Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczyć większą liczbę książek jednorazowo.
 6. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 8. W okresie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 9. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 11. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki( innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z nauczycielem. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 14. Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 15. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

 

Regulamin czytelni szkolnej

I. Prawo korzystania z czytelni

1.Z czytelni może korzystać każdy uczeń. W czytelni można czytać książki i czasopisma, odrabiać lekcje, pisać referaty i korzystać z pomocy nauczyciela.

2.Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami, bez jedzenia. Kurtki, teczki, torby i książki należy przed wejściem pozostawić  w wyznaczonym na to miejscu.

3.W czytelni obowiązuje cisza.

4.Uczeń źle się zachowujący, głośny i hałaśliwy zostanie wyproszony. Może zostać ukarany czasowym zakazem wstępu do czytelni.

5.Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać do zeszytu czytelni swoje nazwisko i klasę. 

II. Korzystanie ze zbiorów

1.W czytelni można korzystać ze zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego i czasopism.

2.Z księgozbioru podręcznego (m.in. encyklopedie, słowniki, albumy…) i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.

3.Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych.

4.Do innych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela.

5.Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce. 

6.Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki nauczycielowi. 

 III. Poszanowanie książek

1.Książki i czasopisma poleca się opiece czytelników.

2.Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

3.Nie wolno kreślić książek i czasopism, robić notatek na marginesach książek, zaginać.

4.Troskę o ład i piękno czytelni powierza się również czytelnikom.