uzasadniające przynależność gatunkową tekstu

– zestawia poglądy bohaterów

– wyjaśnia znaczenia zawarte w metaforach

– porównuje teksty

– pisze rozwiniętą rozprawkę z odpowiednio dobranymi, zhierarchizowanymi argumentami

– formułuje wnioski

test sprawdzający

III. Wśród ludzi

Adam Asnyk Do młodych, podręcznik, s. 176–178

1

pokolenie

przesłanie

życiowe rady

tradycja

podmiot liryczny

metafora

– rozpoznaje podmiot liryczny

– wskazuje formy pozwalające rozpoznać odbiorcę

– wyjaśnia, co to jest liryka inwokacyjna

– wskazuje metafory i próbuje ustalić ich znaczenia

– odtwarza wskazówki i rady życiowe przekazywane przez osobę mówiącą

– omawia stosunek osoby mówiącej do przeszłości

– określa, kim może być podmiot liryczny

– ustala, kto jest odbiorcą wypowiedzi

– wyjaśnia, dlaczego utwór reprezentuje lirykę inwokacyjną

– ustala znaczenia zawarte w metaforach

– omawia wskazówki i rady życiowe przekazywane przez osobę mówiącą

– wypowiada się na temat swojego stosunku do przeszłości

I 1.1 1.2 1.7

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3

 

Nancy Horowitz Kleinbaum Stowarzyszenie umarłych poetów (fragmenty), podręcznik, s. 178–180

1

carpe diem

światopogląd

epikureizm

życiowe rady

– w prosty sposób wyjaśnia, czym jest epikureizm

– opowiada o przebiegu opisanej lekcji

– odtwarza poglądy profesora

– podaje przykłady obrazujące realizację zasady carpe diem

– wyjaśnia, czym jest i na czym polega epikureizm

– ocenia opisaną w tekście lekcję

– analizuje sposób wypowiedzi profesora, na tej podstawie omawia jego poglądy

– wypowiada się na temat swoich zasad życiowych

I 1.1 1.2

II 1.1 1.2 2.1 2.8 3.1 4.1 4.2 4.3

 

Jacek Santorski Pesymiści, optymiści, realiści, podręcznik, s. 181–182

1

postawa życiowa

empatia

uważność

motywacja

rady życiowe

literatura popularnonaukowa

– czyta tekst ze zrozumieniem

– krótko omawia opisane postawy życiowe

– na podstawie tekstu podaje definicje kluczowych dla niego słów

– wyjaśnia, czym cechuje się piśmiennictwo popularnonaukowe

– przedstawia swoje życiowe sukcesy

– odtwarza własnymi słowami tok wywodu

– omawia własnymi słowami opisane postawy życiowe i podaje przykłady sytuacji, w których się one ujawniają

– omawia znaczenie użytych w tekście terminów

– przedstawia swoją opinię na temat piśmiennictwa popularnonaukowego, uzasadnia ją

– wypowiada się na temat swoich życiowych sukcesów, ustala, dzięki czemu je osiągnął

I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.10

II 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3

 

Wirtualny spacer – prezentacje reklam optymizmu

1

reklama optymizmu

– wie, jakie zadania spełnia reklama

– tworzy prostą reklamę optymizmu

– odróżnia reklamę od manipulacji

– tworzy ciekawą reklamę optymizmu

I 2.1

II 4.1 4.3

III 1.6 1.7 1.8

Wyraz podstawowy i pochodny, podręcznik, s. 305–307

Neologizmy, podręcznik, s. 307–308

1

wyraz podstawowy

wyraz pochodny

rodzaje neologizmów

– rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne

– tworzy proste wyrazy pochodne

– wyjaśnia, czym cechują się neologizmy

– wyjaśnia, kiedy wyraz jest podstawowy, a kiedy pochodny

– tworzy wyrazy pochodne od rzeczowników, czasowników i przymiotników

– rozpoznaje neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne oraz zapożyczenia

I 3.9

 

I 3.3

Bolesław Prus

Dzieci warszawskie (fragmenty), podręcznik, s. 183–185

1

problemy młodych

ocena i sposoby oceny

sprawozdanie

– opowiada o realiach przedstawionych w tekście

– wymienia problemy młodych ludzi przedstawione w tekście

– odtwarza argumenty autora

– wskazuje fragmenty o charakterze relacji i opinii

– pisze proste sprawozdanie

– formułuje temat i problem tekstu

– wymienia problemy młodych ludzi ze swego pokolenia

– ustosunkowuje się do opinii autora

– analizuje język wypowiedzi autora

– pisze sprawozdanie związane z tematyką sygnalizowaną w tekście

I 1.1 1.2 1.3 1.7 1.9 1.10

II 1.2 2.1 2.4 3.1 3.2

III 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6

Anna Onichimowska Hera, moja miłość (fragmenty), podręcznik, s. 186–187

1

charakterystyka bohatera

relacje rodzinne

droga życiowa

błędne wybory

– odtwarza informacje na temat opisanej rodziny

– opowiada swoimi słowami o bohaterze

– ocenia postępowanie bohatera

– omawia zachowanie Nataszy

– omawia relacje panujące w opisanej rodzinie

– omawia rozterki i trudności, z jakimi boryka się bohater

– formułuje argumenty nakłaniające bohatera do zmiany postępowania

– ustala, jaką decyzję powinna podjąć Natasza

I 1.1 1.2 1.3

II 1.2 2.3 2.5 2.8 3.1 4.1 4.2 4.3

Przygody Fejsmena (filmy animowane z kampanii Dziecko w Sieci), podręcznik, s. 188–189

1

film rysunkowy

zalety i niebezpieczeństwa internetu

zasady korzystania z internetu

perswazja

środki perswazji

– opowiada swoimi słowami historię przedstawioną przez każdy z filmów

– przedstawia bohaterów filmów

– wyjaśnia, czym różni się perswazja od manipulacji

– podaje cechy wspólne filmów

– wymienia korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portali społecznościowych

– formułuje cel opowiadanych przez filmy historii

– ustala, w jaki sposób filmy wykorzystują motyw superbohatera

– wskazuje sposoby wpływania na odbiorców filmów

– omawia kompozycję filmów

– zestawia korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portali społecznościowych

I 1.1 1.7

II 1.2 2.11 3.1

III 1.6 1.7 1.8

Wirtualny spacer – prezentacje filmików

1

filmik edukacyjny

– nagrywa prosty filmik edukacyjny ostrzegający rówieśników przed zagrożeniami

– nagrywa pomysłowy, ciekawy filmik, stosuje celowe środki perswazji

I 2.1

III 1.6 1.7 1.8

Budowa słowotwórcza wyrazu, wyrazy niepodzielne słowotwórczo, podręcznik, s. 309–310

Neologizmy artystyczne, podręcznik, s. 311

1

podstawa słowotwórcza

formant

wyraz niepodzielny słowotwórczo

analiza słowotwórcza wyrazu

neologizmy artystyczne

– wskazuje wyrazy podstawowe i pochodne

– dzieli słowotwórczo wyrazy pochodne

– wie, że w podstawie mogą występować oboczności

– wie, na czym polega analiza słowotwórcza wyrazu

– wyróżnia wśród neologizmów neologizmy artystyczne

– tworzy pary wyrazów: podstawowy i pochodny

– wyjaśnia, czym jest podstawa słowotwórcza, a czym formant w wyrazie pochodnym

– dokonuje analizy oboczności w podstawie słowotwórczej

– wymienia kolejne etapy analizy słowotwórczej wyrazu

– podaje przykłady neologizmów artystycznych

I 3.9

 

 

 

I 3.3

Bolesław Prus Katarynka, podręcznik, s. 190–200

2

nowela

elementy świata przedstawionego

puenta

sprawozdanie z lektury

– porządkuje elementy świata przedstawionego

– krótko charakteryzuje głównego bohatera

– gromadzi informacje o życiu dziewczynki

– omawia układ wydarzeń

– wskazuje puentę

– zalicza utwór do noweli jako gatunku

– pisze sprawozdanie z lektury

– omawia elementy świata przedstawionego

– analizuje zmiany w myśleniu i postępowaniu głównego bohatera

– przedstawia własnymi słowami, jak wyglądało życie dziewczynki

– omawia budowę fabuły

– wyjaśnia funkcję puenty

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest nowelą

– pisze sprawozdanie z lektury, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Dorota Terakowska Poczwarka (fragmenty), podręcznik, s. 201–203

1

stosunek do odmienności

tolerancja

metaforyka tytułu

przesłanie utworu

– opowiada o tytułowej bohaterce

– omawia stosunek matki do córki

– wyjaśnia znaczenia słowa poczwarka

– opowiada o reakcjach ludzi w sklepie

– wie, na czym polega postawa tolerancji

– przedstawia odmienność bohaterki i omawia jej stosunek do świata

– analizuje wypowiedzi matki skierowane do córki

– wyjaśnia tytułową metaforę

– ocenia reakcje ludzi w sklepie

– omawia sytuacje ilustrujące postawę tolerancji

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

Maciej Pieprzyca Chce się żyć (film), podręcznik, s. 204–206

1

off, głos z offu

scena filmowa

charakterystyka bohaterów

postawa życiowa

relacje międzyludzkie

punkt widzenia kamery

sprawozdanie z filmu

– opowiada o scenach, które zwróciły jego uwagę

– opowiada, jak wyglądało życie bohatera

– wie, na czym polega głos z offu

– wskazuje sceny filmowane z perspektywy żabiej

– przedstawia swoje wrażenia wywołane grą aktorską

– pisze sprawozdanie z filmu

– wyjaśnia, jak film wpłynął na jego myślenie o świecie

– ocenia postępowanie innych w stosunku do bohatera

– wyjaśnia rolę głosu z offu

– omawia funkcję punktu widzenia kamery

– ocenia grę aktorską

– pisze sprawozdanie z filmu, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

I 1.1

II 1.1 1.2 2.11 3.1

III 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

 

Wirtualny spacer – prezentacje projektów kampanii

1

foldery i plakaty kampanii informacyjnej

– bierze udział w przygotowaniu kampanii informacyjnej

– sporządza we wskazanym programie plakat

– organizuje kampanie informacyjną i przygotowuje w samodzielnie wybranym programie związany z nią folder

I 2.1

III 1.6 1.7 1.8

 

Bolesław Prus Kamizelka, podręcznik, s. 207–214

2

nowela

narrator

narracja

świat przedstawiony

rekwizyt znaczący

refleksja

rozprawka

– wie, że utwór jest nowelą

– wypisuje w punktach wydarzenia opisane w utworze

– przedstawia życie bohaterów

– przedstawia relacje między bohaterami

– opowiada, czym była kamizelka dla poszczególnych postaci

– przedstawia postępowanie lekarza

– wskazuje fragmenty o charakterze refleksyjnym

– formułuje hipotezę

– zbiera argumenty i kontrargumenty

– pisze rozprawkę

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest nowelą

– omawia układ wydarzeń

– opowiada w pierwszej osobie o życiu bohaterów

– ocenia relacje między bohaterami

– omawia funkcję rekwizytu w noweli

– ocenia postępowanie lekarza

– ustala, czego dotyczą refleksje narratora

– formułuje możliwe hipotezy związane ze wskazanym problemem

– porządkuje i hierarchizuje argumenty i kontrargumenty

– pisze rozprawkę, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

 

Tadeusz Różewicz Koncert życzeń, podręcznik, s. 215–216

1

wiersz wolny

bohater liryczny

sytuacja liryczna

reifikacja

kontrast

ironia

– głośno odczytuje utwór

– wie, że utwór reprezentuje wiersz wolny

– opowiada, jak zachowuje się bohaterka

– wskazuje zwroty pozwalające zidentyfikować nadawcę

– wskazuje kontrast

– wie, na czym polega reifikacja

– omawia relacje rodzinne

– dostrzega ironię

– interpretuje głosowo utwór, sygnalizując proponowane znaki interpunkcyjne

– wyjaśnia, czym cechuje się wiersz wolny

– omawia motywację zachowania bohaterki

– przedstawia nadawcę utworu

– wyjaśnia funkcję kontrastu

– wyjaśnia funkcję reifikacji

– ocenia relacje rodzinne

– wyjaśnia, czego dotyczy ironia wykorzystana w utworze

I 1.1 1.2 1.3 1.7

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 4.2 4.3

Jan van Eyck Portret małżonków Arnolfinich (reprodukcja obrazu), podręcznik, s. 216–218

1

plany obrazu

elementy o znaczeniu symbolicznym

obrazowanie przestrzeni

światłocień

– czyta ze zrozumieniem informacje o obrazie

– opowiada, co przedstawia obraz

– układa historię związaną z bohaterami obrazu

– wstępnie omawia kompozycję obrazu

– wymienia źródła światła na obrazie

– wie, na czym polega światłocień

– odtwarza własnymi słowami informacje o obrazie

– ustala, co jest przedstawione na poszczególnych planach obrazu

– układa dialog między bohaterami obrazu

– wyjaśnia, z czego wynika symetria w kompozycji obrazu

– omawia funkcję światła

– wyjaśnia, jaką rolę na obrazie pełni światłocień

I 1.1

II 1.1 2.11 3.1

Wirtualny spacer – uczniowskie drzewa genealogiczne

1

drzewo genealogiczne

– tworzy proste drzewo genealogiczne swojej rodziny

– tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny, uzupełnia je fotografiami i elementami graficznymi

I 2.1

III 1.6 1.7 1.8

 

Rodzaje i funkcje formantów, podręcznik, s. 312–315

1

formant

przedrostek

przyrostek

– wie, co to jest formant

– zna różne rodzaje formantów

– rozróżnia treść i zakres wyrazu

– wyjaśnia rolę formantu

– tworzy wyrazy przez użycie różnych rodzajów formantu

I 3.9

 

 

Zakres i treść wyrazu, podręcznik, s. 315–316

 

wrostek

formowanie znaczenia wyrazu

zakres wyrazu

treść wyrazu

 

– wyjaśnia zależności zachodzące między zakresem i treścią wyrazu

III 2.11

Henryk Sienkiewicz Listy z Afryki (fragmenty), 219–221

1

epistolografia

językowe środki opisu

informacja

opinia

nazwy emocji

– odróżnia informacje od opinii

– opowiada o wyglądzie pustyni

– nazywa emocje

– rozpoznaje pustynię jako motyw kulturowy i podaje związane z nią proste znaczenia symboliczne

– podaje argumenty uzasadniające sens podróżowania

– wie, co oznacza termin epistolografia

– ustala, czego dotyczą fragmenty zawierające informacje, a czego – przekazujące opinie

– ustala, jakimi środkami językowymi została przedstawiona pustynia

– odtwarza emocje autora związane z pustynią

– podaje teksty zawierające motyw pustyni i wyjaśnia symboliczne znaczenia tego motywu

– hierarchizuje argumenty uzasadniające sens podróżowania

– wyjaśnia znaczenie terminu epistolografia

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.4 3.1

Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty, podręcznik, s. 317–319

Zapożyczenia, podręcznik, s. 319–320

1

połączenie dwóch podstaw słowotwórczych

złożenie

zestawienie

zrost

rodzaje zapożyczeń

– wie, czym cechują się wyrazy złożone

– tworzy wyrazy złożone

– zna zasady pisowni wyrazów złożonych

– wie, co to są zapożyczenia

– nie nadużywa zapożyczeń

– rozróżnia złożenia, zestawienia i zrosty

– stosuje zasady pisowni wyrazów złożonych

– zna różne rodzaje zapożyczeń

– zastępuje zapożyczenia wyrazami rodzimymi tam, gdzie jest to możliwe

I 3.9

 

I 3.3

Ryszard Kapuściński Heban (fragment W cieniu drzewa w Afryce), podręcznik, s. 222–224

1

językowe środki opisu krajobrazu

zbiorowość

mity zbiorowe

relacja

– odtwarza swoimi słowami wygląd krajobrazu

– opowiada o życiu przedstawionej społeczności

– opowiada o relacjach Afrykanów z naturą

– wskazuje fragmenty prezentujące stosunek autora do Afrykanów

– przedstawia zakątek Ziemi wart poznania

– ustala, jakimi środkami językowymi został przedstawiony krajobraz i podaje ich funkcję

– odtwarza charakterystykę Afrykanów

– określa rolę opowieści w zbiorowości Afrykanów

– omawia stosunek autora do Afrykanów

– projektuje wyprawę podróżniczą i określa jej cele

I 1.1 1.2 1.3 1.10

II 1.1 1.2 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3

Andrzej Budnik Wywiad bez cenzury: Łukasz Supergan, podręcznik, s. 225–227

1

wywiad

publicystyka

motyw podróży

temat wywiadu

sens podróżowania

przeprowadzenie wywiadu

– rozpoznaje wywiad wśród innych tekstów publicystycznych

– formułuje temat wywiadu

– odtwarza poglądy rozmówcy na temat sensu podróżowania

– układa pytania do wywiadu

– przeprowadza wywiad

– wyjaśnia, czym cechuje się wywiad jako gatunek publicystyczny

– wyjaśnia, jakie problemy zostały poruszone w wywiadzie

– wyjaśnia znaczenia fragmentów metaforycznych

– ustala cel wywiadu, układa do niego pytania i zestawia je według przyjętej zasady

– przeprowadza ciekawy wywiad

I 1.1 1.2 1.3 1.10

II 1.1 1.2 2.10 3.1 4.1 4.2 4.3

Wirtualny spacer – projekty gier

 

1

gra planszowa

– we wskazanym programie internetowym opracowuje grę planszową

– w samodzielnie wybranym programie internetowym opracowuje grę planszową, dodaje do niej zagadki literackie

I 2.1

Henryk Sienkiewicz Sachem, podręcznik, s. 228–234

2

nowela

tożsamość

narrator

charakterystyka zbiorowości

puenta

przesłanie utworu

opis postaci

opis sytuacji

– wie, że utwór jest nowelą

– opowiada dzieje Chiavatty

– opisuje wygląd sachema

– odtwarza zakończenie utworu

– tworzy opis sytuacji

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest nowelą

– charakteryzuje mieszkańców Antylopy

– wyjaśnia, czego dotyczy ironia narratora

– wyjaśnia, na czym polega tragizm sachema

– tworzy dynamiczny opis sytuacji

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

III 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Joanna Szczepkowska Kto ty jesteś (fragmenty), podręcznik, s. 235–237

1

autobiografia

korzenie tożsamości

dylemat

więzi rodzinne

drzewo genealogiczne

– zna termin autobiografia

– zalicza tekst do literatury faktu

– opowiada o osobach opisanych przez autorkę

– przedstawia swoje wspomnienia z dzieciństwa

– wyjaśnia, czym jest autobiografia

– wyjaśnia, dlaczego tekst należy do literatury faktu

– opowiada o relacjach łączących osoby przedstawione przez autorkę

– przedstawia swoje przeżycia z dzieciństwa, które uznaje za znaczące dla dalszego życia

I 1.1 1.2 1.3

II 1.2 2.3 2.7 3.1 4.1 4.2 4.3

 

Adam Pańczuk Karczeby (fotoreportaż), podręcznik, s. 237–240

1

fotoreportaż

etymologia

kompozycja fotografii

– rozpoznaje fotoreportaż spośród innych tekstów kultury

– czyta ze zrozumieniem informacje dotyczące tytułu fotoreportażu

– zna termin etymologia

– przedstawia swoje odczucia związane z obejrzanymi fotografiami

– wskazuje elementy o znaczeniu symbolicznym

– pisze opowiadanie

– wyjaśnia, czym cechuje się fotoreportaż

– odtwarza własnymi słowami informacje dotyczące tytułu fotoreportażu

– wyjaśnia termin etymologia

– ocenia obejrzane fotografie

– wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów fotografii

– pisze opowiadanie, stosuje w nim ciekawe rozwiązania fabularne

I 1.1 2.11 3.1

Rodzina wyrazów, podręcznik, s. 321–322

Moda językowa, podręcznik, s. 323

1

rodzina wyrazów

rdzeń

moda językowa

– wie, kiedy wyrazy tworzą rodzinę

– tworzy proste rodziny wyrazów

– wyjaśnia, co to jest rdzeń

– dostrzega oboczności w rdzeniu

– dostrzega przejawy mody językowej

– wyjaśnia, co to są wyrazy pokrewne

– tworzy rozbudowane rodziny wyrazów

– odróżnia rdzeń od podstawy słowotwórczej

– zaznacza oboczności w rdzeniu

– omawia przyczyny mody językowej

– nie ulega modzie językowej

I 3.9

III 2.2

 

Wirtualny spacer – prezentacja fotoreportaży

1

fotoreportaż o małej ojczyźnie

– przygotowuje fotoreportaż o swoim regionie

– przygotowuje fotoreportaż o swoim regionie

– dba o artystyczną formę fotografii

I 2.1

III 1.6 1.7 1.8

 

 

Maria Konopnicka Rota, podręcznik, s. 241–242

1

rota

pieśń

zbiorowy podmiot liryczny

deklaracje

odwołania do historii

nastrój

oddziaływanie emocjonalne

– wie, czym cechuje się pieśń jako gatunek liryczny

– zbiera informacje o podmiocie lirycznym

– wskazuje odwołania historyczne

– cytuje wersy zawierające deklaracje

– omawia nastrój utworu

– przedstawia swoje wrażenia po wysłuchaniu muzycznej wersji utworu

– wyjaśnia, co sprawia, że utwór reprezentuje pieśń jako gatunek liryczny

– charakteryzuje podmiot liryczny

– omawia rolę odwołań historycznych

– przekazuje własnymi słowami deklaracje zawarte w utworze

– wskazuje i nazywa środki językowe tworzące nastrój utworu

– omawia środki muzyczne wykorzystane w budowaniu nastroju

I 1.1 1.2 1.7

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

Andrzej Ziemiański Chłopaki, wszyscy idziecie do piekła (fragmenty), podręcznik, s. 243–251

2

historia alternatywna

charakterystyka postaci

socjalizm

patriotyzm

– odtwarza realia opisane w utworze

– zbiera i porządkuje informacje o bohaterach

– opowiada, na czym polegało zadanie rodzeństwa

– wskazuje przejawy patriotyzmu bohaterów

– omawia obraz Polski zawarty w utworze

– wskazuje nawiązania do epoki socjalizmu

– charakteryzuje bohaterów

– przedstawia cel i przebieg misji bohaterów

– wyjaśnia, w czym przejawiała się postawa patriotyczna bohaterów i ustosunkowuje się do niej

– ocenia obraz Polski zawarty w utworze

I 1.1 1.2 1.3

II 1.1 1.2 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

 

Skrótowce, podręcznik, s. 324–326

Skróty, podręcznik, s. 326–327

1

skrótowiec

głoskowiec

literowiec

sylabowiec

skrótowiec mieszany

pisownia skrótów

– wyjaśnia, co to są skrótowce

– podaje znaczenia prostych skrótowców

– zapisuje poprawnie skrótowce

– podaje znaczenia podstawowych skrótów

– zna podstawowe zasady pisowni skrótów

– rozpoznaje rożne rodzaje skrótowców

– podaje znaczenia skrótowców

– stosuje poprawne formy skrótowców

– zna znaczenia skrótów, zapisuje je poprawnie

I 3.9

 

 

 

I 3.3

Maria Peszek sorry polsko, podręcznik, s. 252–253

1

polemika

postawy patriotyczne

deklaracja

rytm utworu

artystyczna koncepcja

– odtwarza deklaracje zawarte w utworze

– omawia postawę ukazaną w tekście

– wyjaśnia, kogo nazywa się obywatelem

– zestawia utwór z Rotą M. Konopnickiej, rozpoznaje podobieństwa tematyczne

– przedstawia swoje wrażenia po wysłuchaniu muzycznej wersji utworu

– omawia i ocenia deklaracje zawarte w utworze

– ocenia postawy prezentowane w tekście

– wyjaśnia, jak przejawia się postawa obywatelska

– omawia różnice postaw przedstawionych w Rocie M. Konopnickiej i utworze sorry polsko

– ocenia muzyczną wersję utworu

I 1.1 1.2 1.6 1.7

II 1.1 1.2 2.2 2.4 2.5 2.11 3.1 4.1 4.2 4.3

Wirtualny spacer – prezentacje projektów uczniowskich

1

portfolio znanej osoby

– przygotowuje proste portfolio wybranej osoby

– przygotowuje portfolio wybranej osoby, uzasadnia swój wybór

I 2.1

III 1.6 1.7 1.8

 

Zebranie i powtórzenie wiadomości ze słowotwórstwa

 

1

wszystkie omówione terminy z zakresu słowotwórstwa

– rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne

– rozpoznaje podstawę słowotwórczą i formant

– zna rożne rodzaje formantów

– tworzy proste rodziny wyrazów

– rozpoznaje rdzeń

– rozpoznaje wyrazy złożone

– rozpoznaje skrótowce

– objaśnia proste skrótowce

– wskazuje zależności między wyrazami podstawowymi i pochodnymi

– omawia budowę słowotwórczą wyrazów pochodnych

– nazywa rożne rodzaje formantów i tworzy przy ich pomocy wyrazy pochodne

– tworzy rozbudowane rodziny wyrazów

– wyodrębnia rdzeń

– tworzy złożenia, zestawienia i zrosty

– stosuje skróty, zna ich znaczenie

I 3.9

 

Zebranie i powtórzenie wiadomości, podręcznik, s. 328–329

1

wszystkie teksty, pojęcia, formy wypowiedzi z rozdziału

– zna wszystkie teksty zamieszczone w rozdziale

– rozpoznaje gatunki reprezentowane przez teksty z rozdziału

– zna terminy występujące w związku z tekstami z rozdziału

– tworzy wypowiedzi pisemne w formach: sprawozdanie, sprawozdanie z lektury, sprawozdanie z filmu, rozprawka, opis postaci, opis sytuacji

– zestawia ze sobą teksty z rozdziału, porządkuje je ze względu na problematykę

– podaje cechy gatunków reprezentowanych przez teksty z rozdziału

– wyjaśnia terminy występujące w związku z tekstami z rozdziału

– tworzy ciekawe i rozbudowane wypowiedzi pisemne realizujące wszystkie wymogi form: sprawozdanie, sprawozdanie z lektury, sprawozdanie z filmu, rozprawka, opis postaci, opis sytuacji

wszystkie dotychczas realizowane punkty podstawy

 

 

Test sprawdzający, podręcznik, s. 255–258

1

czytanie ze zrozumieniem

analiza i interpretacja tekstu

określanie cech charakteru

nazywanie środków językowych i określanie ich funkcji

wyjaśnianie metaforycznych znaczeń tekstu

wyjaśnianie znaczeń związków frazeologicznych

formułowanie argumentów

– czyta tekst ze zrozumieniem

– wydobywa i porządkuje informacje z tekstu

– podaje nazwy środków językowych

– podaje argumenty

– nazywa i omawia postawy życiowe bohaterów

– wskazuje związki frazeologiczne w wypowiedzi

– pisze opowiadanie

– omawia znaczenia tekstu

– wykorzystuje informacje z tekstu w swoich wypowiedziach

– określa funkcję środków językowych

– formułuje argumenty związane z oceną postaci

– ocenia postawy życiowe bohaterów

– wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych

– pisze ciekawe opowiadanie, w którym przedstawia swoją postawę wobec problemów

test sprawdzający